Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS

 Wymiar, ogólne zasady odbywania, uznawanie osiągnięć zdobytych na innych kierunkach, w pracy zawodowej studenta, opiekunowie – powoływanie, obowiązki,

 § 1

Studenci

 1. Praktyki zawodowe stanowią integralną część studiów i mają charakter obligatoryjny na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pod warunkiem, że ich realizację przewiduje program kształcenia.
 2. Dziekan Wydziału na wniosek pełnomocników do spraw kierunków powołuje kierunkowych koordynatorów (opiekunów) praktyk studenckich na kierunkach studiów: politologia, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, a od roku akademickiego 2011/2012 także na kierunku studia wschodnioeuropejskie. Od roku 2014/2015 także na kierunku Bezpieczeństwo narodowe. Zadaniem koordynatorów jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem praktyk studentów.
 3. Studenci kierunków realizowanych na Wydziale Politologii mają obowiązek odbycia praktyk studenckich. Łączna liczba tygodni praktyk jest określona w standardach kształcenia, a semestr, w którym student jest zobligowany odbywać praktykę jest wskazany w planach studiów.
 4. Miejscem odbywania praktyk jest instytucja, która umożliwia realizację celów praktyk.
 5. Praktyki mogą być zaliczone w przypadku udokumentowania przez studenta doświadczenia zawodowego lub prowadzenia działalności, która zgodna jest z celami praktyki.
 6. Opiekunowie praktyk są powołani przez Radę Wydziału. Opiekun praktyk opracowuje ramowy program praktyk oraz nadzoruje przebieg praktyk. Na jednego opiekuna praktyk może przypadać kilka grup. Decyzję w sprawie liczby grup powierzanych opiekunowi podejmuje Dziekan Wydziału.
 7. Studenci studiów pierwszego stopnia zobowiązani są do odbycia praktyki zawodowej
  w wymiarze określonym w standardach kształcenia. Student może wystąpić z wnioskiem
  o zaliczenie jako praktyki wykonywanej pracy zawodowej bądź prowadzonej działalności gospodarczej, o ile ich charakter jest zgodny z kierunkiem kształcenia. Zaliczenia praktyki dokonuje w takiej sytuacji na podstawie przedłożonych dokumentów Prodziekan ds. Studenckich.
 8. Praktyki odbywają się w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych po czwartym semestrze studiów. Podstawą odbycia praktyki jest umowa zawarta pomiędzy uczelnią a instytucją przyjmującą na praktykę. Student w trakcie praktyki powinien zrealizować program praktyki określony dla danego kierunku studiów. Program praktyki opracowywany jest przez studenta w uzgodnieniu z promotorem.
 9. Zasady i ocena realizacji praktyk zawarte są w Regulaminie praktyk zawodowych obowiązujących na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
  w Lublinie.
 10. Celem praktyk jest:

a)       poznanie specyfiki pracy w rożnych instytucjach/organizacjach związanych ze studiowanym kierunkiem.

b)       wykształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej zdobywanej w toku studiów w praktycznym działaniu.

c)       poznanie i rozwijanie własnych kompetencji w odniesieniu do przyszłego zatrudnienia.

d)      gromadzenie materiałów, wzbogacanie wiedzy oraz doświadczenia niezbędnego przy pisaniu pracy dyplomowej/magisterskiej (zwłaszcza na ostatnim roku studiów).

e)       nawiązywanie kontaktów pomocnych przy przygotowywaniu pracy dyplomowej/magisterskiej oraz w poszukiwaniu pracy.

f)        prezentacja umiejętności ewentualnym przyszłym pracodawcom. Szczegółowe cele praktyk są określone w poszczególnych programach nauczania.

 § 2

Doktoranci

 1. Praktyki zawodowe doktorantów mają formę zajęć dydaktycznych, które doktorant powinien prowadzić samodzielnie. Szczegółowe zasady i tryb powierzania zajęć dydaktycznych doktorantom określa Rektor.
 2. W zakresie organizacji praktyk zawodowych doktorantów obowiązują następujące zasady:

a)      Kierownicy zakładów uwzględnią doktorantów w planach dydaktycznych podległych jednostek – w odniesieniu do zajęć ćwiczeniowych i konwersatoryjnych oraz laboratoryjnych – oraz przydzielą im odpowiednią liczbę godzin dydaktycznych zajęć prowadzonych samodzielnie w ramach praktyk zawodowych w wymiarze rocznym.

b)      Kierownicy zakładów przekazują informację o obciążeniach dydaktycznych doktorantów kierownikowi studiów doktoranckich najpóźniej do 31 października każdego roku.

c)      Kierownik studiów doktoranckich prowadzi bieżącą kontrolę realizacji praktyk oraz przygotowuje semestralne zestawienie zrealizowanych obciążeń dydaktycznych doktorantów, które przekazać należy do Działu Kształcenia w terminach do 28 lutego
i do 30 czerwca każdego roku (odpowiednio za semestr zimowy i letni).

Podstawy prawne:

 1.  Regulamin studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tekst jednolity (sporządzony na podstawie uchwały Senatu Nr XXI-6.7/06 z dnia 29 marca 2006 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Senatu Nr XXI-16.3/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r. i Nr XXI-18.8/07 z dnia 27 czerwca 2007 r. oraz Nr XXII-17.1/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.).
 2. Uchwała Rady Wydziału Politologii UMCS z dnia 22 września 2008 roku w sprawie Regulaminu praktyk zawodowych na Wydziale Politologii UMCS.
 3. Uchwała Nr XXII – 10.3/09 z dn. 29 czerwca 2009 r. w sprawie ustalania obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zajęć dydaktycznych oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych a także zasad powierzania zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych - § 12:http://www.umcs.lublin.pl/images/media/Akty.prawne/Uchwala-czas_pracy_naucz_akad-UCHWALA.SENATU.pdf
 4. Uchwała Nr XXII – 39.4/12 Senatu UMCS w Lublinie z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie regulaminu studiów doktoranckich – Załącznik – Regulamin studiów doktoranckich w UMCS
  w Lublinie:http://www.umcs.lublin.pl/images/media/Akty.prawne/Nr.39.4.12.Regulamin.Studiow.Doktoranckich.pdf
 5. Zarządzenie nr 41/2012 Rektora UMCS w Lublinie z dn. 28 września 2012r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu powierzania zajęć dydaktycznych doktorantom w ramach praktyk zawodowych:
 6. http://www.umcs.lublin.pl/images/media/Akty.prawne/2012/41-2012x.pdf  
 7. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2012 Rektora UMCS (IMIENNY WYKAZ DOKTORANTÓW MAJĄCYCH OPIEKUNÓW NAUKOWYCH (PROMOTORÓW)W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ W ROKU AKADEMICKIM 20......./20..

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 41/2012 Rektora UMCS (ZESTAWIENIE PRAKTYK ZAWODOWYCH DOKTORANTÓW W FORMIE SAMODZIELNEGO PROWADZENIA ZAJĘĆ I HOSPITACJI ZAJĘĆ ZE STUDENTAMI ZREALIZOWANYCH W STUDIUM DOKTORANCKIM…)

 1. Zarządzenie Nr 66/2013 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu odbywania praktyk w ramach studiów podyplomowych w Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej (z załącznikami)http://www.umcs.lublin.pl/images/media/Akty.prawne/2013/66-2013.pdf 
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r.
  w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 1,2 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku: Prawo o szkolnictwie wyższym Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)http://www.utp.edu.pl/nauka-i-badania/krajowe-ramy-kwalifikacji/rozporzdzenie-mnisw.html
 3. Regulamin Studiów w UMCS w Lublinie - Załącznik do Uchwały Nr XXII - 39.3/12 Senatu UMCS z dnia 25 kwietnia 2012 r. (głównie & 17)
 4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckichhttp://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/15/93/15933/Dz._U._Nr_225__1351.pdf
 5. Rozporządzenie MNiSW i MEN w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, z dn.17 stycznia 2012 r., stosownie do upoważnienia zawartego w art. 9c ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U nr164, poz. 1365, z późn. zm.) - dotyczy kierunków ze specjalnością nauczycielską. KWESTIONARIUSZ ANKIETY EWALUACYJNEJ DLA OPIEKUNA PRAKTYK KWESTIONARIUSZ ANKIETY EWALUACYJNEJ DLA PRAKTYKANTA
 6. Regulaminu praktyk zawodowych na specjalności nauczycielskiej, kierunek politologia, zatwierdzony przez Dziekana Wydziału Politologii UMCS w dniu 25 czerwca 2010 roku.