Program Europa dla Obywateli - otwarte konkursy

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej zachęca do zapoznania się z założeniami programu Europa dla Obywateli, w ramach którego trwa nabór wniosków aplikacyjnych.

Uniwersytety mogą składać propozycje działań w odpowiedzi na dwa komponenty:

Komponent 1. Pamięć europejska (do 1 marca 2016r.):

 • dofinansowanie mogą uzyskać projekty zachęcające do refleksji na temat europejskiej różnorodności kulturowej i szeroko rozumianych wspólnych wartości oraz upamiętniające ofiary ich zbrodni;
 • projekty powinny angażować różne rodzaje organizacji (samorządy terytorialne, NGO, instytuty badawcze, itp.) lub rozwijać różne rodzaje działalności (badania, kształcenie pozaformalne, debaty jawne, wystawy, dyskusje,itp.), bądź angażować obywateli pochodzących z różnych grup docelowych.
 • powinny być realizowane na poziomie międzynarodowym (tworzenie i prowadzenie ponadnarodowych partnerstw i sieci) lub posiadać wyraźny wymiar europejski.
 • dotacja do 100 000 euro (100% kosztów kwalifikowanych);
 • priorytety tematyczne na rok 2016 (jeden do wyboru), szczegóły w załączeniu:
  • projekty upamiętniające polityczną i społeczną mobilizację w Europie Środkowej w 1956r.;
  • społeczeństwo i zaangażowanie obywatelskie pod rządami reżimów totalitarnych;
  • mechanizmy wykluczenia i utrata poczucia obywatelskości pod rządami reżimów
   totalitarnych: wyciąganie lekcji dla współczesności;
  • przemiany demokratyczne i przystąpienie do Unii Europejskiej.

Komponent 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie (do 1 marca 2016r.):

 • Działanie 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego
  • projekty realizowane przez międzynarodowe partnerstwa (organizacje z co najmniej 3 kwalifikujących się krajów, w których co najmniej jeden jest państwem członkowskim Unii Europejskiej) i sieci bezpośrednio angażujące obywateli.
  • celem ma tu być umożliwienie obywatelom o zróżnicowanych poglądach rzeczywistego udziału w kształtowaniu polityki Unii w dziedzinach związanych z celami programu.
  • dotacja do 100 000 euro (100% kosztów kwalifikowanych);
  • Zakres tematyczny (jeden temat do wyboru), szczegóły w załączeniu:
   • Zrozumienie eurosceptycyzmu i debata na ten temat;
   • Solidarność w czasach kryzysu;
   • Zwalczanie stygmatyzacji “imigrantów” i – dla przeciwwagi – tworzenie narracji, które mają za zadanie wzmocnić dialog międzykulturowy i wzajemne zrozumienie
   • Debata nad przyszłością Europy
  • możliwe działania: debaty, konferencje, spotkania i warsztaty oraz przygotowywanie narzędzi odpowiadających dwóm wybranym przez Wnioskodawcę rodzajom aktywności spośród następujących:
   • promowanie zaangażowania społecznego i solidarności,
   • gromadzenie opinii,
   • wolontariat.

Przykładowe koszty kwalifikowalne (w ramach ryczałtu)

 • podróże i pobyty uczestników wydarzeń,
 • wynajem pomieszczeń, tłumaczenia ustne i pisemne,
 • komunikacja/rozpowszechnianie związane z wydarzeniami,
 • koordynacja wynikająca z udziału wielu organizacji,
 • personel bezpośrednio związany z działaniem,
 • działania przygotowawcze oraz niezbędne do ich realizacji badania i narzędzia ICT.

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej oferuje pomoc w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego oraz znalezieniu partnerów zagranicznych do projektu.

Europa dla Obywateli

Załączniki

  Aktualności

  Data dodania
  21 stycznia 2016