Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej jest sygnatariuszem Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Oficjalne podpisanie deklaracji odbyło się w ramach drugiego dnia Kongresu Społecznej Odpowiedzialności Nauki w Krakowie. W imieniu Uniwersytetu Deklarację SOU podpisał 17 września 2019 r. Prorektor ds. Ogólnych dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS.

Deklarację zainicjowano w 2017 r. Wtedy przystąpiły do niej 23 uczelnie. Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni stanowi dobrowolne zaangażowanie się szkół wyższych w promowanie idei zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności w programach edukacyjnych, badaniach naukowych oraz rozwiązaniach zarządczych i organizacyjnych uczelni. Celem Deklaracji jest budowanie szerokiej świadomości społecznej na temat roli uczelni w kształtowaniu warunków dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Deklaracja zawiera w swojej treści 12 zasad, którymi powinny kierować się uczelnie w kierunku spełnienia najwyższych standardów zarządzania, bardziej efektywnego gospodarowania zasobami, rozwoju kadry akademickiej oraz budowaniu prestiżu uczeni, jako generatora wiedzy i kreatora nowych idei.

 

 

W ramach prac grupy roboczej ds. społecznej odpowiedzialności uczelni powstała publikacja pt. "Społeczna odpowiedzialność - znaczenie dla uczelni i sposoby wdrażania" zawierająca przykłady dobrych praktyk

oraz artykuł:

Wioleta Gałat, Deklaracja społecznej odpowiedzialności uczelni jako wzmocnienie etosu akademickiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ISSN 1898-6447 e-ISSN 2545-3238 Zesz. Nauk. UEK, 2018; 6(978): 137–151

https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0978.0608 

https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1588/1291