Volume 2, Number 2 (2020)

Table of Contents

Natalia Nowicka
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku usług mieszanych
The right to reduce the amount of tax due by the amount of input tax in case of mixed services
PDF. 5—8

Renata Petynka
Zakres władztwa daninowego jednostek samorządu terytorialnego
The scope of tribute sovereign of local government units
PDF. 9—12

Szymon Prorok
Ustalanie podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości w przypadku elektrowni wiatrowych w świetle wyroków NSA
Tax base for real estate tax due on wind power plant in the light of the Supreme Administrative Court
PDF. 13—16

Kacper Pszonak
Wydatki uprawniające podatnika do uzyskania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym
The expenses entitling taxpayer to acquire investment tax credit in agricultural tax
PDF. 17—20

Kacper Sordyl
Odliczenie poniesionych wydatków na przedsięwzięcia termomodernizacyjne od podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych jako proekologiczna preferencja podatkowa
Deduction of incurred expenses on thermal modernization projects from the tax base in personal income tax as a pro-ecological tax preference
PDF. 21—24

Mirosław Żyła
Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w polskim porządku prawnym
Counteracting money laundering and terrorist financing in the Polish legal order
PDF. 2529