Volume 3, Number 1 (2023)

Agata Kowalska
Wpływ operacji otwartego rynku Narodowego Banku Polskiego na podaż pieniądza
The impact of the open market operations of the National Bank of Poland on the money supply
PDF. 3—11

Zuzanna Malczewska
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych i przedawnienie jej karalności
Infringement of public finance discipline and the statute of limitations for its punishment
PDF. 12—18

Angelika Wnukowicz
Zajęcie lasu na strefę bezpieczeństwa oraz strefę kontrolowaną urządzeń przesyłowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej a opodatkowanie podatkiem leśnym
Occupation of a forest for the safety zone and the control zone of transmission facilities forming part of the undertaking of an entrepreneur engaged in the activity of transmission or distribution of electricity and forest taxation
PDF. 19—26

Joanna Gał
Zakres i charakter odpowiedzialności jednostki samorządu terytorialnego jako emitenta z tytułu emisji obligacji przychodowych
Scope and nature of the local authority's liability as issuer for the issue of revenue bonds
PDF. 27—37

Kacper Bednaruk
Składka zdrowotna jako danina publicznoprawna
Health contribution as a public law levy
PDF. 38—45

Kacper Świder
Składki jako daniny publiczne
Contributions as public levies
PDF. 46—55

Karol Adamczyk
Generalne klauzule odsyłające w prawie finansów publicznych
General referencing clauses in public finance law
PDF. 56—64

Karolina Sycha
Wyłączenie pracownika organu podatkowego od udziału w postępowaniu podatkowym jako przejaw realizacji zasady prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie strony do organów podatkowych
Exclusion of a tax authority employee from participation in tax proceedings as a manifestation of the principle of conducting proceedings in a manner that inspires confidence in the tax authorities on the part of a party
PDF. 65—74

Paulina Więcław
Skutki braku udzielenia zarządowi jednostki samorządu terytorialnego absolutorium z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Consequences of the failure to grant a discharge to the local authority's management board for the execution of the local authority's budget
PDF. 75—82