MOST

 www.most.amu.edu.pl

O Programie Mobilności Studentów i Doktorantów MOST

MOST jest ofertą wymiany studentów w ramach 20 polskich uczelni:

 • Uniwersytet Warszawski,
 • Uniwersytet Śląski  w Katowicach,
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Uniwersytet Wrocławski,
 • Uniwersytet Łódzki,
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • Uniwersytet Szczeciński,
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
 • Uniwersytet Gdański,
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski,
 • Uniwersytet Opolski,
 • Uniwersytet w Białymstoku,
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie,
 • Uniwersytet Zielonogórski,
 • Uniwersytet Rzeszowski,
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów. Mogą wziąć w nim udział studenci po ukończeniu drugiego semestru na jednolitych studiach magisterskich, studiach I stopnia lub pierwszego semestru na studiach II stopnia. Można studiować w  wybranej uczelni przez semestr lub cały rok. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 30 punktów kredytowych w semestrze, zaliczenie tzw. przedmiotów odpowiadających  na uczelni przyjmującej oraz zaliczenie przedmiotów na uczelni macierzystej, które nie mają swoich odpowiedników na uczelni przyjmującej.  

MOST daje możliwość:

 • realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta,
 • wyboru dodatkowych, związanych z zainteresowaniem studentki/studenta, zajęć dydaktycznych,
 • nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, pracującymi na uczelni innej niż macierzysta,
 • korzystania z księgozbioru innej uczelni, wykonywania kwerend bibliotecznych poza ośrodkiem macierzystym,
 • prowadzenia badań do pracy seminaryjnej, magisterskiej, czy dysertacji doktorskiej w środowisku powiązanym z przedmiotem analiz,
 • nawiązania kontaktów ze środowiskiem naukowym innego wydziału, instytutu, katedry,
 • wykazania się, także przed przyszłym pracodawcą, umiejętnością adaptacji do nowych warunków, mobilnością.

Nie przegap swojej szansy! Zarejestruj się już dziś! 

Informacje o rejestracji

Regulamin oraz ofertę miejsc do studiowania można znaleźć na stronie internetowej Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która jest koordynatorem programu. Oferta miejsc ogłaszana jest raz w roku do 15 kwietnia i aktualizowana po wykorzystaniu miejsc w semestrze zimowym do 30 października. W oparciu o ofertę studenci rejestrują się w IRK MOST i składają wnioski w swojej macierzystej uczelni na semestr zimowy i letni w terminie do 15 maja, natomiast do 30 listopada w semestrze letnim.

Chcę aplikować! Co dalej?

 1. Załóż konto tutaj i zaloguj się do systemu IRK MOST. Wybierz kierunek/kierunki w uczelni, na której chcesz realizować program wymiany MOST. PAMIĘTAJ o zachowaniu priorytetów w wyborze kierunków. Wygeneruj wniosek. Wniosek wydrukowany i podpisany należy dostarczyć do dziekanatu odpowiadającego Twojemu kierunkowi lub do osoby odpowiedzialnej za sprawy formalne dotyczące programu MOST. Jeżeli decydujesz się na dołączenie listu motywacyjnego do swojego podania, to należy go również wydrukować, podpisać i dostarczyć wraz z wnioskiem. Dostarczenie powyższych dokumentów stanowi potwierdzenie złożenia wniosku. Pozytywnie zaopiniowane wnioski zostaną wgrane do systemu IRK i przedstawione Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia. Decyzja Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia będzie opublikowana na indywidualnym koncie studenta w programie IRK zazwyczaj do końca czerwca w przypadku wyjazdu na semestr zimowy oraz do końca grudnia w przypadku wyjazdu na semestr letni.
 2. Gdy zostaniesz zakwalifikowany do programu, skontaktuj się z koordynatorem wydziałowym  w celu opracowania i wypełnienia porozumienia programowego pod nadzorem koordynatora wydziałowego MOST. Jest to bardzo ważny dokument, ponieważ na jego podstawie zalicza się (bądź nie) przedmioty na uczelni macierzystej. W celu przygotowania dokumentu potrzebujesz precyzyjnych informacji o przedmiotach, które wybrałeś np. treści czy efekty kształcenia przedmiotu. Skontaktuj się z uczelnią przyjmującą, aby dostarczyła Ci programy zajęć oraz sylabusy przedmiotów, które Cię interesują. Dokumenty te posłużą jako podstawa do ustalenia czy dany przedmiot koresponduje z tym na uczelni macierzystej i czy należy go zaliczyć po przyjeździe. Jeśli koordynator uzna, że jakiś przedmiot będzie wymagał zaliczenia po przyjeździe miej to na uwadze. Gdy rozpocznie się semestr wyjazdu, skontaktuj się z prowadzącym w celu ustalenia sposobu zaliczenia przedmiotu.
 3. Podpisz gotowe porozumienie o programie zajęć i dostarcz do osoby odpowiedzialnej za sprawy formalne dotyczące programu MOST w celu uzyskania akceptacji dziekana. Po uzyskaniu zgody jesteś gotowy do wyjazdu.
 4. Gdy po przyjeździe na wybrany uniwersytet okaże się, że z niezależnych od Ciebie powodów (tych wychodzących bezpośrednio od uczelni przyjmującej) nie będziesz miał możliwości uczęszczania na przedmiot, który początkowo wybrałeś koniecznie poinformuj uczelnię macierzystą. Niezbędne jest wtedy sporządzenie Aneksu do porozumienia o programie zajęć. W tym celu skontaktuj się z koordynatorem, sporządź dokument i prześlij go do akceptacji dziekana osobie odpowiedzialnej za sprawy formalne dotyczące programu MOST.
 5. Niezwłocznie po przyjeździe dostarcz niezbędne dokumenty potwierdzające zaliczenie przedmiotów osobie odpowiedzialnej za sprawy formalne dotyczące programu MOST. Zależnie od uczelni, może być to np. dokument o nazwie Karta okresowych osiągnięć studenta, na której widnieją przedmioty wraz ze zdobytymi ocenami.  Jest to dokument niezbędny do zaliczenia przedmiotów na uczelni macierzystej. Jeśli podczas sporządzenia porozumienia o programie zajęć jakieś przedmioty zostały uznane za niekorespondujące, (czyli takie, które wymagają zaliczenia na uczelni macierzystej) jak najszybciej skontaktuj się z prowadzącym przedmiot w celu ustalenia warunków zaliczenia przedmiotu, jeśli wcześniej tego nie zrobiłeś.
 6. Pod nadzorem dziekana oraz koordynatora wydziałowego MOST następuje weryfikacja oraz zaliczenie przedmiotów na obu uczelniach oraz końcowa akceptacja udziału w programie.

Wskazówki:

 1. Pilnuj terminów. Po zakończeniu rekrutacji nie będzie możliwe składanie wniosków.
 2. Pamiętaj żeby być w stałym kontakcie z osobami, które są odpowiedzialne za organizację wyjazdu na Twojej uczelni macierzystej. Ważne jest to szczególnie na początku rekrutacji, po zaakceptowaniu wniosku oraz po przyjeździe.
 3. Pamiętaj o przedmiotach, które zostały uznane za niezbędne do zaliczenia na uczelni macierzystej. Twoim obowiązkiem jest dopilnować ich zaliczenia.
 4. Wzory wymaganych dokumentów znajdziesz w sekcji "załączniki".

Koordynatorzy lokalni

Koordynator Wydziałowy Programu MOST:
Dr Tomasz Bichta
Wydział Politologii i Dziennikarstwa
ul. Głęboka 45, 20-612 Lublin p. A 5.13
E-mail: tomasz.bichta@mail.umcs.pl-pomoc w opracowaniu porozumienia o programie zajęć oraz aneksu do porozumienia o programie zajęć
-koordynowanie procesu
-rozliczenie przedmiotów na podstawie dostarczonych dokumentów

Wydziałowe sprawy formalne dotyczące programu MOST:
mgr Klaudia Kubińska                                                               
ul. Głęboka 45, 20-612 p. A 4.42                                                                                       
E-mail: klaudia.kubinska@mail.umcs.pl-składanie wniosku i ew. listu motywacyjnego
-przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych oraz finalnych wersji porozumienia o programie zajęć, aneksu do porozumienia o programie zajęć w celu przekazania do akceptacji przez dziekana

Koordynator Uczelniany Programu MOST
mgr Elwira Mrugała
Dział Kształcenia
Rektorat, III piętro, pokój 313
tel. 81 537 54 64
E-mail: elwira.mrugala@mail.umcs.pl

Program MOST na stronie głównej UMCS

Załączniki: