Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Mariusz Sienkiewicz

dr hab. Mariusz Sienkiewicz
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Telefon
+48602433676
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.rozwojlokalny.pl
www.umcs.pl
Konsultacje

Szanowni Państwo,


w sesji zimowej 2023 zapraszam na konsultacje w następujących terminach:


- 7 lutego, godz. 10.30 - 11.30


- 13 lutego, godz. 11.00-12.00.


Proszę o wcześniejsze umówienie się na konsultacje drogą e-mail:


- kontakt e-mail: mariusz.sienkiewicz@umcs.pl


Telefonicznie: tel. 602433676.


 


Z poważaniem,


dr hab. Mariusz Sienkiewicz, prof. UMCS


 


 


 


 


 

Adres

Głęboka 45
20-612 Lublin

O sobie

Absolwent Wydziału Politologii oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Adiunkt w Zakładzie Samorządów i Polityki Lokalnej Wydziału Politologii UMCS w Lublinie. Wykładowca zagadnień związanych z zarządzaniem w samorządzie terytorialnym, finansami publicznymi, gospodarką komunalną, zamówieniami publicznymi, planowaniem rozwoju lokalnego i regionalnego. Autor ponad sześćdziesięciu publikacji krajowych i międzynarodowych o tematyce związanej z samorządem terytorialnym, finansami publicznymi i rozwojem lokalnym. Założyciel i Prezes Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego. Koordynator kilkunastu projektów współfinansowanych z dotacji Unii Europejskiej. Doradca i trener w zakresie problematyki dotyczącej funduszy UE, zarządzania strategicznego, finansów publicznych i zamówień publicznych.

 

Działalność społeczna

 

Członkostwo w gremiach następujących organizacji naukowo-badawczych i pozarządowych:

 1. Rada Instytutu Rozwoju Miast I Regionów, członkostwo od 2022 roku;
 2. IRSPM - International Research Society for Public Management, członkostwo od 2016 roku;
 3. Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, członkostwo od 2015 roku;
 4. Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, od 2015 roku;
 5. Redaktor Nalczelny Rocznika „Journal of Local Development”;
 6. Lubelski Klub Biznesu, członkostwo od 2007 roku
 7. Członek Komisji oceniającej  gminy w ramach programu „Program Promocji Gmin”;
 8. INTERNATIONAL PUBLIC POLICY ASSOCIATION, France, 2015, Member of the IPPA;
 9. The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe, Bratislava, 2012, Member of the NISPAcee;
 10. Prezes Zarządu Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego w Lublinie, od 2007 roku
 11. Stowarzyszenie na rzecz Sieci Ośrodków Agro-Info, Poznań, 2006, Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego;
 12. Polski Komitet Pomocy Społecznej, 2004 – 2010, Członek PKPS;
 13. Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Politologii UMCS, od 2001 roku;
 14. Prezes Studenckiego Koła Samorządowców Wydziału Politologii UMCS, 1997-2000.

 

 


Działalność naukowa

Ważniejsze publikacje z ostatnich 5 lat:

 1. M. W. Sienkiewicz, Przekształcenia organizacyjno-prawne gospodarki komunalnej w Polsce po 1989 roku, „Samorząd Terytorialny” 2016, Nr 1-2, s. 35-47, ISSN 0867-4973
 2. M. W. Sienkiewicz, Strategia rozwoju lokalnego jako podstawa koncepcji promocji gminy. Analiza wybranych jednostek terytorialnych w województwie lubelskim, [w:] Marketing jednostek terytorialnych. Przykłady z Polski, red. K. Kuć-Czajkowska, K. Muszyńska, Lublin, 2016, s. 197-214.
 3. M. W. Sienkiewicz, The process of Shaping of Local Government in Poland after the Transition Period, [in:] Local Government in Selected Central and Eastern European Countries. Experiences, Reforms and Determinants of Development, eds. M. W. Sienkiewicz, K. Kuć-Czajkowska, UMCS, Lublin 2016, p. 137-150
 4. M. W. Sienkiewicz, K. Kuć-Czajkowska, Local Government in Selected Central and Eastern European Countries. Experiences, Reforms and Determinants of Development, (eds.)UMCS, Lublin 2016, pp. 398.
 5. M. W. Sienkiewicz, Problemy i uwarunkowania rozwoju systemu finansowania samorządu powiatowego w Polsce, [w:] 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce – bilans doświadczeń, red. S. Michałowski, M. Sidor, J. Wasil, UMCS, Lublin 2016, s. 563-582.
 6. M. W. Sienkiewicz, The Importance of Urban Policy in the Process of Reforming Public Administration, [w:] Modern Science, Conference Proceedings, Vol. 1, Political Science, Law, Finance, International Relations, 28-31 March, 2017, Hofburg Congress Centre, Vienna, Austria, p. 255-262, ISBN 978-619-7105-93-3, DOI: 10.5593/sgemsocial2017HB11, Indexed: Web of Sience, Thomson Reuters, - 15 pkt.
 7. M. W. Sienkiewicz, S. Michałowski, Public Administration in Poland: Reforms and Systemic-Organizational Issues, [in:] Public Administration Reforms in Eastern European Union Members States. Post Accession Convergence and Divergence, (eds.) P. Kovacs, M. Bileisis, Wyd. Mykolas Romeris University, University of Ljubljana 2017, p. 139-194.
 8. M. W. Sienkiewicz, Ewolucja źródeł prawa finansów samorządowych po 1989 roku, [w:] Źródła prawa w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, Wyd. Wolters Kluwer 2018, s. 615-635.
 9. M. W. Sienkiewicz, Innowacje w sektorze publicznym jako determinanty rozwoju lokalnego, [w:] Nowe praktyki rozwoju lokalnego i regionalnego, red. A. Klasik, F. Kuźnik, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017, s. 40-59.
 10. M. W. Sienkiewicz, Public participation and spatial planning policy at the local level in Poland [in:] Public Administration for Well-being and Growth,  Published by NISPAcee Press, www.nispa.org, 2018,  ISBN 978-80-89013-97-5, ss. 10.
 11. M. W. Sienkiewicz, OBJECTIVES AND INSTRUMENTS OF INNOVATION POLICY AND LOCAL GOVERNANCE IN POLAND, [in:] PERSPECTIVES OF L OCAL G OVERNMENTS IN CE NTRAL-EASTERN E UROPE COMMON L EARNING A ND I NNOVATIONS, Conference volume, Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Irod, Budapest 2019,ISBN 978-963-9208-58-2, s. 90-115. Węgierski: AZ INNOVÁCIÓS POLITIKA ÉS HELYI IRÁNYÍTÁS CÉLKITŰZÉSEI ÉS ESZKÖZEI LENGYELORSZÁGBAN, [in:] HE LYI ÖNKORMÁNYZATOK F EJLŐDÉSI PERSPEKTÍVÁI KÖZÉP – K ELET E URÓPÁBAN KÖZÖS TANULÁS É S I NNOVÁCIÓK Konferencia kötet, Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Irod, Budapest 2019.
 12. M. W. Sienkiewicz, EXAMPLES OF INCLUSIVE INNOVATIONS IN POLISH LGUS, [in:] PERSPECTIVES OF L OCAL G OVERNMENTS IN CE NTRAL-EASTERN E UROPE PRACTICE A ND I NNOVATIONS Conference volume, ISBN 978-963-9208-59-9, Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Iroda, Budapest 2019, s. 341-364. Węgierska: PÉLDÁK A EFOGADÓ INNOVÁCIÓKRA LENGYEL ÖNKORMÁNYZATOKNÁL, [in:] HE LYI ÖNKORMÁNYZATOK F EJLŐDÉSI PERSPEKTÍVÁI KÖZÉP – K ELET E URÓPÁBAN GYAKORLAT É S I NNOVÁCIÓK Konferencia kötet, , ISBN 978-963-9208-59-9, Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Iroda, Budapest 2019, s. 341-364.
 13. M. W. Sienkiewicz, Innowacyjny wymiar współczesnej polityki rozwoju lokalnego, Lublin 2019, Wydawnictwo UMCS, ss. 506.
 14. M. W. Sienkiewicz, Problems and Determinants of Public Participation in the Creation of Public Space, [in:] Local Governance in the New Urban Agenda, Nunes Silva, Carlos, Trono, Anna (Eds.), Springer International Publishing 2020, s. 237-254. DOI. 10.1007/978-3-030-47135-4
 15. M. W. Sienkiewicz, The Innovation Environment as a Factor in the Development of a Competitive Economy and Society, [in:] Conference Proceedings of the 9th International Scientific Conference “Tourism, Innovations and Entrepreneurship – TIE 2019”, M. Benazić, S. Blažević Burić, L. Tijanić, S.Laporšek, , T. Wołowiec, (eds.), Juraj Dobrila University of Pula Faculty of Economics and Tourism, “Dr. Mijo Mirković”, Porec 2021, s. 247-274, ISBN 978-953-8278-54-9,

Udział w konfernecjach i szkoleniach w ostatnich 5 latach:

 1. Department of Political Science, Faculty of Arts, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Koszyce, 1.10.2021, udział zdalny, Udział zdalny w międzynarodowej konferencji naukowej “The future of democracy at the post-covid age”. Wygłoszenie referatu: “Problems of the Financial Management of Local Governments in Poland During the COVID-19 Pandemic”
 2. International Public Policy Association (IPPA) Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI, Barcelona, 5-9.07.2021, udział zdalny, Udział zdalny w międzynarodowej konferencji naukowej 5th International Conference on Public Policy (ICPP5), Wygłoszenie referatu: “Contemporary Tools of Socialization of the Local Development Planning Process in Poland”
 3. Faculty of Economics and Business Rijekahttps://www.efri.uniri.hr/en, Rijeka, Optija, Croatia, 23-25 czerwca 2021, udział zdalny, Udział zdalny w międzynarodowej konferencji naukowej International Scientific Conference Economics of Digital Transformation (EDT)2021DIGITOMICS International Scientific Conference "Economics and Business of the post COVID-19 World "Economics of Digital Transformation (EDT) 2021 Wygłoszenie referatu: “The Innovation Policy in the Three Seas Countries. Goals, Instruments, Effects”
 4. Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS, Lublin, 15.04.2021, udział zdalny, Udział zdalny w międzynarodowej konferencji naukowej “30 Years of the Visegrad Group – Successes, Failures and Prospectsq”. Wygłoszenie referatu: „Polityka innowacji w państwach V4. Cele, instrumenty, efekty”; Innovation Policy in V4 Countries – Goals, Instruments, Effects.
 5. Państwowy Uniwersytet w Czerniowcach im. Jurija Fedkovycza, Katedra Nauk Politycznych i Administracji Publicznej, Czerniowce, 17-19 listopada 2020, Ukraina – udział zdalny, Udział zdalny w międzynarodowej konferencji naukowej “Муніципальні читання імені Антона Кохановського”. Wygłoszenie referatu: „30 lat funkcjonowania samorządu gminnego w Polsce. Próba oceny”
 6. Fundacja Instytut Bałkański; Zakład Systemów Politycznych i Zakład Praw Człowieka, Wydział Politologii UMCS w Lublinie; Wydział Prawa w Białymstoku; Zakład Systemów Politycznych i Zakład Nauki o Państwie, Prawie i Polityce, Instytut Nauk o Polityce, Uniwersytet Rzeszowski; Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski; Wydział Administracji, Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Nałęczów, 12-13  Grudnia 2019, Udział w ogólnopolskiej  konferencji naukowej pt. „30 lat procesu transformacji systemowej w polsce”. Wygłoszenie referatu: „Ewolucja instrumentów oddziaływania władz lokalnych na rozwój społeczno-gospodarczy po 1989 roku”
 7. Państwowy Uniwersytet w Czerniowcach im. Jurija Fedkovycza, Katedra Nauk Politycznych i Administracji Publicznej, Czerniowce, 14-15 listopada 2019, Ukraina, Udział w międzynarodowej konferencji naukowej “Муніципальні читання імені Антона Кохановського”. Wygłoszenie referatu: „Uwarunkowania rozwoju terytorialnego w Polsce. W poszukiwaniu nowego paradygmatu”
 8. The Faculty of Economics and Tourism "Dr. Mijo Mirković" Pula, Porec, 26th -28th September 2019, Chorwacja, Udział w międzynarodowej konferencji naukowej The 9th International Scientific Conference "Tourism, Innovations and Entrepreneurship". Wygłoszenie referatu: Innovation Environment as a Factor in the Development of a Competitive Economy and Society
 9. Województwo Lubelskie, 23.05.2019, Lublin, Udział w Forum Samorządowym Województwa Lubelskiego, Moderowanie panelu „Innowacyjny samorząd”
 10. International Geographical Union, Institute for Regional Studies of Hungarian Academy of Science, 9-10.05.2019, Pecs, Węgry, Udział w międzynarodowej konferencji naukowej pt..” New Challenges of Decentralization”. Wygłoszenie referatu: Determinants and Effects of the Process of Decentralization in Poland - do We Need a Redefinition of the Adopted Model?
 11. Ministry of Interior of Hungary, 5-6.03.2019, Budapest, Udział w międzynarodowej konferencji naukowej pt..” Perspective of Local Government in Central-Eastern Europe. Practice and Innovations”. Wygłoszenie referatu (Invited lecture) pt.:” Inclusive innovations as a way to solve the social problems - examples from Poland”. Expert w ramach projektu: “Monitoring Development Projects of Municipalities II. Project ID: PADOP-2.3.4-CCHOP-15-2016-00002
 12. Ministry of Interior of Hungary, 15-16.11.2018, Budapest, Udział w międzynarodowej konferencji naukowej pt..” Perspective of Local Government in Central-Eastern Europe”.Wygłoszenie referatu (Invited lecture) pt.:” Objectives and instruments of innovation policy and local governance in Poland”. Expert w ramach projektu: “Monitoring Development Projects of Municipalities II. Project ID: PADOP-2.3.4-CCHOP-15-2016-00002
 13. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej Lublin, 8.10.2018, Lublin, Udział w konsultacjach obywatelskich dotyczących kierunków rozwoju Unii Europejskiej: „Jaka będzie przyszłość Europy? Kierunki i koncepcje rozwoju Unii Europejskiej”.
 14. Wydział Politologii UMCS, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Politologii UMCS, 29 września 2018, Lublin, Organizacja i udział w III Zjeździe Absolwentów Wydziału Politologii UMCS
 15. Centrum Kompetencji Wschodnich, Lublin, 24-25 września 2018, Lublin, Udział w Międzynarodowym Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej
 16. Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, PAN Komitet Nauk Politycznych, Wydział Politologii UMCS, 18-19 września 2018, Lublin, Udział w IV Ogólnopolskim Kongresie Politologii 2018. Prowadzenie panelu pt.: Pomoc rozwojowa jako determinant innowacyjności w administracji publicznej. Wygłoszenie referatu pt.: Czy samorząd terytorialny w Polsce jest innowacyjny? Próba oceny
 17. Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, 14-15 czerwca 2018, Lublin, Udział w międzynarodowej konferencji „Polsko-Wschodnia Konferencja Lub-Invest”.
 18. 21.  NISPA, The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi. 23-27 maja 2018, Iasi, Romania, Udział w międzynarodowej konferencji naukowej „Public Administration for Well-being and Growth”. Wygłoszenie referatu pt.: “Public participation and spatial planning policy at the local level in Poland”.
 19. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, EUROREG, Regional Studies Association, 17-18 maja 2018, Lublin, Udział w konferencji naukowej „Polityki publiczne. Uwarunkowania – dylematy - instrumentarium”. Wygłoszenie referatu pt.: „Polityka innowacji w jednostkach samorządu terytorialnego”.
 20. Faculty of Organizationa Studies in Novo Mesto, Slovenia, 22-23 march 2018, Otocec, Slovenia, Udział w międzynarodowej konferencji naukowej „New Paradigm of Governance”. Wygłoszenie referatu pt.: „New Paradigm in Local Governance”.
 21. Fundacja Przyroda-Tradycja-Ludzie, 15 grudnia 2017, Lubartów, Ukończenie szkolenia „Zasady ewaluacji i monitoringu Lokalnej Strategii Rozwoju GD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”
 22. Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, 29-30 listopada 2017, Słubice, Udział w międzynarodowej konferencji naukowej pt.: "Ewolucja systemu politycznego. Demokracja przedstawicielska vs. demokracja bezpośrednia w Polsce i w Europie". , wygłoszenie referatu pt.: „System wyborczy do samorządów gminnych w Polsce – możliwe rozwiązania ”.
 23. International Geographical Union, Commission 'Geography of Governance, University of Salento, Lecce – Italy, 19 - 21 October 2017, Lecce, Italy, Udział w międzynarodowej konferencji naukowej pt.: LOCAL GOVERNANCE IN THE NEW URBAN AGENDA, wygłoszenie referatu pt.: „Problems and determinants of social participation in the creation of public space”.
 24. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Urząd Miasta Lublin, 10-11 października 2017, Lublin, Udział w konferencji naukowej pt.: Samorządowe tradycje siedemsetletniego Lublina, wygłoszenie referatu pt.: „Strategie rozwoju Lublina”.
 25. Grupa PTWP SA, 27-28 września 2017, Białystok, Udział we Wschodnim Kongresie Gospodarczym.
 26. International Research Society on Public Management Conference (IRSPM), University, Institute of Economic and Public Policy, Corvinus University of Budapest,  19-21 kwietnia 2017 roku, Budapeszt, Węgry, Udział w 21st International Research Society on Public Management Conference (IRSPM), "The Culture and Context of Public Management". Wygłoszenie referatu pt.: “The impact of public procurement on innovative socio-economic development”
 27. SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts,  28-31 marca 2017 roku, Wiedeń, Austria, Udział w 4th International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts, SGEM Vienna 2017 . Wygłoszenie referatu pt.: “The Importance of Urban Policy in the Process of Reforming Public Administration”
 28. Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,  9-10 marca 2017 roku, Katowice, Polska, Udział w międzynarodowej konferencji naukowej pt.: „Źródła prawa w samorządzie terytorialnym”. Wygłoszenie referatu pt.: Ewolucja źródeł prawa finansów samorządowych w Polsce po 1989 roku.
 29. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Instytut Agrofizyki Polska Akademia Nauk,  23 lutego 2017 roku, Lublin, Polska, Ukończenie szkolenia „HORYZONT 2020 w Twoim komputerze - elektroniczne źródła informacji oraz bazy danych dla wnioskodawców, beneficjentów, indywidualnych naukowców i przedsiębiorców”.
 30. Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, 10 lutego 2017 roku, Dwikozy k/Sandomierza, Polska, Ukończenie szkolenia „Rola inkubatorów przetwórstwa lokalnego w rozwoju gospodarki i wzmacnianiu rynków zbytu w oparciu o dobre praktyki działania inkubatorów w Polsce i za granicą”.
 31. Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 24-25 listopada 2016 roku, Polska, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Planowanie strategiczne w organizacjach publicznych i obywatelskich”.  Uczestnictwo w sesji panelowej pt.: „Czy więcej polityki, czy merytorycznej wiedzy w programowaniu rozwoju lokalnego”.
 32. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska Akademia Nauk, 17-18.11.2016 - Ustroń, Polska, XIX Konferencji Ustrońskiej: WEHIKUŁY ROZWOJU LOKALNEGO I REGIONALNEGO. NOWE PERSPEKTYWY POZNAWCZE I IDEE STRATEGICZNE. Referat: Wybrane problemy programowania rozwoju lokalnego i regionalnego w Polsce
 33. Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, 26.10.2016 - Lublin, Polska, Udział w Polsko-Wschodniej Konferencji PUIG Lub-Invest,
 34. Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 17-18.10.2016 - Opole, Polska, Udział w Kongresie Samorządowym
 35. Design for Europe, Lubelski Instytut Designu, 12.10.2016 - Lublin, Polska, Udział w międzynarodowej konferencji: “Design-led Innovation for Business”
 36. University of Dubrovnik, Croatia, 28.09 - 1.10.2016 - Dubrovnik Croatia, Udział w międzynarodowej konferencji naukowej: Smart ideas and a new concept of economic regeneration in Europe. Wygłoszenie referatu: Innovative approach and local economic development in Poland.
 37. Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, 30 sierpnia 2016, Lubartów, Udział w Konferencji: „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na terenie LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem w latach 2016-2023”. Wygłoszenie referatu: “Rola Programu LEADER w kreowaniu rozwoju społeczności lokalnych”
 38. The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee), University of Zagreb, Faculty of Law, 18-21 maja 2016, Zagreb, Croatia, Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej: "Spreading Standards, Building Capacities: European Administrative Space in Progress.  Wygłoszenie 2 referatów: 1) Practical dimension of the cooperation between local government and non-governmental organisations in Poland; 2) The role of NGOs in public services delivery at the local level – the case of Poland
 39. International Research Society for Public Administration (IRSPM), Hongkong Politechnic, Hongkong City University, 13-15 kwietnia 2016, Hongkong, Udział w “20th Annual Conference of the International Research Society for Public Administration (IRSPM)”: Collaborative, Globalized and Iterdyscyplinary: Moving the Public Management Debate Foreward”. Wygłoszenie referatu: The importance of innovation in the process of creation of local development in Poland
 40. Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego, 10-11 marca 2016, Katowice, Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej: „Sposoby realizacji zadań publicznych”.

Doświadczenie eksperckie i projektowe:

 1. Główny Urząd Statystyczny w Lublinie,  21.09.2021, Przewodniczenie Panelu II pt.: Przemiany demograficzne a wyzwania w zakresie usług społecznych: oświata i wychowanie, opieka zdrowotna, transport publiczny, organizowanego przez GUSw Lublinie w ramach Forum Samorządowego: „Samorząd lokalny w województwie lubelskim wobec wyzwań demograficznych w kontekście Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021”.
 2. Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego,  Lipiec – sierpień 2021, Organizacja i koordynacja wyjazdu studyjnego do Słowenii dla 40 os. Grupy przedstawicieli lokalnej społeczności z terenu województwa lubelskiego
 3. Gmina Serokomla,  Styczeń  2021 – czerwiec 2021, Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Serokomla na lata 2021-2030
 4. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Od 2021, Udział w Radzie Programowej Samorządowego Kongresu Gospodarczego i II Forum Regionów Trójmorza (29-30 czerwca 2021r. w Lublinie).
 5. Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 2021, Członkostwo w Grupie wspierającej prace nad przygotowaniem Funduszy Europejskich dla Lubelskiego na lata 2021-2027, zgodnie z uchwałą nr 1/2020 Międzyresortowego Zespołu do spraw Funduszy UE z dnia 22.10.2020 r dotyczącą grup roboczych wspierających prace nad przygotowaniem programów na lata 2021-2027.
 6. Gmina Wola Mysłowska,  Listopad 2020 – styczeń 2021, Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Wola Mysłowska na lata 2021-2030
 7. Powiat Łukowski,  Lipiec - listopad 2020, Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Łukowskiego na lata 2021-2030
 8. Miasto Pułtusk,  Lipiec - listopad 2020, Opracowanie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Pułtusk na lata 2021-2031
 9. UMCS, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych,  Wrzesień 2020, Udział w pracach komisji rekrutacyjnej w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UMCS
 10. UMCS, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Instytut Nauki o Polityce i Administracji,  Wrzesień 2020, Udział w Zespole ds. nostryfikacji dyplomu dr Larysy Novak-Kalyayevej
 11. Gmina Kamionka,  marzec – maj 2019, Opracowanie Raportu o Stanie Gminy Kamionka za lata 2015-2018
 12. UMCS, Wydział Politologii,  grudzień 2018 – styczeń 2019, Udział w pracach Zespołu ds. otoczenia społeczno-gospodarczego
 13. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,  marzec – czerwiec 2018, Pełnienie funkcji eksperta ds. oceny wniosków w ramach konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – edycja 2018. Dokonanie oceny 31 wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe z terenu całego kraju.
 14. Fundacja Inicjatyw Menedżerskich, Ministerstwo Rozwoju,  luty - grudzień  2017, Pełnienie funkcji konsultanta ds. partycypacji w planowaniu przestrzennym w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym” na terenie gmin Adamów, Konopnica, Żyrzyn, Jabłoń, Jabłonna.
 15. Gmina Michów,  Czerwiec - sierpień  2017, Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Michów na lata 2017-2023
 16. Gmina Radzyń Podlaski,  Czerwiec - sierpień  2017, Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Radzyń Podlaski na lata 2017-2023
 17. Stowarzyszenie LGD „LGD Jagiellońska Przystań”,  Październik  2016, przeprowadzenia szkolenia dla członków Rady LGD „Jagiellońska Przystań”, na temat zasad dokonywania oceny projektów w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru lokalnej grupy działania jagiellońska przystań na lata 2016-2022
 18. Starostwo Powiatowe w Pułtusku, Czerwiec - Wrzesień 2016, Przeprowadzenie konsultacji społecznych i opracowanie  Strategii Rozwoju Powiatu Pułtuskiego na lata 2016-2030
 19. Urząd Gminy Radzyń Podlaski, Czerwiec - lipiec 2016, Przeprowadzenie konsultacji społecznych i opracowanie  Strategii Rozwoju Gminy Radzyń Podlaski na lata 2016-2030
 20. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie, Październik  – grudzień 2015, Przeprowadzenie konsultacji społecznych i opracowanie  Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Józefów na lata 2016-2026
 21. Lokalna Grupa Działania „Poleska Dolina Bugu”,  Czerwiec – grudzień 2015, Przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz wsparcie doradcze, opracowanie ekspertyz w procesie opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Poleska Dolina Bugu” na lata 2016-2022”
 22. Powiat Łukowski,  Czerwiec – grudzień 2015, Przeprowadzenie konsultacji społecznych i opracowanie  Strategii Rozwoju Powiatu Łukowskiego na lata 2015-2022
 23. Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”,  Czerwiec – listopad 2015, Przeprowadzenie konsultacji społecznych i opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem na lata 2016-2022”
 24. Powiat  Lubartowski,  Czerwiec – grudzień 2015, Przeprowadzenie konsultacji społecznych i opracowanie  Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata 2015-2022
 25. Powiat Radzyński,  Czerwiec – listopad 2015, Przeprowadzenie konsultacji społecznych i opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Radzyńskiego na lata 2015-2030 oraz Programu Rozwoju Powiatu Radzyńskiego na lata 2015-2022
 26. Urząd Gminy Michów,  Czerwiec – listopad 2015, Przeprowadzenie konsultacji społecznych i opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Michów na lata 2015-2030 oraz Programu Rozwoju Gminy Michów na lata 2015-2022
 27. Gmina Józefów,  Czerwiec – listopad 2015, Przeprowadzenie konsultacji społecznych i opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Józefów na lata 2015-2030 oraz Programu Rozwoju Gminy Józefów na lata 2015-2022
 28. Gmina Kamionka, Sierpień 2015, Przeprowadzenie konsultacji społecznych i opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kamionka na lata 2015-2030
 29. Gmina Ostrówek, Czerwiec 2015, Przeprowadzenie konsultacji społecznych i opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Ostrówek na lata 2015-2030
 30. Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego w ramach projektu 5.4.2 POKL Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Marzec – czerwiec 2014, Przeprowadzenie konsultacji społecznych i opracowanie Strategii Współpracy Miasta Lubartów z Organizacjami Pozarządowymi do 2020 roku oraz Założeń do Strategii Rozwoju Miasta Lubartów do 2020 roku
 31. Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego, Wydział Politologii UMCS, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 27 czerwca 2014, Organizacja i przewodniczenie komitetowi organizacyjnemu Międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej pt.:  „Dialog obywatelski. Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju”.
 32. Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego w ramach projektu 5.4.2 POKL Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Marzec – czerwiec 2014, Organizacja i przeprowadzenie 6 dwudniowych warsztatów konsultacyjnych dotyczących opracowania Strategii Współpracy Miasta Lubartów z Organizacjami Pozarządowymi do 2020 roku oraz Założeń do Strategii Rozwoju Miasta Lubartów do 2020 roku
 33. Firma DeinDe, Lublin, Sierpień – październik 2013, Lublin, Opracowanie materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie szkolenia dla przedstawicieli przedsiębiorstw pt.: „Zamówienia publiczne od strony wykonawcy”. Wymiar szkolenia dla 1 grupy: 64 godziny szkoleniowe.
 34. Gmina Wiązowna, Sierpień – wrzesień  2013, Gmina Wiązowna, Przeprowadzenie konsultacji społecznych i opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Wiązowna na lata 2014-2021
 35. Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego, Wrzesień  2013 – sierpień 2014, województwo lubelskie, Koordynacja i zarządzanie projektem pt.: „Włącz się w dialog. Program współpracy samorządu ze społecznością lokalną Miasta Lubartów na rzecz rozwoju dialogu obywatelskiego” wspófinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.4.2, Rozwój dialogu obywatelskiego, Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 36. Lubelska Fundacja Rozwoju, Marzec 2013 – czerwiec 2013, województwo lubelskie, Przeprowadzenie cyklu 6 24 godz. szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych pt.: „Partnerstwo i współdziałanie w organizacji pozarządowej”
 37. Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego, Wrzesień  2012 – lipiec 2013, województwo lubelskie, Koordynacja i zarządzanie projektem pt.: „Wsparcie Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego jako instytucji otoczenia biznesu” wspófinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WL 2007-2013, Działanie 2.3a, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości.
 38. Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego, Listopad  2012 – maj 2013, województwo lubelskie, Organizacja i przewodniczenie 10 konferencji w 10 powiatach Lubelszczyzny pt. „Strategia – zarządzanie – rozwójPerspektywy działalności lubelskich przedsiębiorstw w warunkach integracji europejskiej”.
 39. Lubelska Fundacja Rozwoju, Marzec  – listopad 2012, Województwo lubelskie, Przeprowadzenie cyklu 6 24 godz. szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych pt.: „Zarządzanie w organizacji pozarządowej”
 40. Lubelska Fundacja Rozwoju, Luty – czerwiec 2012, Województwo lubelskie, Przeprowadzenie cyklu 6 2-dniowych szkoleń dla przedstawicieli samorządu terytorialnego pt.: „Zarządzanie strategiczne".