Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Politologii

W dniu 12 stycznia 2002 roku odbyło się Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Politologii UMCS (SAP). Podczas Zebrania Założycielskiego wybrano władze Stowarzyszenia oraz przyjęto Statut, w którym założono cele działalności:

Stosownie do zapisów Statutu SAP celami Stowarzyszenia są:

  • integracja Absolwentów Wydziału Politologii UMCS
  • pogłębianie wiedzy członków Stowarzyszenia o problematyce politologicznej
  • wzajemna pomoc w sytuacjach życiowych i zawodowych członków Stowarzyszenia
  • upowszechnianie szeroko rozumianej kultury politycznej wśród społeczeństwa
  • działalność na rzecz promocji Wydziału Politologii UMCS
  • przekazywanie wiedzy związanej z rozwojem zawodowym członków Stowarzyszenia
  • upowszechnianie informacji o Unii Europejskiej
  • prowadzenie doradztwa i pośrednictwa personalnego oraz zawodowego
  • wspieranie inicjatyw naukowych, samokształceniowych i gospodarczych członków
Walne Zgromadzenie wyłoniło Komitet Założycielski oraz wybrało Zarząd Stowarzyszenia, który został zobligowany do przeprowadzenia czynności związanych z procesem rejestracji Stowarzyszenia. Został uchwalony Statut SAP, wybrano również Komisję Rewizyjną. Zarząd, którego część członków stanowiła jednocześnie Komitet Założycielski, dokonał niezbędnych czynności w procesie rejestracji Stowarzyszenia.
 
W dniu 20 sierpnia 2002 roku Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Politologii UMCS zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym, Wydziale Gospodarczym X w Lublinie, do rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000127247
 
Pierwsze spotkanie członków SAP odbyło się w 16 marca 2002 r. na Wydziale Politologii UMCS. Obecnym było na nim 21 osób. Zostali oni zapoznani z bazą danych członków Stowarzyszenia oraz z informacją o złożeniu dokumentów potrzebnych do wpisu w KRS. Wystąpiono z propozycją zorganizowania w przyszłości warsztatów, które pomogłyby znaleźć pracę absolwentom Politologii. Członkowie ustalili też plan działań na rok 2002. 
 
Dotychczas odbyło się dziewięć spotkań członków Stowarzyszenia, na których oprócz spraw bieżących zastanawiano się nad strategią rozwoju SAP. Zebraniom towarzyszyły imprezy integracyjne.

Kontakt:

Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Politologii

Dr hab. Mariusz Sienkiewicz, prof. UMCS

Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
ul. Głęboka 45, 20-612 Lublin
e-mail: m.sienkiewicz@fundacja.lublin.pl

Załączniki