VII OKN pn. Przychody oraz koszty według prawa podatkowego i bilansowego (5 kwietnia 2019 r.)

Traktowanie prawa podatkowego jako odrębnej gałęzi nie pozwala na nadanie mu cechy autonomiczności. Prawo podatkowe stanowi element jednolitego porządku prawnego. Normy prawa podatkowego pozostają w rozbudowanych relacjach z innymi gałęziami prawa. Stan ten sprawia, że między prawem podatkowym a innymi gałęziami prawa istnieją zależności w zakresie definiowania określonych pojęć prawnych. Jedną z gałęzi prawnych, z którą prawo podatkowe wykazuje istotne związki jest prawo bilansowe. Dostrzegalna jest jednak autonomizacja prawa podatkowego i prawa bilansowego oraz wynikająca niekiedy z tego zjawiska sprzeczność treściowa lub prakseologiczna norm prawnych. Jednoczesne obowiązywanie norm prawa podatkowego i bilansowego skutkuje odmiennym kwalifikowaniem przychodów oraz kosztów ich uzyskania przez przedsiębiorców. Wpływa to także na różnice w przedmiocie wyniku rachunkowego i podatkowego przedsiębiorców. Celem konferencji będzie analiza relacji prawa podatkowego i prawa bilansowego w zakresie ujmowania przychodów, kosztów oraz wyniku finansowego przedsiębiorcy. Celem konferencji będzie także badanie de lege lata i de lege ferenda możliwości harmonizacji prawa podatkowego i bilansowego.

Konferencja kierowana jest do studentów oraz młodych pracowników nauki.

Termin:    5 kwietnia 2019 r. (piątek)   

Miejsce:    Wydział Prawa i Administracji UMCS    (więcej)