VI OKN pn. Środki prawne ograniczające unikanie i uchylanie się od opodatkowania (20 kwietnia 2018 r.)

Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego UMCS ma zaszczyt zaprosić  Państwa do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. „Środki prawne ograniczające unikanie i uchylanie się od opodatkowania”. Konferencja odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

     IDEA  KONFERENCJI     

Jednym z podstawowych problemów, przed którymi stoją władze publiczne jest zjawisko unikania i uchylania się od opodatkowania. Kwestia ta pozostaje także w centrum uwagi opinii publicznej. W ciągu ostatnich lat pojawiło się wiele nowych rozwiązań normatywnych istonie zmieniających krajowy i międzynarodowy system podatkowy. Obecne działania władz publicznych  przybrały charakter kompleksowy. Wprowadzone w polskim porządku prawnym liczne środki ograniczające unikanie i uchylanie się od opodatkowanie obejmują zarówno rozwiązania ogólnego, jak i szczegółowego prawa podatkowego. Zastosowanie mechanizmów, które będą w stanie zapewnić jak największą przejrzystość transakcji w obrocie gospodarczym, zwiększy w efekcie zdolności analityczne organów podatkowych. Stan ten uzasadnia potrzebę pogłębionych badań nad wybranymi środkami ograniczającymi unikanie i uchylanie się od opodatkowania. W tym celu przedstawiamy proponowany wykaz zagadnień badawczych, które mogą stać się przedmiotem Państwa referatów: WYKAZ ZAGADNIEŃ BADAWCZYCH

     HARMONOGRAM  ZGŁOSZEŃ     

Zgłoszenie udziału w Konferencji, wraz z przesłaniem abstraktu powinno nastąpić do dnia 12 kwietnia 2018 r. Nadesłanie tekstów referatów powinno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 kwietnia 2018 r.

Konferencja kierowana jest do studentów oraz młodych pracowników nauki.