Problematyka / proponowane zagadnienia badawcze

Zachęcamy Państwa do nadsyłania artykułów mieszczących się w zakresie tematycznym konferencji. Niżej zostały podane ogólne przykładowe zagadnienia badawcze.  Jeżeli obszar Państwa zainteresowań badawczych nie mieści się w pełni w zakresie wyżej wskazanych zagadnień badawczych, to prosimy o kontakt (sknp.podatki@poczta.umcs.lublin.pl) w celu uzyskania odpowiedzi, czy proponowany przez Państwa artykuł zostanie przyjęty.

PROPONOWANE ZAGADNIENIA BADAWCZE

 1. wpływ formy organizacyjno-prawnej spółki na zakres opodatkowania podatkami dochodowymi i obrotowymi;
 2. odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółek prawa handlowego i spółki cywilnej (odpowiedzialność wspólników spółek osobowych i cywilnej jako osób trzecich, odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych jako osób trzecich, odpowiedzialność podatkowa wspólników spółek zagranicznych);
 3. utowrzenie spółki prawa handlowego a prawo podatkowe (skutki podatkowe wniesienia wkładu pieniężnego, skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego, skutki podatkowe wniesienia wkładu pienieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części);
 4. zawarcie umowy spółki a podatek od czynności cywilnoprawnych (podatek od gromadzenia kapitału oraz zasada stand-still, wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej a podleganie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych);
 5. opodatkowanie podwyższenia kapitału zakładowego (opodatkowanie podwyższenia kapiatłu zakładowego w dordze konwersji zobowiązań);
 6. opodatkowanie finansowania spółek prawa handlowego ze środków wspólników w świetle podatków dochodowych i obrotowych;
 7. opodatkowanie finansowania spółek zależnych (niedostateczna kapitalizacja spółek a prawo podatkowe);
 8. opodatkowanie spółek powiązanych (opodatkowanie różnicy w wysokości poręczeń wzajemnie udzielonych przez spółki powiązane);
 9. wyłączenie wydatków z kosztów uzyskania przychodu (usługi niematerialne, finansowanie dłużne);
 10. ulgi podatkowe związane z działalnością innowacyjną prowadzoną przez spółki (ulga na działalność badawczo-rozwojową, ulga Innovation Box);
 11. podział zysku spółki pomiędzy wspólników (opodatkowanie dywidend w świetle prawa krajowego i uninego, zryczałtowany podatek od dywidend, opodatkowanie dywidend w świetle prawa międzynarodowego - klauzula beneficial owner);
 12. opodatkowanie zysku niepodzielonego (opodatkowanie zysku niepodzielonego zagranicznej spółki kontrolowanej);
 13. obniżenie kapitału zakładowego spółki kapiatłowej a podatki dochodowe i obrotowe (umorzenie dobrowolne, umorzenie przymusowe, umorzenie automatyczne);
 14. likwidacja spółki a prawo podatkowe (opodatkowanie likwidacji, opodatkowanie wystąpienia ze spółki, powstanie przychodu z tytułu wypłaty wynagrodzenia i zmniejszenia wkładu wspólnika w spółce, przekazanie wspólnikom aktywów niepieniężnych);
 15. likwidowanej spółki a kwestia przychodu, likwidacja oddziału zagranicznego przedsiębiorcy (zasady rozliczania pozostałej straty);
 16. transformacje spółek a prawo podatkowe (połączenie, podział oraz przekształcenie spółek);
 17. opodatkowanie przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową lub osobową (opodatkowanie uzyskanego przez spółkę komandytową w wyniku przekształcenia w nią spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niepodzielonego zysku, opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną);
 18. opodatkowanie przekształcenia spółki osobowej lub cywilnej w spółkę kapitałową;
 19. odpowiedzialność za zobowiązania spółek łączonych, podzielonych lub przekształconych;
 20. obowiązek przekazywania organom podatkowym informacji o schematach podatkowych (pojęcia uzgodnienia i schematu podatkowego, katalog podmiotów zobowiązanych, tajemnica zawodowa profesjonalnych pełnomocników);
 21. opodatkowanie tzw. spółki nieruchomościowej;
 22. podatki przychodowe i majątkowe a działalność spółek prawa handlowego (podatek od niektórych instytucji finansowych, podatek od sprzedaży detalicznej etc.);
 23. opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (tzw. estoński CIT).