Volume 1, Number 1 (2019)

Table of Contents

Aleksandra Budzowska
Źródła finansowania Narodowego Funduszu Zdrowia oraz ich przeznaczenie
Sources of financing for the National Health Fund and their purpose
PDF. 5—8

Angelika Beznosik
Charakter prawny planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz procedura jego sporządzenia i zatwierdzenia
Legal nature of the National Health Fund’s financial plan and its procedure of preparing and approval
PDF. 9—12

Weronika Balog
Charakter prawny i elementy konstrukcyjne składki na ubezpieczenie zdrowotne
The legal nature and construction of health insurance contribution
PDF. 13—15

Jakub Piętka
Zasady wydatkowania rezerw celowych w budżetach jednostek samorządu terytorialnego
Rules for the disbursement of specificreserves in the budgets of local government units
PDF. 16—19

Kamil Barański
Uprawnienia i obowiązki jednostki samorządu terytorialnego jako emitenta na rynku kapitałowym
Rights and obligations of a local government body following from issuing bonds on the capital market
PDF. 20—22

Jakub Wielgus
Konstrukcja prawna budżetu obywatelskiego a zasada jedności budżetu gminy
The legal structure of the parcitipatory budgeting in the exception from the budget unity rules
PDF. 23—28

Martyna Bałkowiec
Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej a obowiązki państw-sygnatariuszy w zakresie równowagi budżetowej
The Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union and the obligations of the member states in terms of budget balance
PDF. 29—32

Agata Balicka
Wykorzystanie dotacji niezgodne z przeznaczeniem, a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Using the subsidy contrary to its purpose and responsibility for violating public finance discipline
PDF. 33—37