Wymogi formalne

Regulamin funkcjonowania czasopisma
„CONSENSUS – Studenckie Zeszyty Naukowe”

Przepisy ogólne

§1
„Consensus – Studenckie Zeszyty Naukowe” jest czasopismem studenckim, wydawanym przez Wydział Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

§2
Czasopismo jest redagowane przez Redakcję w wersji papierowej (wersja pierwotna) oraz w wersji elektronicznej.

§3
Czasopismo publikuje: artykuły naukowe, recenzje i sprawozdania studentów i doktorantów Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS  oraz  innych placówek naukowych.

§4
1. Prace przeznaczone do publikacji muszą mieć charakter naukowy. Powinny dotyczyć dziedzin z zakresu szeroko rozumianej politologii, stosunków międzynarodowych czy dziennikarstwa i być wynikiem własnych badań naukowych oraz przemyśleń.
2. Istnieje możliwość opublikowania artykułów z innych dziedzin, zwłaszcza prawa, historii, ekonomii, socjologii, filozofii, kulturoznawstwa i psychologii łączące w sobie tematykę zgodną z profilem pisma.
3. W naszym piśmie publikowane są wyłącznie teksty uprzednio niepublikowane.

§5
Czasopismo „Consensus” ma za zadanie upubliczniać rezultaty prac naukowych. Periodyk promuje Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS oraz środowisko naukowe Lubelszczyzny.

Redakcja

§6
Redakcje tworzą studenci i doktoranci Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS. Redakcja może podejmować współpracę z innymi ośrodkami naukowymi.

§7
Kolegium redakcyjne tworzą: redaktor naczelny, redaktorzy tematyczni, redaktor techniczny oraz sekretarz redakcji.

§8
Do zadań Redakcji należy dbanie o wysoki poziom merytorycznego publikowanych artykułów. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek oraz niedopuszczania do publikacji prac w przypadku stwierdzenia plagiatu bądź bez podania przyczyny.

§9
Redakcja nie zamawia prac oraz nie zwraca przesłanych prac. Archiwizacja opublikowanych artykułów odbywa się na stronie internetowej czasopisma dostępnych w wersji on-line.

Struktura czasopisma

§10
Czasopismo zawiera trzy działy:
1. artykuły naukowe;
2. sprawozdania ze spotkań naukowych, polemiki, opinie krytyczne, analizy.
3. recenzje książek naukowych wydanych nie wcześniej niż na dwa lata przed zamknięciem numeru;

Wymogi formalne publikacji

§11
1. W „Consensusie” publikowane są artykuły przede wszystkim w języku polskim.
2. Każdy artykuł powinien posiadać tytuł, słowa kluczowe oraz abstrakt w języku polskim i angielskim.
3. Istnieje możliwość publikacji tekstu w języku angielskim w całości. W takim przypadku tekst powinien spełniać wymogi punktu 2.
4. Autor może również oprócz tytułu i abstraktu w języku polskim i angielskim, zamieścić tytuł oraz abstrakt w innym języku obcym (francuskim, niemieckim, hiszpańskim, rosyjskim).
5. Streszczenie (abstrakt) powinno zawierać około 1000 znaków ze spacjami.

§12
W „Consensusie” publikowane są wyłącznie teksty uprzednio niepublikowane.

§13
Warunkiem przekazania tekstu jest przestrzeganie wymogów edytorskich.

§14
Autorzy artykułów, publikowanych w „Consensusie”, nie otrzymują wynagrodzenia.

Autor nadsyłający artykuł otrzymuje drogą elektroniczną informację, potwierdzającą przyjęcie tekstu oraz przekazanie go do recenzji.

Wymogi edytorskie

§15
1. Tekst powinien być napisany w wersji elektronicznej i zapisany utworzone za pomocą programu Microsoft Word wysłany na adres Redakcji consensus@mail.umcs.pl 
2. Praca powinna być wysłana jako załącznik i musi zawierać w nazwie: imię i nazwisko autora oraz tytuł pracy (lub, gdy jest długi, jego początkową część; np. Jan Kowalski, Wpływ mediów na politykę Borysa).
3. Minimalna długość publikowanych artykułów wynosi od 0,5 arkusza wydawniczego (20 tys. znaków ze spacjami) do 1 arkusza wydawniczego (40 tys. znaków ze spacjami) wraz z przypisami umieszczonymi na dole każdej strony tj. około 11-18 stron. Artykuł przekraczający 1 arkusz wydawniczy może zostać opublikowany za zgoda redakcji. Objętość recenzji, sprawozdań nie powinien przekraczać 6 stron.
4. Stosowana czcionka: Times New Roman, 12 pkt., interlinia 1,5. Marginesy 2,5 x 2,5 cm.
5. Na końcu tekstu należy umieścić bibliografię zgodnie z wymogami Polskiej Bibliografii Naukowej. Autorzy artykułów powinni umieścić na ich końcu tzw. bibliografię załącznikową. Powinna ona  zawierać opisy bibliograficzne literatury przedmiotu - spis wykorzystanych książek,  prac zbiorowych, artykułów w częściach prac zbiorowych, artykułów w czasopismach naukowych. Opisy bibliograficzne w bibliografii załącznikowej  należy sporządzać w układzie alfabetycznym.
6. Artykuł nie powinien zawierać strony tytułowej.
7. Tekst powinien być opatrzony następującymi danymi autora: imię i nazwisko, pełna nazwa uczelni autora, kierunek studiów.
8. W pracy umieszczamy tytuł (w dwóch wersjach językowych) oraz wykaz słów kluczowych.
9. Praca powinna posiadać wyraźny wstęp (uwagi wstępne), strukturę dopasowaną do wartości merytorycznej tekstu oraz zakończenie (podsumowanie, uwagi końcowe).
10. Tabele, wykresy i zdjęcia powinny zawierać dokładne źródło oraz najlepszej jakości rozdzielczość.

§16
Szczegółowa charakterystyka systemu przypisów:
1. Przypis publikacji książkowej np.: P. Pawelczyk, Socjotechniczne aspekty gry politycznej, Poznań 2000, s. 94-95.
2. Przypis pracy pisanej pod redakcją np.: D. Kondrakiewicz, Podmioty międzynarodowych stosunków politycznych [w:] Międzynarodowe Stosunki polityczne, red. M. Pietraś, Lublin 2006, s. 65-68.
3. Odwołanie do poprzedniego źródła: Tamże, s. 62.
4. Odwołanie do źródła autora wcześniej cytowanego np.: P. Pawełczyk, Socjotechniczne…, s. 72.
5. Przypis z artykułu naukowego z czasopisma np.: A. Sagan, Mniejszości narodowe w Polsce, „Przegląd Zachodni” 1996, nr 4, s. 76.
6. Przypis artykułu z gazety np.: W. Szacki, TVP dobra dla Kaczyńskiego, „Gazeta Wyborcza” z 8.07.2010, nr 157, s. 5.
7. Opis dokumentu archiwalnego cytowanego np.: Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN), Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ), sygnatura (sygn.) 3322, k. 453.
8. Przypis ustawy np.: Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857, ost. zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 254, poz. 1702).
9. Źródło internetowe np.: Library of Congress Country Studies, http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+su0269), dostęp: 12.07.2020.

Procedura recenzowania

§17
Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z zaleceniami opisanymi w broszurze Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.

§18
1. Autorzy przysyłając pracę do publikacji w czasopiśmie wyrażają zgodę na proces recenzji. Nadesłane publikacje są poddane ocenie w pierwszej kolejności przez Redakcję (tzw. recenzja wstępna - oceniane są pod względem formalnym i tematycznym przez członków redakcji).
2. Kolejny etap to recenzowanie przez recenzentów, którzy nie są członkami Redakcji pisma.
3. Nadesłane prace nie będą wysyłane do recenzentów do osób mogących pozostawać z Autorem w konflikcie interesów.
4. Prace recenzowane są poufnie i anonimowo.
5. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją.
6. W przypadku decyzji o publikacji tekstu, dochodzi do konsultacji na linii autor - redakcja, co do wprowadzenia ewentualnych zmian i poprawek w tekście.
7. Redakcja dobiera recenzentów kompetentnych w danej dziedzinie.
8. Lista recenzentów publikowana jest w każdym numerze czasopisma.

§19
1. Pierwszy poziom weryfikacji obejmuje teksty studentów i doktorantów nadesłanych do Redakcji. Członkowie Kolegium Redakcyjnego dokonują oceny formalnej i wstępnej oceny merytorycznej.

2. W przypadku gdy tekst nie zachowuje podstawowych wymogów poprawności językowej oraz został zredagowany niezgodnie ze wskazanymi wyżej wymogami redakcyjnymi nie będzie on przyjęty do kolejnego etapu recenzowania.

3.  Ocenie podlegają wszystkie rodzaje materiałów kierowanych do publikacji. Wszystkie artykuły są recenzowane przez niezależnych recenzentów zgodnie z zasadą anonimowości.

4. Kolegium Redakcyjne dokonuje podziału według działów tematycznych. Redaktor naczelny lub sekretarz redakcji, kierują prace do redaktorów tematycznych.


§20
1. Drugi poziom weryfikacji tekstów jest ocena merytoryczna dokonywana przez redaktorów tematycznych oraz wybranych recenzentów. Pozytywna rekomendacja recenzentów jest warunkiem dopuszczenia artykułu do publikacji w "Consensusie".

2. W przypadku stwierdzenia przez recenzenta, iż artykuł nie spełnia wymogów merytorycznych pozwalających na opublikowanie go w „Consensusie - Studenckich Zeszytach Naukowych” nie będzie on przyjęty do publikacji.


§21
1. Po otrzymaniu recenzji autor jest zobowiązany do przesłania poprawionej wersji tekstu uwzględniającej sugestie recenzentów. Artykuł należy przesyłać w wersji elektronicznej.
2. W przypadku zasugerowania przez recenzentów poprawek, warunkiem publikacji jest ich uwzględnienie przez autora tekstu.

Postanowienia uzupełniające

§22
Kolegium Redakcyjne zastrzega sobie prawo do dokonywania w treści artykułu korekt językowych i stylistycznych.

§23
W razie podziału zdań lub równowagi głosów w Kolegium Redakcyjnym, głos decydujący ma Redaktor naczelny.

§24
W razie podziału zdań lub równowagi głosów w Radzie Naukowej lub opinii recenzentów, głos decydujący ma opiekun naukowy „Consensusa - Studenckich Zeszytów Naukowych”.

§25
Promocja Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS oraz środowiska naukowego uczelni odbywa się przede wszystkim poprzez zamieszczanie nadesłanych tekstów laureatów oraz wyróżnionych w konkursie na najlepszą pracę magisterską i licencjacką.

§26
Niniejsze przepisy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012.

Załączniki