Członkostwo / Jak dołączyć?

Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego UMCS jest organizacją zrzeszającą studentów zainteresowanych tematyką prawa i postępowania podatkowego oraz prawa bilansowego. Koło jest otwarte dla każdego studenta UMCS. Aby dołączyć do Koła wystarczy:

  1. wypełnić poniżej zamieszczoną  deklarację członkowską ;
  2. opłacić  składkę członkowską  w czasie dyżurów kołowych, które odbywają się w każdy wtorek w godz. 12:45-14:25 w pok. 607. Zgodnie z art. 2 Statutu Koła, członkostwo nabywa się przez wpis na listę członków Koła po opłaceniu składki członkowskiej. Wysokość składki, ustalona na podstawie Statutu przez Zgromadzenie Członków Koła, wynosi 10 zł. 
    W razie pytań pozostajemy do Waszej dyspozycji e-mailowo: sknp.podatki@poczta.umcs.lublin.pl

Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego UMCS - deklaracja członkowska


Zapoznałem/am się ze Statutem Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego. (pole obowiązkowe)


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, z siedzibą przy pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, moich danych osobowych w celu rekrutacji do Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego UMCS, a także kontaktu w sprawach związanych z jego organizacją, przy wykorzystaniu podanych przeze mnie danych. danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). (pole obowiązkowe)


Posiadam wiedzę, że podanie danych w formularzu zgłoszeniowym i jego przesłanie jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu przetwarzania. Brak podania danych uniemożliwia aplikowanie i udział wrekrutacji do Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego UMCS. Jestem świadomy/a przysługujących mi na podstawie przepisów praw, w tym prawa do wycofania zgody oraz, że jej wycofanie nie będzie miało wpływu na legalność działań podjętych do czasu wycofania zgody. Zostałem/am także poinformowany/a o zasadach i środkach przetwarzania danych oraz innych elementach przetwarzania moich danych zawartych w obowiązku informacyjnym. (pole obowiązkowe)


Udzielone zgody są ważne teraz i w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wycofania zgody. (pole obowiązkowe)


Jestem świadomy/a, że:

  • podanie danych w formularzu i jego przesłanie w związku ze zgłoszeniem udziału wrekrutacji do Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego UMCS jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Brak podania danych uniemożliwia aplikowanie i udział w rekrutacji do Koła.
  • w celu rekrutacji do Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego UMCS Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej pozyskuje od osób zainteresowanych dane osobowe w zakresie wskazanym w niniejszym formularzu.
  • posiadam wiedzę o przysługujących mi na podstawie przepisów praw, w tym sprostowania danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania usunięcia danych z bazy UMCS, a także prawa do odwołania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej odwołanie nie będzie miało wpływu na legalność działań podjętych w okresie obowiązywania zgody. W przypadku skorzystania z tego prawa nie będzie możliwy udział w rekrutacji do Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego UMCS. Zostałem/am także poinformowany/a o zasadach i środkach przetwarzania danych oraz innych elementach przetwarzania moich danych zawartych w obowiązku informacyjnym.

Administratorem danych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS), z siedzibą w Lublinie, przy Pl. Marii Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin. Dane osobowe (w zakresie zgodnym z formularzem) podawane są przez osoby zgłaszające chęć udziału w rekrutacji do Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego UMCS dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwy udział w rekrutacji. Zbierane są one przez UMCS wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji rekrutacji do Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego UMCS. Będą one przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania, nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym momencie, co będzie skutkować usunięciem danych z bazy osób biorących udział w rekrutacji do Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego UMCS, ma prawo również złożyć skargę do organu nadzorczego. Administrator danych osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@umcs.lublin.pl. (pole obowiązkowe)