Podwójne dyplomowanie

PODWÓJNE DYPLOMY: UMCS i UKRAINA

Równoległe studiowanie na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS i na ukraińskich Uczelniach Partnerskich

Uczelnie Partnerskie na Ukrainie:

 • Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki
 • Wydział Historii, Politologii i Stosunków Międzynarodowych Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fed’kowycza
 • Instytut Historii, Politologii i Stosunków Międzynarodowych Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka
 • Wydział Stosunków Międzynarodowych Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki
 • Wydział Filozofii Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki

Zasady Programu o wspólnym kształceniu studentów (studia II stopnia/magisterskie)

 1. Wspólne kształcenie odbywa się na poziomie studiów II stopnia (magisterskie) na kierunkach politologia, stosunki międzynarodowe i dziennikarstwo.
 2. Studenci odbywający kształcenie w ramach niniejszego programu kształcą się 2 semestry na Uczelni Macierzystej i 2 semestry na Uczelni Partnerskiej.
 3. Studenci uczestniczący w programie otrzymują 2 dyplomy ukończenia studiów Uczelni Macierzystej (UMCS) i Uczelni Partnerskiej.
 4. Studentom odbywającym kształcenie w Uczelni Partnerskiej zostanąuznane efekty kształcenia oraz przedmioty (moduły kształcenia) uzyskane w trakcie studiów w uczelni macierzystej.
 5. W zależności od przebiegu wcześniejszej nauki zostanie ustalony indywidualny plan studiów określający rodzaje zajęć oraz warunki ich zaliczenia.
 6. Warunkiem wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych na Uuczelni Partnerskiej jest odbycie kształcenia w wymiarze co najmniej dwóch semestrów,  zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów (część osiągnięć zostanie przeniesiona z uczelni macierzystej), uzgodnienie i zatwierdzenie tematów prac dyplomowych i ich promotorów, uzyskanie określonych w programie kształcenia efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS, odbycie przewidzianych w programie kształcenia praktyk a także złożenie pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego.
 7. Studenci realizujący studia na podstawie niniejszego porozumienia przygotowują i bronią prace dyplomowe w Uczelni Macierzystej i Uczelni Partnerskiej.
 8. Językiem kształcenia i pracy dyplomowej będzie język, w którym prowadzone jest kształcenie na określonym kierunku studiów w Uczelni Partnerskiej.
 9. Student chcący realizować studia w ramach niniejszego porozumienia na poziomie studiów stacjonarnych II stopnia powinien posiadać dyplom ukończenia studiów I stopnia z wynikiem co najmniej dobrym oraz wykazać znajomość języka, w którym realizowane są studia na poziomie B – 1.
 10. Studenci odbywający kształcenie w ramach programu odbywać będą kształcenie na zasadach nieodpłatnych i bez świadczeń stypendialnych.
 11. Koszty dojazdów do uczelni partnerskiej, koszty utrzymania (wyżywienie i zakwaterowanie), koszty ubezpieczenia pokrywają studenci.

Opracowanie: prof. dr hab. Walenty Baluk, dr hab. Beata Surmacz