Dokumenty wymagane przed obroną

Studenci przygotowujący się do egzaminu licencjackiego lub magisterskiego zobowiązani są do złożenia w dziekanacie (przynajmniej 2 tygodnie przed terminem obrony) kompletu dokumentów:

  • indeks
  • 4 zdjęcia (4,5 x 6,5 cm)
  • dowód opłaty za dyplom (60zł) - płatne na konto indywidualne studenta
  • 1 egzemplarz pracy dyplomowej w miękkiej oprawie
  • druk oświadczenia informującego o zawartych w niej plikach
  • informację promotora o planowanym terminie obrony
  • nazwisko recenzenta zaproponowanego przez promotora
  • oświadczenie promotora według Załącznika nr l do Zarządzenia Nr 42/2007 Rektora UMCS z dnia 29.10.2007 r.
  • oświadczenie studenta według Załącznika nr l do Zarządzenia Nr 42/2007 Rektora UMCS z dnia 29.10.2007 r.

Absolwent zgłaszający się w celu odebrania dyplomu ukończenia studiów winien złożyć w dziekanacie swoją legitymację studencką oraz wypełnioną kartę obiegową (druki kart obiegowych można otrzymać w dziekanacie).

Załączniki