Wykaz proponowanych zagadnień badawczych

   I. Ogólne prawo podatkowe   

 1. klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania (art.119a i dalej OP);
 2. zabezpieczenie wykonania  zobowiązań podatkowych (art. 33 i dalej OP);
 3. zaświadczenie o rozliczeniu kontrahenta (306ia OP);
 4. odpowiedzialność osób trzecich, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności solidarnej podatnika z podmiotem dokonującym dostawy i odpowiedzialności solidarnej pełnomocników za zaległości podatkowe klientów (art. 117b i 117c OP).

   II. Podatki dochodowe   

 1. przepisy o opodatkowaniu przychodów nieznajdujących  pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące ze źródeł nieujawnionych (art. 25B UPDOF);
 2. opodatkowanie najmu (art. 6  ustawa o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne);
 3. podatkowa grupa kapitałowa (art. 1a UPDOP);
 4. wydzielenie źródła przychodów w postaci  zysków kapitałowych (art. 7-7b UPDOP);
 5. ograniczenia w zakresie zaliczenia kosztów finansowania dłużnego do kosztów uzyskania przychodu (art. 15c UPDOP);
 6. zwyżka podatkowa w podatku dochodowym od osób prawnych (art. 19 ust. 4 UPDOP);
 7. podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności nieruchomości komercyjnych położonych na terytorium kraju (art. 24B UPDOP)
 8. podanie do publicznej wiadomości indywidualnych danych podatników (art. 27B UPDOP).

   III. Podatki obrotowe   

 1. mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem od towarów i usług (art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 UPTU);
 2. mechanizm podzielonej płatności (split payment);
 3. Jednolity Plik Kontrolny (art.193a OP);
 4. klauzula należytej staranności i dobrej wiary w podatku od towarów i usług a orzecznictwo TSUE;
 5. ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (system STIR);
 6. ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (pakiet paliwowy);
 7. obowiązek znakowania i barwienia (art. 90 u.p.a.);
 8. organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi (uszczelnienie systemu obrotu suszem tytoniowym przez pośredniczące podmioty tytoniowe, obowiązek prowadzenia ewidencji suszu)
 9. zabezpieczenia akcyzowe (art. 63 i n. u.p.a.).

   IV. Podatki samorządowe   

 1. opodatkowanie pożyczek w podatku od czynności cywilnoprawnych a unikanie i uchylanie się od opodatkowania;
 2. podatek od nieruchomości a pojęcie budynku i budowli związanej i zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej w świetle orzecznictwa NSA i TK;
 3. odżycie obowiązku podatkowego oraz zwyżka podatkowa w podatku od spadków i darowizn (art. 6 ust. 4; art.15 ust.4 u.p.s.d).

   V. Międzynarodowe prawo podatkowe   

 1. Controlled foreign corporation - zagraniczne spółki kontrolowane (art. 24a i n. UPDOP; art. 30f UPDOF);
 2. projekt BEPS (Base Erosion and Profit Shifting);
 3. struktury hybrydowe;
 4. wymiana informacji podatkowych;
 5. problematyka treaty shopping.