Problematyka / proponowane zagadnienia badawcze

Zachęcamy Państwa do nadsyłania tematów wystąpień mieszczących się w zakresie tematycznym konferencji. Niżej zostały podane ogólne przykładowe zagadnienia badawcze.  Jeżeli obszar Państwa zainteresowań nie mieści się w pełni w zakresie wyżej wskazanych zagadnień badawczych, prosimy o kontakt (sknpp@mail.umcs.pl) w celu uzyskania odpowiedzi, czy proponowany przez Państwa temat wystąpienia zostanie przyjęty.

PROPONOWANE ZAGADNIENIA BADAWCZE

 1. Pojęcie i klasyfikacja wyłudzeń skarbowych
 2. Uchylanie się od opodatkowania a wyłudzenia skarbowe
 3. Szara strefa a wyłudzenia skarbowe
 4. Wyłudzenia skarbowe a przeciwdziałanie i zwalczanie prania pieniędzy
 5. Środki przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych
 6. Obowiązek badania i identyfikacji bezgotówkowych rozliczeń pieniężnych
 7. Krótko-, i długoterminowa blokada rachunku bankowego podmiotu kwalifikowanego
 8. Zaskarżenie postanowienia w przedmiocie długotrwałej blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego
 9. Obowiązek udzielania organom podatkowym informacji stanowiących tajemnicę banków i innych podmiotów rynku finansowego
 10. Obowiązki podmiotów rynku finansowego w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających
 11. System Informacji Finansowej – cele, instytucje zobowiązane i zakres informacji przekazywanych do Systemu Informacji Finansowej
 12. Obowiązek zawiadomienia przez bank o wykorzystywaniu jego działalności do ukrywania działalności przestępczej lub dla celów mających związek z przestępstwem skarbowym
 13. Przestępstwo fałszu materialnego faktury i użycie fałszywej faktury
 14. Przestępstwo fałszu intelektualnego faktury i użycie zawierającej nieprawdę faktury
 15. Narażenie na nienależny zwrot podatku przez wprowadzenie w błąd organu w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz podatku  akcyzowym
 16. Firmanctwo w ujęciu prawa podatkowego i karnego skarbowego
 17. Wyłudzenia skarbowe a czyny określone w Kodeksie karnym skarbowym
 18. Pojęcie nadużycia w podatku od towarów i usług
 19. Mechanizm podzielonej płatności split payment
 20. Implementacja pakietu Quick fixes
 21. Kryptoaktywa a wyłudzenia skarbowe
 22. Wyłudzenia skarbowe z wykorzystaniem sektora nieruchomościowego
 23. Wyłudzenia skarbowe a międzynarodowe prawo podatkowe
 24. Międzynarodowe środki przeciwdziałania zjawisku wyłudzeń podatkowych, opracowane w ramach projektów BEPS i BEPS 2.0
 25. Wymiana informacji podatkowych jako środek przeciwdziałania wyłudzeniom podatkowym