Pismo do dziekanów i dyrektorów ws. informowania ZUS o zawieranych umowach o dzieło zawartych od 1 stycznia 2021

Lublin, dnia 11 stycznia 2021 r.
PC-119-11 /2021

Szanowni Państwo
Dziekani Wydziałów,
Dyrektorzy Instytutów,
Dyrektorzy i Kierownicy jednostek
w miejscu

W związku z wejściem w życie art. 22 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) informuję, że począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. istnieje obowiązek informowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zawieranych umowach o dzieło.

Zgłaszania zawieranych umów należy dokonywać na formularzu RUD stanowiącym załącznik do niniejszego pisma. Dla każdego wykonawcy dzieła należy złożyć oddzielny formularz, w którym można wykazać maksymalnie 10 umów zawartych z jednym wykonawcą.

W formularzu RUD należy podać następujące dane:

  1. dane zamawiającego;
  2. dane wykonawcy;
  3. informacje o zawartych umowach o dzieło (przedmiot umowy i okres, na jaki ją zawarto).

Ww. przepis nie nakłada obowiązku ujawnienia kwoty wynagrodzenia za wykonanie dzieła.

Obowiązek nie dotyczy umów o dzieło zawartych z własnym pracownikiem, umów wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem oraz umów zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

Formularz RUD należy przekazać do ZUS w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o dzieło. Można to uczynić w wersji papierowej lub za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

Z uwagi na konsekwencje finansowe, które mogą spotkać naszą Uczelnię za nieprawidłowe zawarcie umowy o dzieło, należy w każdym przypadku analizować treść umów oraz charakter wykonywanych na ich podstawie prac pod kątem spełnienia warunków przewidzianych dla umowy o dzieło.

Ponadto konsekwencje finansowe grożą Uczelni również za nieterminowe przesłanie informacji do ZUS. Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o szczególny nadzór, by w kierowanych przez Państwa jednostkach umowy o dzieło sporządzane były z zachowaniem ww. reguł, a osoby odpowiedzialne za przygotowanie tych umów terminowo, tj. w ciągu 7 dni, przesyłały formularz RUD do ZUS, zaś kopię przesłanego formularza wraz z umową o dzieło i rachunkiem przekazywały niezwłocznie do Centrum Kadrowo-Płacowego.

Szczegółowych wyjaśnień udzielą Państwu pracownicy Centrum Kadrowo-Płacowego pod numerem telefonu 537-53-22 lub 537-27-83.

Formularz RUD w załączeniu.

Z poważaniem
dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS
Prorektor ds. ogólnych

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    11 stycznia 2021