Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Iwona Hofman

Stanowisko
profesor
Jednostki
PRACOWNIA BADAŃ NAD INSTYTUTEM LITERACKIM W PARYŻU, INSTYTUT NAUK O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH, KATEDRA DZIENNIKARSTWA
Funkcje
Dyrektor Instytutu, Kierownik Katedry, Kierownik Pracowni
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

wtorek 11.30 - 13.00
czwartek 11.45 - 12.45

Adres

Wydział Politologii UMCS
ul. Głęboka 45, pok. A.4.36
20-612 Lublin

O sobie

Iwona Hofman (ur. 9 marca 1960 roku) medioznawca, politolog, mecenas nauki i kultury, od 2019 r. dyrektorka Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS, od 2013 r. prezeska Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, od 2021r. przewodnicząca Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach PAN, od 2019 r. członkini Rady Doskonałości Naukowej.

Tytuł magistra uzyskała w 1987 roku w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. Stopień naukowy doktora – w 1999 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na podstawie rozprawy pt. "Dwugłos o PRL. Dzienniki Stefana Kisielewskiego i Mariana Brandysa". Stopień doktora habilitowanego – w 2004 roku w dyscyplinie nauki o polityce, specjalność prasoznawstwo, także w UAM tytuł rozprawy habilitacyjnej „Ukraina, Litwa, Białoruś w publicystyce paryskiej Kultury”. Tytuł profesora nauk humanistycznych otrzymała w 2010 roku.

Autorka 16 monografii, redaktorka 15 książek naukowych, współautorka serii wydawniczej „Współczesne media” (26 tomów) i 4 monografii, ponad 170 artykułów naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych.

Kierownik kilku grantów krajowych, kierownik i uczestniczka projektów międzynarodowych.

Główne zainteresowania badawcze: historia emigracji powojennej, szczególnie Instytutu Literackiego i „Kultury”, myśl i publicystyka polityczna, historia mediów, teorie komunikacji społecznej, studia nad dziennikarstwem.

W latach 2000-2004 adiunkt w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.

Od 1 października 2004 roku pracownik Wydziału Politologii UMCS (obecnie Wydział Politologii i Dziennikarstwa).

Od 1 lutego 2008 roku kierownik Zakładu Dziennikarstwa, po zmianie struktury UMCS od 1 października 2019 roku – kierownik Katedry Dziennikarstwa.

Od 2010 roku kierownik Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu.

W latach 2012-2016 prodziekan Wydziału Politologii ds. studenckich. W latach 2016-2019 dziekan Wydziału (jako pierwsza kobieta na tym stanowisku i ostatni dziekan z wyboru). Podczas tej kadencji Wydział zmienił nazwę na Politologii i Dziennikarstwa, po uzyskaniu w 2018 roku pełnych praw akademickich w dyscyplinie nauki o mediach. Prof. Hofman jest twórczynią ośrodka medioznawczego w UMCS.

Od 2019 roku dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach i przewodnicząca Rady Dyscypliny.

Inne funkcje w UMCS:
– Przewodnicząca Komisji Dyscyplinarnej ds Studenckich w latach 2012-2016,
– członek Rady Programowej Akademickiego Centrum Kultury „Chatka Żaka” w latach 2008-2020,
- wiceprzewodnicząca Rady Programowej Akademickiego Centrum Kultury i Mediów od 2021,
– członek Senackiej Komisji ds Dydaktyki i Wychowania w latach 2012-2016, 
– członek Uczelnianego Zespołu ds Jakości Kształcenia w latach 2012-2016,
– członek Senatu w latach 2016-2019,2020-2024,
– członek Komisji Rektorskiej ds Nagród i Odznaczeń w latach 2016-2019,
– członek Senackiej Komisji Badań Naukowych od 2016, 
– członek Rady Programowej Międzykierunkowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych w latach 2012-2015.

W 2006 roku visiting profesor w Centrum Badań Historii Współczesnej w Poczdamie.

W latach 2012-2018 profesor Uniwersytetu im. św. Cyryla i Metodego w Trnawie (Słowacja), gwarant jakości kształcenia na kierunku komunikacja masowa, przewodnicząca lub członek komisji doktorskich. Była ekspertem Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki w Kijowie i Narodowego Programu foresight Polska 2020.

Udział w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach:
– członek założyciel Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej i członek Zarządu od 2007 roku, wiceprezes PTKS w latach 2010-2013, prezes PTKS od 2013 roku,
– przewodnicząca sekcji Studia nad Dziennikarstwem PTKS  w latach 2010-2022,
– członek Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej w latach 2015-2020,
– członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych od 2005 roku,
– przewodnicząca oddziału PTNP w Lublinie w latach 2005-2009,
– członek International Communication Association od 2013 roku,
– członek Forum Polsko-Ukraińskiego od 2012 roku,
– członek Zarządu Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej od 2006 roku,
– członek Rady Naukowej IEŚW w latach 2015-2018,
– członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego w latach 2013-2018.
– członek Forum Kobiet Lublina od 2016 roku,
– członek Stowarzyszenia Kobiet XXI wieku od 2012 roku, 
- członek Komisji Bibliograficznej PAU od 2022roku.

Funkcje w PAN:
– członek komisji XVI Politologii i Stosunków Międzynarodowych, oddział PAN w Lublinie w latach 2007-2019,
– członek Prezydium Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN w latach 2016-2019,
– przewodnicząca RTN od 2019 roku, 
- przewodnicząca Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach PAN w latach 2021-2022,2024-2027,
– członek Prezydium Komitetu Nauk o Polityce PAN w latach 2016-2019, 
– członek Prezydium Komitetu Nauk o Polityce i Administracji w latach 2019-2023,
– przewodnicząca Komisji komunikowania o polityce w KNoP w latach 2016-2019 i w KNoPiA w latach 2019-2023,,
– zastępca Przewodniczącego Rady Przewodniczących Komitetów PAN w kadencji 2019-2022.

Funkcje inne:
– członek Rady Doskonałości Naukowej w kadencji 2019-2023 z nominacji Senatów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i w kadencji 2024-2027,
– zastępca przewodniczącego Zespołu Nauk Społecznych RDN w kadencji 2019-2023,

Uczestnictwo w kapitułach:
– sekretarz Nagrody Naukowej im. Jerzego Giedroycia od 2010 roku,
– przewodnicząca Kapituły Stypendium im. Leopolda Ungera od 2013 roku,
– współtwórca i przewodnicząca Kapituły Akademickiego Lauru Dziennikarskiego od 2014 roku,
– członek Kapituły konkursu Akademickiego im. Bpa Jana Chrapka w latach 2016-2021,
– członek Kapituły Nagrody im. Pawła Stępki od 2017 roku,
– współtwórca i przewodnicząca Kapituły Nagrody im. Karola Jakubowicza od 2018 roku,
– członek Kapituły Nagrody Prezydenta m. Lublin w dziedzinie kultury w latach 2020, 2021, 2022, 2024.

Inne:
– współtwórca i członek projektu Roztocze – Wschód Kreatywności oraz Centrum Języka Polskiego w Szczebrzeszynie, od 2018 roku,
– członek Rady Programowej Fundacji Służby Rzeczpospolitej od 2020 roku.

Udział w radach programowych czasopism:
–  „Archiwum Emigracji”, Toruń od 2012 roku,
– „Media i społeczeństwo”, Wyd. Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej od 2011 roku,
– „Nowe Media”, UMK, Toruń, od 2010 roku,
– „Polish Political Science Yearbook” od 2016 roku (redaktor sekcji Media and Policy),
– „Kognitywistyka i Edukacja Medialna” w latach 2016-2019,
– „Central European Journal Of Communication” w latach 2007-2019,
– „Communication Today” w latach 2014-2018,
– „Reviews Board Media Literacy and Academic Research” (Trnava) od 2019 roku,
– „Media, Biznes, Kultura”, UG, od 2016 roku.

Udział w radach programowych serii wydawniczych:
– „Wydawnictwo Unikat 2”, Katowice, od 2012 roku,
– „Media dawne i współczesne”, WNPiDUAM w latach 2008-2011,
– „Oblicza mediów”, Wyd. A. Marszałek, od 2009 roku, przewodnicząca,
– „Komunikacja społeczna-komunikacja medialna-komunikacja sieci”, Wyd. A. Marszałek, od 2019 roku.

Nagrody:
– Kobieta Roku w kategorii Nauka Kongresu Kobiet, 2010 
– Kobieta Przedsiębiorcza („Dziennik Wschodni”), 2013
– Lublinianka Roku, 2015
– Kobieta na Medal („Gazeta Wyborcza”), 2014
– Medal Prezydenta m. Lublin, 2016
– Medal 700 lecia Lublina, 2017
– Medal 450. lecia Unii Lubelskiej, 2019
– Bene Meritus Terrae Lublinensi w kategorii Nauka, 2019
- tytuł Ambasadroa Wschodu, 2021 
- Medal Zasłużony dla Miasta Lublina, 2022

-Medal 550-lecia Wojewodztwa Lublskiego, 2024
- Medal 100.lecia Uniwersytetu Poznańskeigo, 2022
- Medal 100.lecia Gdańskeigo towarzystwa Naukowego, 2022
- członek honorowy Towarzystwa Naukowego Płockiego, 2020
- Medal Towarzystwa Muzycznego im.Henryka Wieniawskiego w Lublinie, 2018
- nominacja do Nagrody im. Jerzego Giedroycia „Rzeczypospolitej”, 2020, 2021
– Medal Edukacji Narodowej, 2013
– Brązowy Krzyż Zasługi, 2007
– Srebrny Krzyż Zasługi, 2011
– Złoty Krzyż Zasługi, 2020

Mecenat:
– 2018 dar kolekcja Iwony i Ireneusza Hofmanów dla Zamku Lubelskiego (obrazy i zegary, m.in. Jacka Malczewskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Leona Wyczółkowskiego, Józefa Simmlera, Juliana i Wojciecha Kossaków)
– finansowanie publikacji, książek, stypendiów związanych z kontynuacją dzieła Jerzego Giedroycia,
- ufundowanie nagrody Człowiek Słowa i statuetki Chrząszcza dla Wiesława Myśliwskiego, Festiwal Języka Polskiego, 2019

Promotor 19 doktoratów, wielokrotny recenzent doktoratów, habilitacji i profesur.
Promotor doktoratów honoris causa Jerzego Pomianowskiego (2011) i prof. Adama Daniela Rotfelda (2016), Mariana Turskiego (2022), recenzent dhc prof. Marcelego Kosmana (UO 2017), inicjatorka nadania dhc Leopoldowi Ungerowi (2009).
Od 2010 roku corocznie nagrody Rektora UMCS (indywidualne 1 lub 2 stopnia).
W latach 2004 -2021 opiekun Studenckiego Koła Dziennikarskiego.
Tytuł Homo Didacticus UMCS, 2022.


Działalność naukowa

PUBLIKACJE  
Monografie, rozprawy:
1. Dwugłos o PRL-u. Dzienniki polityczne Stefana Kisielewskiego i Mariana Brandysa, Wyd. UMCS, Lublin 2000, ss. 338.
2. Zjednoczona Europa w publicystyce paryskiej „Kultury”, Wyd. Morpol, Lublin 2001, ss. 126.
3. Ukraina, Litwa, Białoruś w publicystyce paryskiej „Kultury”, Wyd. Forum Naukowe, Poznań 2003, ss. 323.
4. Szkice o paryskiej „Kulturze”, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2004, ss. 250.
5. Szkice o paryskiej „Kulturze”, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2005, wyd. II, ss. 250.
6. Polityka, media, społeczeństwo. Studia i szkice, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2007, ss. 249.
7. I. Hofman (red.), „Kultura” paryska. Twórcy, dzieło, recepcja, Wyd. UMCS, Lublin 2007, ss. 235.
8. I. Hofman (red.), Udało mi się mieć ciekawe życie. Księga Jubileuszowa Leopolda Ungera, Wyd. UMCS, Lublin 2008, ss. 263.
9. Polska, Niemcy, Europa. Program zachodni paryskiej „Kultury”, Wyd. UMCS, Lublin 2009, ss. 404.
10. I. Hofman (red.), Współczesne media: status, aksjologia, funkcjonowanie, Wyd. UMCS, Lublin 2009, t. 1, ss. 482, t. 2, ss. 336.
11. I. Hofman, L. Unger (red.), Teczki Giedroycia, Wyd. UMCS, Instytut Literacki w Paryżu, Lublin 2010, ss. 352.
12. I. Hofman (red.), Współczesne media, wolne media?, Wyd. UMCS, Lublin 2010, t. 1, ss. 265, t. 2, ss. 196, t. 3, ss. 234.
13. I. Hofman (red.), Unia Lubelska – Unia Europejska, Wyd. UMCS, Lublin 2010, ss. 357.
14. I. Hofman (red.), Wokół idei Jerzego Giedroycia, Wyd. UMCS, Lublin 2011, ss. 118.
15. I. Hofman (red.), Studia nad dziennikarstwem, Wyd. UMCS, Lublin 2011, ss. 192.
16. I. Hofman, W. Maguś (red.), Przez Kresy i historię po obrzeża polityki, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2011, t. 1, ss. 558, t. 2, ss. 505.
17. I. Hofman (red.), Marketing polityczny. Teoria i praktyka, Wyd. UMCS, Lublin 2011, ss. 112.
18. I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Współczesne media: kryzys w mediach, Wyd. UMCS, Lublin 2012, t. 1, ss. 261, t. 2, ss. 253.
19. I. Hofman (red.), Ukraiński polonofil: pamięci Bohdana Osadczuka, Wyd. UMCS, Lublin 2012, ss. 301.
20. I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Współczesne media: język mediów, Wyd. UMCS, Lublin 2013, ss. 500.
21. I. Hofman, J. Maguś (red.), Obraz współczesnej Ukrainy w mediach w Polsce, Wyd. UMCS, Lublin 2014, ss. 301.
22. I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Współczesne media: wartości mediów; Współczesne media: wartości w mediach, Wyd. UMCS, Lublin 2014, t. 1, ss. 287, t. 2, ss. 239.
23. I. Hofman (red.), Journalist genres in contemporary mass media, Wyd. Verbum, Praga 2014, ss. 231.
24. I. Hofman, J. Maguś (red.), Obraz współczesnej Ukrainy w mediach w Polsce, Wyd. UMCS, Lublin 2014, ss. 301.
25. I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Współczesne media. Medialny obraz świata, Wyd. UMCS, Lublin 2015, t. 1, ss. 316, t. 2, ss. 242.
26. I. Hofman (red.), Jan Karski. Misja kompletna, Wyd. UMCS, Lublin 2015, ss. 276.
27. I. Hofman (oprac. i posłowie) Wacław A. Zbyszewski „Zagubieni romantycy i inni”, Paryż-Kraków 2015, ss. 302.
28. I. Hofman (red.), Rosyjski łącznik: rzecz o Jerzym Pomianowskim, Wyd. UMCS, Lublin 2016, ss. 432.
29. I. Hofman, J. Maguś (red.), Obrazy Rosji i Rosjan w mediach,  Wyd. UMCS, Lublin 2016, ss. 359.
30. I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Współczesne media. Media informacyjne, Wyd. UMCS, Lublin 2016, t. 1, ss. 215, t. 2, ss. 341.
31. I. Hofman (opracowanie), Jerzy Giedroyc-Leopold Unger. Korespondencja 1970-2000, Paryż-Kraków, 2016, ss. 455.
32. I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Współczesne media. Gatunki w mediach, Wyd. UMCS, Lublin 2017, t. 1, ss. 491, t. 2, ss. 323.
33. I. Hofman (red.), "Kultura" i jej odbiór w Polsce, Toruń 2017, ss. 298.
34. L. Unger, L’Aigle et le reste. Et le reste Vu de Bruxelles, (choix de textes et introduction par I. Hofman), Instytut Literacki Kultura, Fundacja Terytoria Książki, Paryż – Gdańsk 2017, pp. 400.
35. I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Współczesne media. Zagadnienie ogólne i teoretyczne. Multimodalność mediów drukowanych, Wyd. UMCS, Lublin 2018, t. I, ss. 186, Współczesne media. Multimodalność mediów elektronicznych, Wyd. UMCS, Lublin 2018, t. II, ss. 212.
36. I. Hofman, E. Górka, J. Maguś, M. Pataj, Publicystyka Leopolda Ungera. W kierunku dziennikarstwa poważnego, Wyd. Adam Marszałek, Instytut Literacki „Kultura”, Toruń, Paryż 2018, ss. 326.
37. I. Hofman (red.), Redaktor. 20 lat bez "Kultury", Wyd. UMCS, Lublin 2019, ss. 315.
38. I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Współczesne media. Problemy i metody badań nad mediami, Wyd. UMCS, Lublin 2019, t. I, ss. 287, t. II, ss. 315.
39. R. Habielski, I. Hofman (oprac.), „Kultura". Teka redakcyjna nr 9/1969, Instytut Książki, Instytut Literacki „Kultura”, Pracownia Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu, Kraków, Paryż, Lublin 2020, ss. 420.
39. I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Współczesne media. Przemoc w mediach, Wyd. UMCS, Lublin 2020, t. I, ss. 372, t. II, ss. 356.
40. I. Hofman, Z. Kruszewski (red.), Społeczny ruch naukowy w procesie zmiany, Wyd. PAN, Warszawa 2021, ss. 223.
41. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Współczesne media. Współczesne dyskursy medialne, Wyd. UMCS, Lublin 2022, t. I, ss. 318, t. II, ss. 258. 
42. I. Hofman, wybór, opr., wstęp, Leopold Unger, Widziane z Brukseli, Wyd. ILK- PBIL, Paryż-Lublin, 2022, ss. 301.
43. I. Hofman, Wyznania ukraińskeigo polonofila, Wyd. ILK-PBIL, Paryż-Lublin 2022, ss. 421.
44. I. Hofman (red.), Komunikacja w nauce. Komunikowanie wiedzy. Rola towarzystw naukowych, Wyd. PAN, Warszawa 2023, ss. 136.
45. I. Hofman, J. Błażejowski, A. Kansy, Społeczny wymiar działalności towarzystw naukowych, PAN, Warszawa 2023.
46. I. Hofman, D. Kępa-Figura, M. Pataj (red.), Współczesne media. Dziennikarstwo jakościowe, Wyd. UMCS, Lublin 2023, t. 1, ss. 228, t. 2, ss. 194.

47.I. Hofman, J. Maguś (red.), Polska publicystyka emigracyjna po 1945 roku, Wyd.UMCS, Lublin 2023, ss.285.

48.I.hofman, R.Alberski, M.Głowacki, M.Kuś (red.), Teoria i praktyka komunikacji społecznej, Wyd.UWr, Wrocław 2023.


Wybrane artykuły i rozdziały od 2017 roku:

I. Hofman, Miejsce kultury w programach Jerzego Giedroycia, rocznik Historii Prasy Polskiej, t.XXVI, 2023, z.4/72, s.140-159.

I.Hofman,Mój Wiesław Myśliwski, [w:] Teorie i praktyki komunikacji, A. Barańska-Szmitko, A. Filipczak-Białkowska (red.), Wyd. UŁ, Łódź 2023, s. 559-569.

I.Hofman, Systemowe dziury, ciągłe zmiany [w:] M.Nowak, R. Rakoczy (red.), Nauka polska. Szanse, bariery i wyzwania, Wyd.Scholar, warszawa 2023, s.225-240.

I. Hofman, Komunikacja naukowa i popularyzacja wiedzy jako społeczne zobowiązanie towarzystw naukowych, [w:] I. Hofman, J. Błażejowski, A. Kansy, Społeczny wymiar działalności towarzystw naukowych, PAN, Warszawa 2023, s. 15-20.

I. Hofman, Le journalisme de Leopold Unger dans la revue Kultura, A. Bernhardt, A. Ciesielska-Ribard, I. Pugacewicz, Penser la démocratie et agir en exil. Les leçons de Jerzy Giedroyc et de Kultura, 1947-2000, Lettres Sorbonne Universite, Paryż 2023, s. 257-280.

I. Hofman, Problem mniejszości narodowych w programach Jerzego Giedroycia, [w:] E. Godlewska, M. Lesińska-Staszczuk, M. Michalczuk-Wlizło (red.), Państwo – Prawa człowieka – Mniejszości narodowe. Monografia dedykowana Profesorowi Grzegorzowi Januszowi, Wyd. UMCS, Lublin 2023, s. 803-812.

I. Hofman, Archiwalia z kręgu „Kultury” w zbiorach Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu, [w:] Archiwalne źródła badań filologicznych. Studia, A. Janicka, K. Jaworska, D. Platt, D. Prola, V. Wejs-Milewska (red.), Wydawnictwo Episteme, Lublin 2022, s. 277-292.

I. Hofman, Korespondencja Jerzego Giedroycia i kobiet z kręgu „Kultury, [w:] Archiwalne źródła badań filologicznych. Studia, A. Janicka, K. Jaworska, D. Platt, D. Prola, V. Wejs-Milewska (red.), Wydawnictwo Episteme, Lublin 2022, s. 601-612.

I. Hofman, Na końcu czego leży Ukraina?, „Akcent” 1 (171)/2022, s. 131-135.

Portret wielowymiarowy (i migotliwy), [w:] A. Szwed-Walczak, Ł. Jędrzejski, K. Mazurek (red.), Myśl polityczna, biografistyka, komunikowanie. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr hab. Ewie Maj z okazji jubileuszu pracy naukowej, Wyd. UMCS, Lublin 2022, s. 521-532.

Wartości demokratyczne w programie paryskiej Kultury, [w:] A. Jaskiernia, K. Gajlewicz-Korab, M. Głowacki, M. Łoszewska-Ołowska, Ł. Szurmiński (red.), Media a wartości demokratyczne. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Adamowskiemu, Wyd. Nauk. i Eduk. SBP, Warszawa 2022, s. 163-170.

Kręgi, sieci, relacje w funkcjonowaniu Kultury, [w:] J. Nowak, L. Pokrzycka (red.), Wokół historii (i) komunikacji, Wyd. UMCS, Lublin 2022, s. 257-280.

O obrazach Józefa Czapskiego, [w:] M. Pataj, E. Pawlak-Hejno, Komunikowanie polityk(i) w literaturze i mediach, Wyd. UMCS, Lublin 2021, s. 53-78.

Kultura w programach Jerzego Giedroycia, "Roczniki Nauk Społecznych KUL", tom 13 (49) nr 1 (2021), s. 11-29.

Patriotyzm w publicystyce Kultury i postawie Jerzego Giedroycia, [w:] M. Kawka, W. Prażuch, P. Płaneta (red.), Medialne i transmedialne procesy narracyjne w identyfiakcji postaw patriotycznych Polaków, Wyd. Libron, Kraków 2021, s. 115-136.

Znaczenie kronik emigracyjnych w programie Kultury, [w:] A. Stelmach, B. Secler (red.), Na drogach i bezdrożach historii, politologii i kultury politycznej. Marcelemu Kosmanowi przyjaciele i uczniowie, WNWNPiD UAM, Poznań 2021, s. 129-138.

Kierunki badań spuścizny Jerzego Giedroycia w perspektywie interdyscyplinarnej, "Res Historica" 52/2021, s. 588-605.

Circles, networks and relations of Jerzy Giedroyc and Kultura, "Polish Political Science Yearbook" 2021 nr 4, s. 193-204.

Dialog w komunikacji miedzykulturowej, [w:] K. Leśniewski, B. Widmann (red.), W poszukiwaniu tego, co łączy, Wyd. KUL, Lublin 2021, s. 211-216.

Społeczny ruch naukowy w Polsce w polityce naukowej państwa, [w:] I. Hofman, Z. Kruszewski (red.), Społeczny ruch naukowy w procesie zmiany, Wyd. PAN, Warszawa 2021, s. 9-20.

Paradygmaty nowej dyscypliny, „Studia Medioznawcze” 2020 nr 4 (79), s. 308-317.

Redaktor, [w:] I. Hofman (red.), Redaktor. 20 lat bez "Kultury”, Wyd. UMCS, Lublin 2020, s. 9-16.

Teka redakcyjna, [w:] R. Habielski, I. Hofman (oprac.), „Kultura: Teka redakcyjna nr 9/1969”, Instytut Książki, Instytut Literacki „Kultura”, Pracownia Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu, Kraków, Paryż, Lublin 2020, s. 8-16.

Litwa i Ukraina w programie Jerzego Giedroycia, [w:] M. Kosman (red.) Na obrzeżach polityki, WNPiD UAM, Poznań 2020, cz. 12.

Dydaktyka dziennikarska w Polsce 1989 roku (współautor: M. Pataj), [w:] K. Wolny-Zmorzyński, K. Konarska (red.), Klinika dziennikarstwa - profilaktyka i edukacja, Wyd. UWr, Wrocław 2019, s. 59-80.

Aktualnost swidnich koncepcij Jerzi Giedroycja, [w:] W. Baluk, M. Doraszko (red.), Stosunki polsko-ukraińskie w warunkach hybrydowych zagrożeń bezpieczeństwa, Wyd. UMCS Lublin, Nika-Centre Kijów 2019, s. 43-53.

Literatura i literackość. Gustaw Herling-Grudziński w „Kulturze”, [w:] Z. Kudelski (red.) Świadectwo-Mit-Tajemnica. O Gustawie Herlingu-Grudzińskim, NCK, Warszawa 2019, s. 145-162.

Стратегии информирования о журналистских наградах и стипендиях в Польше (1989–2018 гг.), „Miedialingwistyka” 2019, t. 6, nr 4, s. 441-543.

Dialog w komunikacji międzynarodowej. Przypadek „Kultury”, [w:] E. Kirwiel, E. Maj, E. Podgajna, M. Wichmanowski, Myśl polityczna – demokracja - wolność, Wyd. UMCS, Lublin 2019, s. 583-600.

Rola towarzystw naukowych w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego, [w:] A. Gulczyński, Z. Kruszewski (red.), Rola towarzystw naukowych w rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej, Wyd. PTPN, Poznań 2019, s. 37-44.

Kultura w programie edukacji narodowej Jerzego Giedroycia, [w:] A. Stelmach, M. Lorenc, M. Łukaszewski (red.), Kultura polityczna. W poszukiwaniu nowego paradygmatu, WNPiD UAM, Poznań 2018, s. 91-102.

Wartość rozmowy. Wartość w rozmowie, „Akcent”, 2018 nr 2 (152), s. 131-135.

Listy Jerzego Giedroycia i Leopolda Ungera, [w:] K. Leszczyńska (red.), W kręgu historii, politologii i emigracji. Księga poświęcona pamięci Profesora Edwarda Olszewskiego, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2018, s. 253-266.

Józef Czapski i „Kultura” paryska, [w:] I. Borkowski, A. Lewicki, P. Urbanek (red.) Jestem kulturowym mieszańcem i to mi się podoba, Wyd. Libron, Wrocław 2018, s. 75-100.

Teologia środków społecznego przekazu a paradygmat nauki o mediach, [w:] J. Olędzki (red.), Teologia środków społecznego przekazu w naukach o mediach, Wyd. Nauk. UKSW, Warszawa 2018, s. 195-206.

Media w warunkach kryzysu demokracji liberalnej, [w:] K. A. Wojtaszczyk, P. Stawar, J. Wiśniewska-Grzelak, Zmierzch demokracji liberalnej, Wyd. ASPRA-JR, Warszawa 2018, s. 253-270.

Aktualność wschodnich koncepcji Jerzego Giedroycia, „Wschód Europy” 2018, vol 4, 2, s. 53-63.

Etyczny wymiar dziennikarstwa poważnego, [w:] B. Czechowska-Derkacz, D. Chomik, J. Wojsław (red.) Media-Biznes-Kultura, t. I, Media w procesie zmian – etyka i komunikacja, Wyd. UG, Gdańsk 2018, s. 37-58.

Czasopisma towarzystw medioznawczych w ujęciu metodologicznym, [w:] A. Kansy (red.), Czasopisma towarzystw naukowych w Polsce, Wyd. PAN, Warszawa 2017, t. 1, s. 15-24.

O kościele poważnie. O religii bez namaszczenia, [w:] M. Kosman (red.), Na obrzeżach polityki, WNPiD UAM, Poznań 2017, cz. 11, s. 153-161.

Status dyscypliny nauki o mediach. Konieczna zmiana, [w:] A. Adamski, S. Gawroński, M. Szewczyk (red.), Nauka o mediach i komunikacji społecznej. Krystalizacja dyscypliny w Polsce, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa 2017, s. 41-54.

Stan badań recepcji „Kultury”. Bilans otwarcia, [w:] I. Hofman (red.), "Kultura" i jej odbiór w Polsce, Instytut Literacki „Kultura”, Wyd. A. Marszałek, Paryż, Toruń 2017, s. 9-21.

Dziennikarstwo poważne w wydaniu księdza Adama Bonieckiego, „Zeszyty Prasoznawcze” 2017, nr 4 (232), s. 743-759.

Ponadto autorka ponad 140 artykułów, recenzji i sprawozdań w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych.