Wielkie wyróżnienie dla Profesor Iwony Hofman

Jest nam niezwykle miło poinformować, że prof. dr hab. Iwona Hofman – Dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS, 8 marca br. otrzymała powołanie na przewodniczącą Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN na kadencję 2023-2026. W uzasadnieniu napisano m.in., że „decyzja ta jest wyrazem uznania dla dotychczasowych osiągnięć naukowych oraz działalności Pani Profesor na rzecz integracji środowiska naukowego i rozwoju towarzystw naukowych.”

Rada Towarzystw Naukowych została utworzona w 1963 r., więc w bieżącym roku obchodzi 60-lecie swojego istnienia. Jest społecznym, ogólnopolskim organem przedstawicielskim ponad 370 towarzystw i stowarzyszeń naukowo-technicznych w Polsce. RTN liczy 35 członków – przewodniczących i prezesów towarzystw naukowych, federacji towarzystw medycznych oraz Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Zadania wyznaczone dla Rady w obecnej kadencji wiążą się z projektem nowelizacji Ustawy o stowarzyszeniach, mającym na celu wzmocnienie statusu towarzystw jako podmiotów nauki oraz określenie możliwości finansowania ich działalności z budżetu państwa. Jednocześnie trwają prace nad określeniem kategorii naukowości towarzystw.

Serdecznie gratulujemy!


Profesor Iwona Hofman – medioznawca, politolog, mecenas nauki i kultury. Stopień naukowy doktora uzyskała w 1999 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, na podstawie rozprawy pt. „Dwugłos o PRL. Dzienniki Stefana Kisielewskiego i Mariana Brandysa”. Stopień doktora habilitowanego – w 2004 roku w dyscyplinie Nauki o polityce, spec. Prasoznawstwo, także w UAM za rozprawę habilitacyjną „Ukraina, Litwa, Białoruś w publicystyce paryskiej Kultury”. Tytuł profesora nauk humanistycznych otrzymała w 2010 roku.

Autorka 16 monografii, redaktorka 15 książek naukowych, współautorka serii wydawniczej „Współczesne media” (26 tomów) i 4 monografii, ponad 170 artykułów naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych. Kierownik kilku grantów krajowych, kierownik i uczestniczka projektów międzynarodowych. Prof. Iwona Hofman jest prezesem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, a od 2010 roku kierownikiem Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu. Od 2019 roku pełni funkcję dyrektora Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS, zaś wcześniej była prodziekanem ds. studenckich, a następnie dziekanem Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS.

Jej główne zainteresowania badawcze: historia emigracji powojennej, szczególnie Instytutu Literackiego i „Kultury”, myśl i publicystyka polityczna, historia mediów, teorie komunikacji społecznej, studia nad dziennikarstwem.

    Aktualności

    Data dodania
    10 marca 2023