Volume 3, Number 2 (2023)

Karol Flis
Prawa i obowiązki Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jako jednostki sektora finansów publicznych
The Rights and Obligations of the Bank Guarantee Fund as a unit of the public finance sector
PDF. 3—12

Julia Gniewek
Status prawny Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Legal status of the COVID-19 Counteracting Fund
PDF. 13—20

Krzysztof Gola
Prawa i obowiązki Rady Ministrów jako podmiotu kierującego wykonaniem budżetu państwa
The Rights and Obligations of the council of ministers as the entity managing the implementation of the state budget
PDF. 21—30

Michał Janik
Kompetencje Regionalnej Izby Obrachunkowej w odniesieniu do czynności podejmowanych w trakcie procedury budżetowej jednostki samorządu terytorialnego
Competences of the regional accounting chamber in relation to activities carried out during the budgetary procedure of a local government unit
PDF. 31—38

Jakub Mazurek
Finansowe aspekty działalności polskich agencji wykonawczych oraz agencji wykonawczych Unii Europejskiej
Financial aspects of the activities of Polish executive agencies and executive agencies of the European Union
PDF. 39—48

Przemysław Mączka
Uprawnienia i obowiązki Banku Gospodarstwa Krajowego w przedmiocie obsługi budżetowej jednostek sektora finansów publicznych
Powers and Obligations of Bank Gospodarstwa Krajowego in the scope and budgetary service of public finances sector units
PDF. 49—59

Urszula Skarbińska
Uprawnienia i obowiązki rady gminy w zakresie ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Powers and duties of the municipal council in determining the amount of the fee for municipal waste management
PDF. 60—66

Hiacynta Suszek
Fundusz Pomocy oraz Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 a zasada zupełności budżetu
The Aid Fund and the COVID-19 Counteracting Fund and the principle of completeness of the budget
PDF. 67—74

Marcin Szemraj
Uprawnienia i obowiązki Prezesa Rady Ministrów w zakresie wykonywania budżetu państwa
Powers and obligations of the president of the council of ministers in the field of implementing the state budget
PDF. 75—82

Natalia Piorunik
Reguły egzekucji zaległości podatkowej bez uprzedniego doręczenia podatnikowi upomnienia
Rules for enforcing tax arrears without prior notice to the taxpayer
PDF. 83—89