Problematyka / przykładowe zagadnienia badawcze

Zachęcamy Państwa do nadsyłania artykułów mieszczących się w następujących trzech blokach tematycznych (w punktach zostały podane przykładowe zagadnienia badawcze).
Jeżeli obszar Państwa zainteresowań badawczych nie mieści się w pełni w zakresie wyżej wskazanych zagadnień badawczych, to prosimy o kontakt (sknp.podatki@poczta.umcs.lublin.pl) w celu uzyskania odpowiedzi, czy proponowany przez Państwa artykuł zostanie przyjęty.

1) ujęcie przychodów w prawie podatkowym i bilansowym:

 • źródła przychodów w prawie podatkowym i bilansowym;
 • definicja przychodów w prawie podatkowym i bilansowym;
 • zasada memoriałowa i kasowa kwalifikowania przychodów;
 • przychody z działalności operacyjnej a przychody z działalności finansowej (rozdzielenie źródła przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych);
 • problematyka różnic kursowych (ustalanie i ewidencja róznic kursowych);
 • wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań a przychód w prawie podatkowym i bilansowym;
 • nieodpłatne świadczenia jako przychód w prawie podatkowym i bilansowym;
 • moment powstania przychodu w prawie podatkowym i bilansowym;
 • nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu a nieodpłatne lub częściowo odpłatne otrzymanie rzeczy lub praw;
 • opodatkowanie przychodu ze zbycia walut wirtualnych;
 • przychody spółki uzyskane w wyniku umorzenia zobowiązań (zwolnienia z długu);
 • konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy jako wniesienie wkładu niepieniężnego;
 • konsekwencje podatkowe sprzedaży wierzytelności z tytułu kredytów do funduszu sekurytyzacyjnego.

2) ujęcie kosztów uzyskania przychodów w prawie podatkowym i bilansowym:

 • definicja kosztów uzyskania przychodów w prawie podatkowym i bilansowym;
 • celowość poniesienia kosztów uzyskania przychodów w prawie podatkowym i bilansowym;
 • konieczność wykazania związku przyczynowego pomiędzy wydatkiem a uzyskanym przychodem w podatku dochodowym;
 • nieracjonalność transakcji między przedsiębiorcami a uznanie wydatku za koszt uzyskania przychodu;
 • moment potrącalności kosztów w prawie podatkowym i bilansowym;
 • koszty bezpośrednio i pośrednio związane z uzyskaniem przychodów;
 • koszty nieuznawane podatkowo (art. 23 UPDOF i art. 16 UPDOP);
 • dobrowolne uznanie długu i pokrycie kosztów przepakowania towaru jako odszkodowanie wyłączone z kosztów uzyskania przychodu;
 • kara umowna a odszkodowanie w kontekście kosztów uzyskania przychodów
 • amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w prawie podatkowym i bilansowym;
 • remont i ulepszenie środka trwałego a prawo podatkowe i bilansowe;
 • udokumentowanie poniesionego wydatku jako warunek zaliczenia go na poczet kosztów uzyskania przychodów (znaczenie rzetelności ksiąg);
 • „puste faktury” a koszty uzyskania przychodów (rzetelność faktur);
 • objęcie udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny niebędący środkiem trwałym a koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym;
 • prawa własności przemysłowej a koszty uzyskania przychodów;
 • ulga na złe długi w kontekście projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.

3) ujęcie przychodów oraz kosztów ich uzyskania w międzynarodowym prawie podatkowym i bilansowym:

 • przypisywanie kosztów uzyskania przychodów do zakładu podatkowego;
 • rozliczanie straty zlikwidowanego zakładu podatkowego;
 • kwalifikacja przychodów z zagranicznych dywidend i należności licencyjnych;
 • kwalifikacja przychodów z międzynarodowego obrotu kryptowalutami;
 • rozliczenie przychodów i kosztów w odniesieniu do hybrydowych instrumentów finansowych;
 • koszty uzyskania przychodu z pracy najemnej wykonywanej za granicą;
 • kwalifikacja przychodów i kosztów na gruncie MSR/MSSF;
 • amortyzacja w międzynarodowym prawie podatkowym i bilansowym.