Kontakt

     A D R E S   D O   K O R E S P O N D E N C J I     

Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego UMCS
Katedra Prawa Finansowego
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

(pok. 607)

     K O N T A K T   E - M A I L     

Adres e-mail SKNPP UMCS: sknpp@mail.umcs.pl