WFOŚiGW - nabór wniosków

Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zaprasza do składania wniosków na rok 2023 na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach finansowania dotacyjnego.

Planowane obszary współpracy

1. oś priorytetowa Człowiek dotyczy:

- przedsięwzięć edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności dotyczących właściwego postępowania z odpadami i zapobieganiu wytwarzania odpadów, racjonalnego gospodarowania wodą, ochrony powietrza oraz ochrony przyrody, 
- przedsięwzięć dotyczących poprawy infrastruktury służącej edukacji dzieci i młodzieży szkolnej w dziedzinie nauk o przyrodzie i środowisku, w tym wyposażenie pracowni szkolnych, a także tworzenie i rozwój ścieżek dydaktycznych, przyrodniczych i ekologicznych, przy placówkach, w których prowadzona jest edukacja ekologiczna, 
- przedsięwzięć, w tym kulturalnych, promujących postawy prośrodowiskowe i kulturę dbałości o środowisko, w szczególności podkreślające wagę podejmowania decyzji konsumenckich z uwzględnieniem potrzeby ochrony zasobów środowiska i związek między kulturą dbałości o środowisko a stylem zdrowego trybu życia,
- przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej realizowanych przez parki narodowe, muzea, ogrody zoologiczne i ogrody botaniczne,
- przedsięwzięć edukacyjnych z zakresu rolnictwa ekologicznego, upowszechniania zasad dobrej  praktyki rolniczej i metod oraz celów produkcji rolniczej metodami ekologicznymi,
- przedsięwzięć edukacyjnych z zakresu popularyzacji zagadnień dotyczących wykorzystania energii odnawialnej, a także efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej, w tym modelowych rozwiązań technologicznych.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 10 tys. zł, maksymalna kwota dofinansowania 50 tys. zł.

2.  oś priorytetowa Biosfera dotyczy:

- przedsięwzięć służących zachowaniu różnorodności biologicznej poprzez ochronę siedlisk przyrodniczych, gatunków zwierząt, roślin, grzybów, w szczególności w parkach narodowych i w innych formach obszarowych ochrony przyrody, a także ochrona pomników indywidualnych form ochrony przyrody oraz obiektów przyrody nieożywionej,
- przedsięwzięć z zakresu czynnej ochrony zagrożonych i chronionych gatunków roślin i zwierząt,
przedsięwzięć związanych z rehabilitacją zwierząt dziko żyjących i wsparciem funkcjonowania ośrodków rehabilitacji zwierząt,
- przedsięwzięć mających na celu zwalczanie gatunków inwazyjnych,
- przedsięwzięć mających na celu ograniczenie antropopresji na gatunki i siedliska poprzez optymalne ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo, w szczególności z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komunikacji i informacji,
- przedsięwzięć z zakresu przyrodniczej rewaloryzacji i rozwoju terenów zieleni, w szczególności parków i ogrodów zabytkowych, pielęgnacji i leczenia drzewostanu,
- przedsięwzięć z zakresu monitoringu przyrodniczego.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 10 tys. zł, maksymalna kwota dofinansowania 50 tys. zł.

3. oś priorytetowa Technologia dotyczy:

- przedsięwzięć komplementarnych i wspierających realizację Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" ukierunkowanych na ograniczenie i uniknięcie emisji powierzchniowej, w tym przedsięwzięć prowadzących do zwiększenia udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub ograniczenia energochłonności w przemyśle, w gospodarstwach domowych i sektorze publicznym, w szczególności w budownictwie.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 10 tys. zł, maksymalna kwota dofinansowania 50 tys. zł.

 

Fundusz może udzielić dotacji do 100% wartości kosztów kwalifikowanych m.in. na realizację przedsięwzięć:

1) polegających na wsparciu przyjaznych środowisku technologii i innowacji,
2) związanych z edukacją ekologiczną,
3) z zakresu ochrony gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ścisłą ochroną,
4) z zakresu leczenia i rehabilitacji zwierząt dziko żyjących,

z tym zastrzeżeniem, że zakup wyposażenia/środków trwałych w ramach ww. przedsięwzięć może zostać dofinansowany do 50 % wartości kosztów.

W przypadku realizacji innych przedsięwzięć niż wymienione w pkt. 1-4 Fundusz udziela dotacji do 50 % wartości kosztów kwalifikowanych zadania.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się pod linkiem

Wnioski o dofinansowanie na rok 2023 na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach finansowania dotacyjnego należy składać w terminie: od dnia 22 grudnia 2022 r. do dnia 20 stycznia 2023 r.

Osoby zainteresowane aplikowaniem w konkursie o dofinansowanie przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym zapraszamy do kontaktu z pracownikami Zespołu ds. projektów edukacyjnych z Biura ds. Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów (tel.: 81 537 54 92, 54-61, mail: ksztalcenie.ustawiczne@umcs.pl). Zgłoszeń projektów nalezy dokonać do dnia 13 stycznia 2022 r.

    Aktualności

    Data dodania
    22 grudnia 2022