Ogłoszenie konkursu MINIATURA 3

Narodowego Centrum Nauki ogłosiło kolejną, trzecią edycję konkursu MINIATURA, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego.

Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy.

Naukowiec, który ubiega się o finansowanie musi spełniać następujące warunki:

  1. posiada w dorobku, co najmniej jedną opublikowaną pracę lub w przypadku działalności naukowej z zakresu twórczości i sztuki co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;
  2. uzyskał stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 r. (w określonych przypadkach okres ten może być przedłużony).

Wniosek należy składać w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF.

W obecnej edycji konkursu nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 17 czerwca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu oraz warunków przeprowadzenia konkursu znajdują się na stronie NCN.

Zespół ds. Krajowych Programów Badawczych:
e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl
Anna Kotula-Pytel oraz Paweł Mazurek – pokój 1406, tel.: 81 537 51 16
Beata Herbaczyńska-Stankevič, Dorota Samociuk, Anna Kochalska-Wasak – pokój 1406, tel.: 81 537 51 22

    Aktualności

    Data dodania
    17 czerwca 2019