Volume 2, Number 1 (2020)

Table of Contents

Dawid Baltyzar
Program postępowania naprawczego w jednostkach samorządu terytorialnego – istota, opracowanie i realizacja
Financial recovery program in local government units – essence, development and implementation
PDF. 5—9

Kacper Sordyl
Fundusz sołecki jako przykład budżetu partycypacyjnego na poziomie gminy
A village council fund as an example of a participatory budget at the commune level
PDF. 10—12

Kacper Pszonak
Status ustrojowy oraz gospodarka finansowa Funduszu Rezerwy Demograficznej
The Legal status and economy of The Demographic Reserve Fund
PDF. 13—17

Renata Petynka
Zwrot świadczenia wpłaconego na rachunek bankowy po śmierci posiadacza
Return of the benefit paid to the bank account after the keeper’s death
PDF. 18—21

Martyna Grzegorzak
Normatywne i praktyczne aspekty działalności instytucji pomostowej jako środka przymusowej restrukturyzacji
Legal and practical aspects of a bridge institution’s activity as a means of bank’s forced restructuring
PDF. 22—26

Kamila Lisek
Kandydat na stanowisko prezesa banku jako strona w postępowaniu administracyjnym w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego
A candidate for the President of Bank’s Management Board as a party to the administrative proceedings in the light of Supreme Administrative Court’s judgments
PDF. 27—30

Mirosław Żyła
Zasada równowagi budżetowej a procedury ostrożnościowe i sanacyjne
The principle of budget balance and the precautionary and remedial procedures
PDF. 31—33

Natalia Nowicka
Uprawnienia organów gminy w zakresie tworzenia i stosowania prawa podatkowego
Authority of municipal bodies to create and apply tax law
PDF. 34—38

Szymon Prorok
Organizacja i zasady funkcjonowania Funduszu Rezerwy Demograficznej
Organisation and functioning of Demographic Reserve Fund
PDF. 39—42