Publikacja pokonferencyjna

Efektem poprzednich ogólnopolskich konferencji naukowych organizowanych przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego UMCS są monografie naukowe wydane w latach 2022, 2020, 2019, 2016. Więcej w dziale monografie naukowehttps://www.umcs.pl/pl/monografie-naukowe,18532.htm

Złożone przez uczestników referaty w formie artykułu naukowego, po uzysykaniu pozytywnej recenzji i spełnieniu wymogów edytorskich, zostaną opublikowane w monografii naukowej pt. Wyłudzenia skarbowe – formy przeciwdziałania i zwalczania w prawie podatkowym, prawie karnym skarbowym i prawie rynków finansowych. Wybrane problemy pod redakcją naukową pracowników naukowych Katedry Prawa Finansowego UMCS. Monografia będzie wydana nakładem wydawnictwa znajdujacego się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe opublikowanym przez Ministra Edukacji i Nauki.

Przesłanie pełnego tekstu artykułu, który będzie opublikowany w monografii pokonferencyjnej, powinno nastąpić do dnia 31 lipca 2023 r. Gotowe artykuły prosimy przesłać na adres: sknpp@mail.umcs.pl

Przesłana praca powinna spełniać wymogi edytorskie i techniczne podane niżej.

Wymogi przygotowania artykułu