Zmiana w treści umowy dot. pożyczek na cele mieszkaniowe

Biuro Socjalne informuje, że nastąpiła zmiana treści umowy dotyczącej pożyczek na cele mieszkaniowe.

Na podstawie Zarządzenia Nr 8/2016 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z 4 lutego 2016 r. zmieniającego Zarządzenie Nr 68/2014 Rektora UMCS z 13 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie:

 1. §22 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

  „4.  Dla  pożyczek, o których  mowa w §21, w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, gdy pomiędzy małżonkami  istnieje małżeńska  wspólność majątkowa, niezbędna jest zgoda współmałżonka na zaciągnięcie pożyczki  przez osobę uprawnioną. Zgodę wyraża się poprzez podpisanie umowy pożyczki przez współmałżonka pożyczkobiorcy. Współmałżonek, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, nie może być jednocześnie jednym z poręczycieli wskazanych w ust. 3.

  5.  Poręczyciele  wyrażają  zgodę na potrącanie niespłaconych przez pożyczkobiorcę w terminie rat z tytułu spłaty pożyczki z przysługującego im wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, a także z przyznanych im świadczeń z Funduszu, z wyłączeniem zapomóg losowych. W stosunku do poręczycieli, ust.  4 stosuje się odpowiednio, z  zastrzeżeniem, że  w przypadku 2 pożyczek, o których mowa w §21 ust. 1 pkt  5-6, współmałżonek poręczyciela może złożyć oświadczenie, którego wzór stanowi  załącznik nr 13A.”;

 2. załącznik nr 13 (umowa pożyczki) otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzania;

 3. dodaje się załącznik nr 13A (oświadczenie współmałżonka poręczyciela) stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

  Aktualności

  Data dodania
  18 lutego 2016