Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego

Cele:

 • zdobywanie praktycznych umiejętności w zakresie prawa podatkowego,
  • przygotowanie do wykonywania zawodu doradcy podatkowego, prawnika, radcy prawnego,
  • organizowanie spotkań z licznymi autorytetami z dziedziny podatków oraz administracji skarbowej,
  • integracja ze studentami z innych wydziałów, działających w kołach lub organizacjach o podobnym zakresie,
  • pogłębianie świadomości w zakresie prawa podatkowego wśród studentów oraz młodzieży licealnej,
  • organizowanie konferencji, szkoleń, spotkań naukowych poszerzających wiedzę w dziedzinie podatków,
  • reprezentowanie Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej oraz Wydziału Prawa i Administracji.

Projekty:

 • Cykl spotkań z praktykiem

Spotkania odbywają się przynajmniej raz w semestrze. Mają na celu ukazanie perspektyw i możliwości pracy w sektorze prawa podatkowego, a także administracji skarbowej, jak i przybliżenie charakteru tej pracy. Pozwalają na konfrontację wiedzy teoretycznej pozyskiwanej w trakcie zajęć z doświadczeniem praktyków. Wartościowe jest również nawiązanie kontaktów z autorytetami, a także ukazanie perspektyw przyszłej pracy w zawodzie.

Wybrane spotkania zorganizowane przez Koło:

  • "Kierunki optymalizacji i planowania podatkowego - rola doradcy podatkowego" – spotkanie  z Mateuszem Kamińskim z kancelarii Ożóg, który przybliżył nam dotychczasowe trendy w optymalizacji podatkowej. Zwrócił uwagę na zmiany które mają wejść w najbliższej przyszłości dotyczące optymalizacji podatkowej oraz  obecnie funkcjonujące metody planowania podatkowego stosowane przez doradców podatkowych.
  • „Międzynarodowe planowanie podatkowe”- spotkanie z dr Dominikiem Gajewskim, adwokatem , specjalistą z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego, który przybliżył nam zagadnienia dotyczące międzynarodowego prawa podatkowego.
  • „Rola i zadania służby celnej” spotkanie ze panem Sławomirem Rządem z Izby Celnej w Białej Podlaskiej, który przedstawił jak na co dzień wygląda praca funkcjonariuszy Służby Celnej.
 • Cykl wykładów 

Wykłady dodatkowe są organizowanie dla studentów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w dziedzinie podatków i nie tylko, nie mniej niż raz w roku akademickim. Różnią się one od zwykłych wykładów prowadzonych w ramach kierunku studiów, głównie poprzez większe zaangażowanie studentów, co oznacza, że mogą oni po wykładzie zadawać prelegentowi pytania i konfrontować wiedzę teoretyczną z zagwozdkami natury  praktycznej.
Wykłady zorganizowane przez Koło:

  • "Zasada zaufania do organów podatkowych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych”- wykład prowadzony przez sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, prof. zw. dr. hab. Antoniego Hanusza, gdzie profesor analizując przepisy Ordynacji podatkowej, odnosił się do praktycznych zagadnień tematu. Po zakończonym wykładzie odbywał się panel dyskusyjny, gdzie profesor odpowiadał na pytania studentów.
  • „Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki, e-faktura, e-podpis, e-płatności.”- wykład prowadzony przez dr Mariusza Kopniaka z Krajowej Izby Rozliczeniowej, który przybliżał nam możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przy użyciu elektronicznych form, jako prostszych, szybszych  i łatwiejszych, niż tradycyjne.
 • Spotkania grupy roboczej:

Są to spotkania prowadzone przez członków Koła, mające na celu wspólne wyjaśnienie przepisów prawa podatkowego, jak również rozwiązywanie kazusów i analizę orzecznictwa w zakresie podatków dochodowych oraz samorządowych. Jak dotąd, w ramach struktury Koła, istnieją dwie grupy robocze, których spotkania odbywają się co dwa tygodnie.

Grupa podatków dochodowych, spotkania dotyczą wybranych elementów podatku dochodowego od osób fizycznych (np. kwestia zryczałtowanej 75 % stawki od dochodów nieujawnionych i nieznajdujących pokrycia w dochodach ujawnionych).

Grupa podatków samorządowych, spotkania dotyczą podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości. Z uwzględnieniem praktycznych aspektów takich jak obliczanie podatków, terminy wpłaty, a także rozwiązywanie kazusów i dyskusja     nad ciekawymi orzeczeniami sądów dotyczących problematyki podatków samorządowych.

 • Projekt „Młody podatnik”:

Projekt skierowany do uczniów lubelskich liceów ogólnokształcących, mający na celu przybliżenie młodzieży licealnej zasady funkcjonowania systemu podatkowego. Prezentacja charakteryzowała pokrótce każdy z podatków. Wizyta członków Koła miała miejsce w: I LO w Lublinie (klasy II i III), VI LO w Lublinie.

 • Praktyczne warsztaty podatkowe:

Warsztaty, odbywają się cyklicznie,  mają na celu wykorzystanie zdobytej teoretycznej wiedzy i sprawdzenie swoich sił w zadaniach z zakresu prawa podatkowego, polegających m.in. :  na obliczeniu podatku, wypełnieniu deklaracji podatkowej czy wyborze najbardziej optymalnej formy opodatkowania.

Warsztaty zorganizowane przez Koło:

  • Prawno - ekonomiczne uwarunkowania wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej - warsztaty prowadzone przez pana Marcelego Chałczyńskiego, umożliwiły pogłębienie praktycznej wiedzy na temat podatków dochodowych, poprzez wcielenie się w role doradcy podatkowego i rozwiązywanie kazusów dotyczących formy opodatkowania przedsiębiorcy.
 • Konferencje naukowe

Celem zorganizowania konferencji jest skupienie uwagi i podjęcie dyskusji nad daną problematyką z zakresu prawa podatkowego czy finansowego, co umożliwi zgłębianie wiedzy na dany temat. Istotnym elementem jest również współpraca i wymiana doświadczeń naukowych z innymi członkami konferencji, ośrodkami naukowymi i uczelniami.

Konferencja zorganizowane przez Koło:

  • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Finansowe aspekty funkcjonowania osób prawnych - fundacje, spółki prawa handlowego, uczelnie wyższe" Lublin 22-23 listopada 2013. Tematyka konferencji skupiła się na finansowych aspektach funkcjonowania osób prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem:

- fundacji i stowarzyszeń,
- spółek prawa handlowego (osobowych jak i handlowych),
- uczelni wyższych (publicznych oraz niepublicznych) i naukowych instytutów badawczych jak również innych instytucji nauki.

Siedziba organizacji:
Wydział Prawa i Administracji UMCS
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5 pok. 607
20-031 Lublin

Kontakt: 
sknppumcs@gmail.com
Facebook
WWW  

Opiekun dr Monika Kępa

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/068/2013