Financial Law Working Papers

   CEL I ZAKRES   

The Financial Law Working Papers jest studenckim czasopismem Koła Naukowego Prawa Podatkowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, które zostało zapoczątkowane w roku 2019.

Czasopismo ukazuje się jako półrocznik poświęcony tematyce prawa finansowego.

Celem czasopisma jest publikowanie wyników prac naukowych przygotowanych przez studentów oraz wszystkich tych, którzy znajdują się na początku swojej kariery naukowej. Tematyka czasopisma obejmuje prawo finansowe, w tym prawo finansów publicznych, prawo podatkowe, postępowanie podatkowe, prawo rynków finansowych oraz prawo bilansowe.

The Financial Law Working Papers wydawane jest w języku polskim oraz angielskim. Czasopismo naukowe dostępne jest w wersji elektronicznej (online).

   SZCZEGÓŁY   

Język: Polski, Angielski
Zasady publikacji: LINK
Tematyka: prawo finansowe, prawo finansów publicznych, prawo podatkowe, postępowanie podatkowe, prawo rynków finansowych, prawo bilansowe
ISSN: 2658-0284

 

   AIMS  AND  SCOPE   

The Financial Law Working Papers (founded 2019) is the student-run journal of the Scientific Association of Tax Law of the Faculty of Law and Administration of the Maria Curie Skłodowska University.

The Financial Law Working Papers is a biyearly scientific journal revolving around the subject of financial law. 

The purpose of the series is to publish the results of the academic articles written by students and also by anyone who is at the start of their academic career. The subject of the magazine contains financial law, including public financial law, tax law, tax proceeding, the law of financial markets and also accounting law.

The Financial Law Working Papers is published in Polish and English. It is available in online version.

   DETAILS   

Language: Polish, English
Publication policies: LINK
Subjects: financial law, public financial law, tax law, tax proceeding, the law of financial markets, accounting law
ISSN: 2658–0284