Regulamin wynagradzania w UMCS - zarządzenie

W dniu 31 marca 2020 r. zostało wydane zarządzenie nr 24/2020 Rektora UMCS w sprawie Regulaminu wynagradzania w Uniwersytecie Marii Curie -Skłodowskiej w Lublinie.

Termin wydania zarządzenia Rektora wynikał z art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1669 z późn. zm.).

Prace na treścią Regulaminu wynagradzania trwały od lutego br. w ramach zespołu pod przewodnictwem Prorektora ds. Ogólnych dr. hab. Arkadiusza Berezy, prof. UMCS. Początkowo zespół obradował na systematycznie zwoływanych posiedzeniach, zaś po wprowadzeniu ograniczeń - w związku ze stanem epidemii - w formie zdalnej. W pracach aktywnie uczestniczyli przedstawiciele i eksperci związków zawodowych działających w Uniwersytecie.

Jest to ostatni tak duży akt prawa wewnętrznego Uniwersytetu, do wprowadzenia którego zobowiązywały Rektora przepisy związane z reformą szkolnictwa wyższego. Regulamin wynagradzania - zgodnie z przepisami kodeksu pracy - został uzgodniony z działającymi w Uniwersytecie organizacjami związkowymi w dniu 31 marca 2020 r.

Regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników poprzez umieszczenie na stronie internetowej Uniwersytetu.

Regulamin wynagradzania w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

    Aktualności

    Data dodania
    6 kwietnia 2020