Przedstawiciele Instytutu Le Studium z Orleanu na UMCS

Centrum Współpracy Międzynarodowej zaprasza do zapoznania z informacją na temat wizyty gości z Francji na UMCS, w ramach projektu ELISE.

Kluczowym działaniem dla rozwoju ekosystemu life science realizowanym w ramach projektu ELISE jest wymiana i adaptacja dobrych praktyk wyłonionych przez partnerów projektu. Województwo Lubelskie dzięki współpracy z jednostkami szkolnictwa wyższego rozwija współdziałanie z Regionem Centralnym Dolnej Loary za pośrednictwem projektu ELISE, w ramach którego działalność Instytutu Le Studium upowszechniana jest jako dobra praktyka.

Instytut Le Studium jest jednostką odpowiadającą za wspieranie mobilności naukowej, jako czynnika rozwoju potencjału badawczo-rozwojowego Regionu Centralnego Dolnej Loary. Instytut realizuje programy współpracy/wymiany naukowej finansowane przez władze Regionu w następujących obszarach tematycznych: biofarmacja, kosmetologia, ekologia i ochrona środowiska, odnawialne źródła energii. Oferta programowa Instytutu Le Studium wykracza poza zakres wsparcia wymiany naukowej proponowany przez MSCA Action i zwiększa szansę naukowców lubelskich uczelni na umiędzynarodowienie ich działalności badawczej, tak ze względu na formę organizacji pobytów zagranicznych (praca w ramach projektów Le Studium łączoną z pracą w jednostce macierzystej) oraz zbieżność obszarów tematycznych wskazanych przez obydwa regiony jako priorytetowe (biogospodarka/medycyna-biofarmacja/kosmetologia, energetyka niskoemisyjna – odnawialne źródła energii/ekologia).

W dniach 24-26 lipca 2019 r. Przedstawiciele Instytutu Le Studium gościli na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Delegacja odwiedziła Wydział Chemii, Wydział Biologii oraz Ecotech Complex UMCS.

Stronę francuską reprezentowali:

 • prof. Nathalie Guivarch, Uniwersytet w Tours, Dyrektor laboratorium BBV, fitochemii i biotechnologii roślin;
 • prof. Emilie Destandau, Uniwersytet w Orleanie, odpowiedzialna za chemię analityczną w laboratorium ICOA, ekstrakcję roślin i chemię analityczną;
 • dr Eric Robert, CNRS (Francuska Agencja Badawcza), laboratorium GREMI, plazma i kosmetyki;
 • dr Emmanuelle Percheron, Koordynator programu kosmetologicznego;
 • dr Aurélien Montagu, Kierownik ds. kontaktów naukowych.

Ze strony Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w spotkaniach uczestniczyli:

 • dr hab. Konrad Terpiłowski – Kierownik Zakład Zjawisk Międzyfazowych;
 • dr hab. Elżbieta Grządka - Kierownik Zakładu Radiochemii i Chemii Koloidów;
 • dr hab. Agata Starosta - Zakład Biologii Molekularnej;
 • mgr Magdalena Kunat - Zakład Botaniki i Mykologii.

Wizyta gości z Francji miała charakter roboczy. Jej przedmiotem było zapoznanie się z możliwościami współpracy naukowej i zakresem prac badawczych prowadzonych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz w ramach Instytutu Le Studium.

Spotkanie stanowi kolejny etap wdrażania dobrej praktyki, którą jest działalność Instytutu Le Studium za pośrednictwem projektu ELISE. Projekt ELISE - European Life Science Ecosystems, finansowany w ramach programu Interreg Europa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany jest w konsorcjum 8 europejskich podmiotów. Liderem projektu jest Politechnika w Kownie (Litwa), Francję reprezentuje Region Centralny Dolina Loary, Włochy - Agencja Innowacji Regionu Emilia Romania ASTER, Niemcy -  BioCon Valley Association i  Life Science Nord, Polskę - Województwo Lubelskie, a Słowację - Region Koszyce i Cassovia Life Science.

Założeniem projektu ELISE jest stworzenie lub -  tam gdzie istnieją -  wzmocnienie regionalnych ekosystemów life science, a także przeanalizowanie możliwości utworzenia ekosystemu o wymiarze europejskim. Obszar life science z uwagi na swój międzysektorowy i globalny charakter, przekładający się na możliwości wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów i usług generuje bardzo złożone uwarunkowania o charakterze technologicznym, infrastrukturalnym, ekonomicznym i prawnym. Żeby takim uwarunkowaniom sprostać konieczne jest stworzenie specjalnego środowiska - swoistego ekosystemu - sprzyjającego wymianie wiedzy i współpracy różnych podmiotów na rzecz rozwoju nie tylko badań naukowych w tym obszarze, ale przede wszystkim wykorzystania ich wyników w praktyce gospodarczej. Głównym celem projektu ELISE jest ulepszenie polityki publicznej wspierającej innowacyjne zastosowanie nauk przyrodniczych w medycynie z wyróżnieniem takich obszarów jak: biotechnologia, sprzęt medyczny oraz produkty farmaceutyczne. 

  Aktualności

  Data dodania
  30 lipca 2019