PILNA INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW UMCS NA TEMAT PRACY PORADNI MEDYCYNY PRACY

Uprzejmie zawiadamiamy, że zgodnie z Dziennikiem Ustaw z dnia 31 marca 2020 roku, poz. 568 od dnia 2 kwietnia  2020 roku wykonujemy tylko badania wstępne i kontrolne
w Poradni Medycyny Pracy w ZPS i POZ przy ul. Langiewicza 6A.

Orzeczenia lekarskie, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r. zachowują ważność do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela rejestracja Medycyny Pracy

 – numer telefonu: 81/524 78 58 w godz.: 8:00 - 14:30,

pokój 115, I piętro.

 Kierownik ZPS i POZ dr n. med. Szymon Bakalczuk"

 

Art.12a. Dziennika Ustaw z dnia 31 marca 2020 r., poz. 568

1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się wykonywanie
obowiązków wynikających z przepisów: 1)art. 229 §2 zdanie pierwsze, §4a w zakresie badań okresowych i§5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2019r. poz.1040, 1043
i1495);
2)art. 39j i art.39k ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z2019r. poz.2140);

3)art. 22b ust.7 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z2019r. poz.710, 730, 1214, 1979 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 400 i 462) w zakresie wykonywania okresowych badań lekarskich i badań psychologicznych.

2.Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku   gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków, o których mowa w ust. 1,
i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu.
3.W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny  lekarz.  Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii. Lekarz ten
może przeprowadzić badanie i wydać orzeczenie lekarskie w trybie określonym w art. ust.4  ustawy  z dnia  5 grudnia 1996r.  o wykonywaniu zawodu  lekarza  i lekarza  dentysty  (Dz. U. z  2020  r.  poz.  514  i 567).  Do orzeczenia  lekarskiego  stosuje  się  odpowiednio  art. 2 pkt 6 ustawy  z dnia  28 kwietnia  2011r.  o systemie  informacji  w ochronie zdrowia (Dz.U. z2019r. poz.408, 730, 1590 i 1905). Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza włącza się do akt osobowych pracownika.”

mgr Agnieszka Krukowska
Dyrektor Centrum Kadrowo-Płacowego

    Komunikaty Centrum Kadrowo-Płacowego

    Autor
    Paweł Baran
    Data dodania
    1 lutego 2021