Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Mistrzowie dydaktyki”

Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS, Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego uprzejmie informuje, że Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprasza do składania ofert na wdrożenie modelu tutoringu do praktyki uczelnianej, w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze wdrożeniowym pt. „Mistrzowie dydaktyki” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem naboru jest wyłonienie uczelni, które wdrożą do praktyki na polskich uczelniach prowadzenie zajęć z wybitnie zdolnymi studentami, wykorzystując opracowany model tutoringu.

Środki finansowe będą mogły być przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w ramach normalnego toku studiów ze studentami z wykorzystaniem metody tutoringu oraz na przygotowanie materiałów dydaktycznych na potrzeby tych zajęć. Zajęcia będą prowadzone podczas niepełnego cyklu kształcenia przez co najmniej 3 semestry. Forma prowadzenia zajęć będzie wynikała z opracowanego i udostępnionego uczelniom modelu tutoringu, z wykorzystaniem wiedzy zdobytej podczas zagranicznych wizyt studyjnych oraz będzie uwzględniała autonomiczne podejście uczelni.

W ramach wdrożenia modelu tutoringu zadaniem nauczycieli akademickich wskazanych przez uczelnię będzie:

  • prowadzenie zajęć z wykorzystaniem modelu tutoringu oraz przygotowanie materiałów dydaktycznych na potrzeby zajęć w formie tutoringu podczas niepełnego cyklu kształcenia - co najmniej 3 semestry w ramach studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; dopuszcza się możliwość realizacji części zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (np. e-learning);
  • udział w ewaluacji wdrażania modelu tutoringu i ewaluacji projektu.

Wartość alokacji środków finansowych przewidzianej na dofinansowanie przeprowadzenia zajęć w formie tutoringu w okresie co najmniej 3 semestrów wynosi: 9 500 000,00 zł (lata 2021-2022).

Okres wdrażania modelu tutoringu nie może trwać dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

Nabór ofert jest ciągły, otwarty i będzie trwał aż do wyczerpania środków, jednak nie dłużej niż do dnia 9 lipca 2021 r.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi zasadami aplikowania na stronie MEiN:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zaproszenie-do-skladania-ofert-w-ramach-projektu-pozakonkursowego-mistrzowie-dydaktyki--wdrozenie-modelu-tutoringu2

Zainteresowane złożeniem oferty Jednostki prosimy o kontakt z Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, Biurem ds. Kształcenia Ustawicznego:

pracownicy Biura ds. Kształcenia Ustawicznego, tel.: 81 537 54 61

Dyrektor CKiOS mgr Alicja Borzęcka-Szajner, tel.: 81 537 58 44

e-mail: ksztalcenie.ustawiczne@poczta.umcs.lublin.pl

Przed przystąpieniem do opracowywania ofert Jednostka zgłaszająca pomysł na projekt proszona jest o złożenie do Biura ds. Kształcenia Ustawicznego formularza zgłoszeniowego na wzorze dostępnym pod adresem: https://www.umcs.pl/pl/akty-prawne-wzory-dokumentow-dotyczace-projektow-edukacyjnych,19339.htm

    Aktualności

    Data dodania
    30 czerwca 2021