Rozwój kwalifikacji i kompetencji osób dorosłych - nabór wniosków FERS

Zespół ds. projektów edukacyjnych w Biurze ds. Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 01.05: Umiejętności w szkolnictwie wyższym, Priorytet 1: Umiejętności, Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, ogłasza nabór w ramach konkursu Rozwój kwalifikacji i kompetencji osób dorosłych – nr naboru: FERS.01.05-IP.08-008/23

W ramach naboru wsparcie mogą otrzymać projekty wspierające ideę uczenia się przez całe życie, obejmujące działania mające na celu dostosowanie kwalifikacji lub kompetencji osób dorosłych do potrzeb i oczekiwań pracodawców i rynku pracy – przekwalifikowania się (reskilling), wypełnienia luk w umiejętnościach (skills gap).

Projekt powinien zakładać opracowanie programów i realizację działań dydaktycznych, np. kursów, szkoleń, warsztatów, które prowadzą do uzyskania kwalifikacji lub podniesienia przez uczestników projektu kompetencji, w tym zawodowych, dopasowanych do oczekiwań pracodawców. Wsparciem objęte może być również uruchamianie i realizacja kształcenia specjalistycznego na 5. poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK).

W ramach projektu nie ma możliwości finansowania opracowania i realizacji studiów podyplomowych.

W ramach naboru uczelnia może złożyć jeden wniosek.

Termin naboru wniosków: 30 sierpnia – 14 listopada 2023 r. przy czym termin zamknięcia naboru może zostać skrócony z zastrzeżeniem, że nabór może się skończyć nie wcześniej niż po 40 dniach od dnia upublicznienia ogłoszenia o naborze, i o skróceniu terminu naboru wniosków ION poinformuje nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem zakończenia naboru. Wymagany jest wkład własny – minimum 3% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne są na stronie konkursu.

Wniosek w systemie SOWA EFS składany będzie ze strony Uczelni przez Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego. Osoby zainteresowane złożeniem wniosku prosimy o złożenie formularza zgłoszeniowego do Biura ds. Kształcenia Ustawicznego (Rektorat, pok. 1003) do 22.09.2023 r.

Formularz zgłoszeniowy:

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Zespołu ds. projektów edukacyjnych z Biura ds. Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów tel.: 81 537 54 92, 54-61) lub mailowy (pod adresem: ksztalcenie.ustawiczne@mail.umcs.pl).

    Aktualności

    Data dodania
    12 września 2023