Kierownicy Studiów Doktoranckich

Kierownik studiów doktoranckich: Nauki o polityce

prof. dr hab. Krystyna Trembicka

tel. 81 537 60 03, pokój 010

krystyna.trembicka@poczta.umcs.lublin.pl

Kierownik studiów doktoranckich: Nauki o mediach

dr hab. Ewa Nowak-Teter, prof. UMCS

tel. 81 537 60 12, pokój 100

ewa.nowak@poczta.umcs.lublin.pl

Kierownik studiów doktoranckich: Nauki o polityce w języku angielskim

dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska, prof. UMCS

pokój 224

katarzyna.marzeda@poczta.umcs.lublin.pl

 

Kompetencje Kierownika Studiów Doktoranckich

Kompetencje wynikające z Regulaminu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Załącznik do Uchwały Nr XXIII–16.16/14 Senatu UMCS z dnia 23 kwietnia 2014 r.) - wyciąg:

§ 5

5. Decyzję o przyjęciu na II rok lub wyższe lata studiów podejmuje dziekan, po zasięgnięciu opinii kierownika studiów doktoranckich, informując o tym prorektora.

6. Kierownik studiów doktoranckich w opinii wskazuje różnice programowe, które musi zaliczyć kandydat na studia, proponując harmonogram ich zaliczenia.

 § 7

1. Studia doktoranckie trwają nie krócej niż 2 lata i nie dłużej niż 4 lata.

3. Szczegółową organizację zajęć objętych programem studiów doktoranckich ustala kierownik studiów doktoranckich, uwzględniając organizację roku akademickiego ustaloną przez Rektora i ogłasza nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego.

§ 8

1. Przełożonym ogółu doktorantów na Uniwersytecie jest Rektor.

2. Przełożonym doktorantów danego wydziału jest dziekan.

3. Bezpośrednim przełożonym doktorantów jest kierownik studiów doktoranckich, a opiekę naukową nad doktorantem sprawuje nauczyciel akademicki powołany przez radę wydziału.

§ 10

1. Doktorant może odbywać studia w trybie: 1) indywidualnej organizacji zajęć oraz innych form dydaktycznych, gdy jest to uzasadnione względami losowymi lub naukowymi; 2)indywidualnego programu studiów doktoranckich, umożliwiającego wyróżniającym się osobom poszerzenie zakresu zdobywanej wiedzy i umiejętności oraz prowadzenie badań naukowych.

2. Szczegółowe warunki, terminy i sposób realizacji obowiązków doktoranta, wynikającyz organizacji studiów, o której mowa w ust. 1 pkt. 2 oraz program studiów zatwierdza rada wydziału na wniosek kierownika studiów doktoranckich, poprzedzony wnioskiem doktoranta który powinien zostać złożony przed rozpoczęciem roku akademickiego.

3. Indywidualna organizacja zajęć, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 polega w szczególności na ustaleniu indywidualnych terminów i sposobów realizacji obowiązków wynikających z planu i programu studiów. Decyzję o skierowaniu doktoranta na indywidualną organizację zajęć podejmuje kierownik studiów doktoranckich na wniosek doktoranta.

4. W przypadku gdy doktorant nie realizuje należycie indywidualnego programu studiów, kierownik studiów doktoranckich składa wniosek do rady wydziału o skierowanie doktoranta na kontynuowanie studiów w trybie zwykłym. Kierownik studiów doktoranckich określa terminy uzyskania brakujących zaliczeń i egzaminów.

§ 13

1. Na wniosek doktoranta zgłaszającego zastrzeżenia co do bezstronności nauczyciela akademickiego lub sposobu przeprowadzenia egzaminu kierownik studiów doktoranckich może zarządzić komisyjne sprawdzenie wiedzy i umiejętności doktoranta, który nie uzyskał wymaganych zaliczeń zajęć dydaktycznych bądź otrzymał ocenę niedostateczną z egzaminu poprawkowego. Z wnioskiem o zarządzenie komisyjnego zaliczenia/egzaminu może również wystąpić w uzasadnionych wypadkach nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia z określonego przedmiotu.

4. Zaliczenie komisyjne lub egzamin odbywa się przed komisją, w której skład wchodzą: 1)kierownik studiów doktoranckich jako przewodniczący, 2)egzaminator przeprowadzający poprzedni egzamin lub nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia, z których doktorant nie otrzymał zaliczenia, 3) drugi specjalista z zakresu objętego egzaminem lub zaliczeniem albo specjalista z przedmiotu pokrewnego.

5. Kierownik studiów powiadamia o terminie egzaminu/zaliczenia komisyjnego wydziałowy organ samorządu doktorantów, który może wydelegować w charakterze obserwatora swojego przedstawiciela. Przedstawiciel samorządu uczestniczy w egzaminie/zaliczeniu komisyjnym, chyba że doktorant zdający egzamin/uzyskujący  zaliczenie wyrazi sprzeciw.

§ 14

1. Okresem zaliczeniowym jest rok akademicki. Najpóźniej do dnia 30 września doktoranci są zobowiązani złożyć kierownikowi studiów doktoranckich następujące dokumenty: 1) indeks z wpisami wymaganymi programem studiów; 2) kartę okresowych osiągnięć; 3) opinia opiekuna naukowego lub promotora o postępach w realizacji planu badań naukowych i przygotowywania rozprawy doktorskiej; 4) sprawozdanie z przebiegu badań naukowych.

2. Kierownik studiów doktoranckich dokonuje zaliczenia roku na podstawie dokumentów wymienionych w ust. 1.3. Z uzasadnionych względów losowych lub naukowych kierownik studiów doktoranckich może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 1 lub przenieść realizację niektórych obowiązków na następny rok akademicki.

§ 15

1. W stosunku do doktoranta, który nie zaliczył roku studiów, kierownik studiów doktoranckich wydaje decyzję o skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranckich.

§ 16

1. Kierownik studiów doktoranckich przedłuża, na wniosek doktoranta, okres odbywania studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego określonych w odrębnych przepisach.

2.Kierownik studiów doktoranckich może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w przypadku: 1) czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą; 2) konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny; 3) konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności; - łącznie nie dłużej niż o rok.

3. Kierownik studiów doktoranckich, po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego lub promotora, może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w przypadkach uzasadnionych koniecznością prowadzenia długotrwałych badań naukowych, na czas ich trwania, nie dłużej jednak niż o 2 lata.

§ 17

1. Na wniosek doktoranta kierownik studiów doktoranckich może mu przyznać urlop naukowy lub urlop okolicznościowy.

§ 19

1. Na początku I roku studiów doktoranckich kierownik studiów doktoranckich w porozumieniu z doktorantem przedkłada radzie wydziału propozycję powołania opiekuna naukowego, pod którego kierunkiem doktorant będzie realizował program badań naukowych i przygotowywał rozprawę doktorską.

§ 20

1.Studiami doktoranckimi kieruje kierownik studiów doktoranckich, powołany przez Rektora po zasięgnięciu opinii rady wydziału oraz właściwego organu samorządu doktorantów.

2. Właściwy organ samorządu doktorantów wyraża opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie.

3. Wymóg zasięgnięcia opinii nie dotyczy powołania kierownika pierwszych studiów doktoranckich w zakresie danego kierunku studiów prowadzonych na danym wydziale.

4. Wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony w przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 2.14.

5. Kierownikiem studiów doktoranckich może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego albo doktora habilitowanego sztuki lub kwalifikacje II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych albo osoba, która nabyła uprawnienie równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.), zatrudniona na wydziale prowadzącym studia doktoranckie w pełnym wymiarze czasu pracy.

§ 21

1. Kierownik studiów doktoranckich odpowiada za organizację studiów, a w szczególności:

1) organizuje realizację programu studiów doktoranckich, ustalając organizację zajęć w roku akademickim;

2) sprawuje nadzór nad realizacją planów i programów studiów;

3) składa prorektorowi wykaz doktorantów prowadzących zajęcia  dydaktyczne i wymiar prowadzonych przez nich zajęć;

4) prowadzi bieżącą kontrolę postępów uczestników studiów doktoranckich;

5) dokonuje oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań naukowych przez doktorantów, w sposób określony przez radę wydziału;

6) na podstawie indeksu, karty okresowych osiągnięć i sprawozdania z realizacji programu badań naukowych prowadzonych przez doktoranta oraz opinii opiekuna naukowego dokonuje oceny realizacji programu studiów oraz podejmuje decyzje w sprawie zaliczenia doktorantowi kolejnych lat studiów doktoranckich;

7) podejmuje decyzje o skreśleniu z listy doktorantów;

8) w uzasadnionych przypadkach przedłuża okres odbywania studiów doktoranckich;

9) pełni funkcję przewodniczącego komisji powołanej do opiniowania i punktowania wniosków o przyznawanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększanie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich;

10) przyjmuje wnioski doktorantów o których mowa w pkt.9;

11) opiniuje podania doktorantów do innych organów uczelni oraz występuje do rady wydziału, dziekana lub Rektora z wnioskami o podjęcie decyzji w sprawach należących do ich kompetencji;

12) składa roczne sprawozdania z przebiegu studiów doktoranckich radzie wydziału i prorektorowi;

13) przedkłada Rektorowi do dnia 3 października imienny wykaz doktorantów, wraz ze wskazaniem ocen z egzaminów objętych programem studiów uzyskanych w poprzednim roku akademickim przez doktorantów, z podziałem na lata i kierunki studiów.

14) wykonuje inne zadania wynikające z odrębnych przepisów.