VII edycja konkursu Diamentowy Grant

Biura ds. Badań Naukowych uprzejmie przypomina o trwającym do 15 stycznia 2018 r. naborze na projekty badawcze w ramach VII edycji Programu "Diamentowy Grant".

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej.

W ramach programu wsparciem mogą zostać objęci wybitnie uzdolnieni:

 • studenci jednolitych studiów magisterskich lub odpowiednich, którzy ukończyli trzeci rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę, a w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 6 lat – studenci, którzy ukończyli czwarty rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę;
 • absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera albo równorzędny w roku ogłoszenia konkursu.

Osoby, o których mowa powyżej muszą spełniać łącznie następujące warunki:

 • nie posiadają tytułu zawodowego magistra lub jego odpowiednika;
 • nie są laureatami poprzednich edycji konkursu w ramach programu "Diamentowy Grant";
 • posiadają udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego;
 • prowadzą zaawansowane badania naukowe i posiadają osiągnięcia naukowe lub, w przypadku kierunków studiów artystycznych, posiadają osiągnięcia artystyczne.

Więcej informacji na temat samego programu "Diamentowy Grant" znajdą Państwo na stronie MNiSW.

Szczegółowych informacji o konkursie udzielają również pracownicy Zespołu ds. projektów badawczych krajowychmgr inż. Paweł Mazurek, mgr inż. Beata Herbaczyńska-Stankevič  oraz mgr Monika Kwiecień


Biuro ds. Badań Naukowych:
e-mail:  bbn@poczta.umcs.lublin.pl,

Monika Kwiecień oraz Paweł Mazurek – pokój 1302, tel. 81 537 51 16
Beata Herbaczyńska-Stankevič – pokój 1303, tel. 81 537 51 22

  Aktualności

  Data dodania
  18 grudnia 2017