Pismo w sprawie odznaczeń państwowych i resortowych z dnia 17 listopada 2022 r.

Szanowni Państwo

Prorektorzy
Kanclerze
Dziekani Wydziałów
Dyrektorzy Instytutów
Dyrektorzy i Kierownicy jednostek

w miejscu

   W związku z tym, iż do końca marca 2023 r. Uczelnia ma wyznaczony termin na przekazanie do Ministerstwa Edukacji i Nauki dokumentacji dotyczącej przyznawania odznaczeń państwowych i resortowych, uprzejmie proszę o przystąpienie do prac mających na celu wytypowanie spośród pracowników kierowanych przez Państwa Wydziałów, Instytutów i Jednostek kandydatów do odznaczeń.

Informacja o trybie składania wniosków o nadanie orderu i odznaczenia państwowego oraz resortowego:

1. Wnioski o nadanie orderu i odznaczenia państwowego należy sporządzić na obowiązującym formularzu wzór nr 1 i przesłać na adres email: agnieszka.bukowska-lawnik@mail.umcs.pl.

2. Wnioski o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę należy sporządzić na obowiązującym formularzu – wzór nr 2 i przesłać na adres email: agnieszka.bukowska-lawnik@mail.umcs.pl.

3. Wnioski o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej należy sporządzić na obowiązującym formularzu – wzór nr 3 i przesłać na adres email: agnieszka.bukowska-lawnik@mail.umcs.pl.

4. Pełną dokumentację:

- pismo przewodnie podpisane przez dziekana wydziału, dyrektora instytutu lub kierownika jednostki ogólnouniwersyteckiej z wykazem wniosków ułożonych według rodzaju i wielkości odznaczenia oraz akceptacją związków zawodowych, jak również opinią Kolegium Dziekańskiego lub Rady Jednostki w przypadku ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych (opinia zawarta powinna być na piśmie i zawierać wyniki głosowania);

-  wnioski o odznaczenia w wersji papierowej;

- oświadczenie pracownika, którego dotyczy wniosek, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – na obowiązującym formularzu - wzór nr 4

należy dostarczyć do Centrum Kadrowo-Płacowego w terminie do dnia 27 stycznia 2023 r.

 Ponadto zwracam się z apelem o prawidłowe przygotowanie wniosków pod względem formalnym i merytorycznym. Rozpatrywane będą tylko wnioski spełniające wymogi formalne. Centrum Kadrowo-Płacowe nie będzie przyjmować wniosków o nadanie orderów, odznaczeń i medali KEN na innych drukach niż określone w ustawie (wzór druków do pobrania na stronie internetowej UMCS w zakładce Pracownik/Nagrody i odznaczenia/Odznaczenia).

Odpowiedzialność za poprawne sporządzenie wniosku ponosi Dziekan, Dyrektor Instytutu i Kierownicy jednostek występujący z wnioskiem o nadanie pracownikowi odznaczenia.

Uzasadnienia powinny prezentować konkretne, wybitne dokonania kandydatów, adekwatne do klasy wnioskowanego orderu i odznaczenia, mające miejsce po otrzymaniu ostatnio nadanego orderu lub odznaczenia. Prezentowane osiągnięcia powinny być określone w czasie tak, aby można było ocenić, czy miały one miejsce po czy przed nadaniem ostatniego odznaczenia.

W przypadku wniosków o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę należy w pierwszym zdaniu uzasadnienia podać ogólny staż pracy kandydata, a następnie wymienić jego szczególne zasługi w zakresie wykonywanych obowiązków. Należy pamiętać o zgodności klasy Medalu za Długoletnią Służbę z liczbą przepracowanych lat. Wniosek o nadanie Medalu Za Długoletnią Służbę przedstawia się nie wcześniej niż:

   - po upływie 30 lat pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia Medalem Złotym za Długoletnią Służbę (I stopień);

   - po upływie 20 lat pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę (II stopień);

    - po upływie 10 lat pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę (III stopień).

Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą.

W uzasadnieniu wniosku o nadanie Krzyża Zasługi koniecznie należy wskazać szczególne zasługi wykraczające poza obowiązki służbowe.

Proszę również o sprawdzenie, czy informacje formalne zawarte we wniosku są poprawne i aktualne. Dotyczy to m.in. numeru PESEL, pisowni nazwisk, w tym przybranych, rodowych i nazwisk rodowych matek, adresu, serii i numeru dokumentu tożsamości.

          Nie należy zmieniać szerokości rubryk zawartych we wnioskach.

Jednostki organizacyjne sporządzające wnioski wpisują TAK do rubryki nr 13 tylko w przypadku posłów, senatorów oraz osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Ponadto, wypełniając wniosek należy wpisywać właściwe informacje do rubryki nr 15 (ordery i odznaczenia) i rubryki nr 17 (wyróżnienia i odznaki).

Informuję jednocześnie, że nie ma przeszkód formalnych do wystąpienia o odznaczenia dla kandydatów, których wnioski w ubiegłych latach nie zostały pozytywnie rozpatrzone, pod warunkiem ich ponowienia i prawidłowego opracowania.

Podstawy prawne regulujące zasady i tryb nadawania orderów i odznaczeń państwowych oraz resortowych:

1. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1031).

2. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2743 ze zm.).

3. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń (Dz. U. Nr 90, poz. 452 ze zm.).

4. Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1709).

5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1025).

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania "Medalu Komisji Edukacji Narodowej", trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz. U. z 2000 r., Nr 99, poz. 1073 ze zm.).

 

REKTOR

prof. dr hab. Radosław Dobrowolski

    Aktualności

    Autor
    Paweł Baran
    Data dodania
    28 listopada 2022