Idea konferencji

Jednym z podstawowych problemów, przed którymi stoją władze publiczne jest zjawisko unikania i uchylania się od opodatkowania. Kwestia ta pozostaje także w centrum uwagi opinii publicznej. W ciągu ostatnich lat pojawiło się wiele nowych rozwiązań normatywnych istotnie zmieniających krajowy i międzynarodowy system podatkowy. Obecne działania władz publicznych przybrały charakter kompleksowy. Wprowadzone w polskim porządku prawnym liczne środki ograniczające unikanie i uchylanie się od opodatkowanie obejmują zarówno rozwiązania ogólnego, jak i szczegółowego prawa podatkowego. Zastosowanie mechanizmów, które będą w stanie zapewnić jak największą przejrzystość transakcji w obrocie gospodarczym, zwiększy w efekcie zdolności analityczne organów podatkowych. Stan ten uzasadnia potrzebę pogłębionych badań nad wybranymi środkami ograniczającymi unikanie i uchylanie się od opodatkowania. W tym celu przedstawiamy proponowany wykaz zagadnień badawczych, które mogą stać się przedmiotem Państwa referatów: WYKAZ ZAGADNIEŃ BADAWCZYCH

Konferencja kierowana jest do studentów oraz młodych pracowników nauki.