Ogłoszenie Biura Socjalnego UMCS

Informacja o zasadach udzielania w roku 2017:

  • Pomocy materialnej w okresie jesienno-zimowym (Załącznik nr 10)
  • Wyprawki szkolnej dla dzieci pracowników w wieku 6-18 lat (Załącznik nr 8)
  • Dofinansowania do zajęć Uniwersytetu Dziecięcego UMCS (Wniosek)

Pracownik zainteresowany przyznaniem ww. świadczeń składa wnioski w Biurze Socjalnym (pok. 1006, X piętro, Rektorat) w nieprzekraczalnym terminie do 14 listopada 2017 r. (wtorek), zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 68/2014, z 13.11.2014 r., §8 Regulaminu ZFŚS. Poszczególne wnioski należy pobrać ze strony internetowej www.umcs.pl (zakładka Pracownik/Sprawy socjalne/Ogłoszenia Biura Socjalnego lub załączniki do niniejszej aktualności). Wnioski złożone po 14 listopada 2017 r. nie będą rozpatrywane.

Propozycja wypłaty ww. świadczeń przedstawiona jest w poniższych tabelach:

Pomoc jesienno-zimowa dla pracowników:

Dochód na członka rodziny

Wysokość dofinansowania

do 2 500,00 zł

1 150,00 zł

od 2 500,01 do 3 000,00 zł

750,00 zł

powyżej 3 000,01 zł

350,00 zł

Wyprawka szkolna:

Dochód na członka rodziny

Wysokość dofinansowania

do 1 500,00 zł

120,00 zł

powyżej 1 500,01 zł

100,00 zł

 Uniwersytet Dziecięcy UMCS:

Dochód na członka rodziny

Wysokość dofinansowania

do 3 000,00 zł

50%

powyżej 3 000,01 zł

30%

Wysokość poszczególnych świadczeń uzależniona jest od dochodu przypadającego na jednego członka rodziny, obliczanego na podstawie zeznania podatkowego za rok 2016 własnego i współmałżonka (PIT), zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 68/2014 z 13.11.2014 r., §8 Regulaminu ZFŚS. Do członków rodziny należy wliczyć pracownika, jego współmałżonka oraz dzieci do 25. roku życia (jeżeli się uczą) oraz osoby legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (bez względu na wiek) i pozostające z pracownikiem we wspólnym gospodarstwie domowym, jak również osoby będące w ustroju małżeńskiej rozdzielności majątkowej (opinia Biura Radcy Prawnego z dnia 22 czerwca 2016 r.). Świadczenia przysługują pracownikom pozostającym w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę na dzień 1 października 2017 r. Emeryci i renciści zatrudnieni na UMCS i korzystający ze świadczeń socjalnych przysługujących na UMCS emerytom i rencistom, nie są uprawnieni do korzystania z tej formy pomocy.

Do wniosku składanego o dofinansowanie wprawki szkolnej należy dołączyć ksero aktualnej legitymacji szkolnej lub zaświadczenie ze szkoły.

Do wniosku składanego o dofinansowanie do zajęć Uniwersytetu Dziecięcego UMCS należy dołączyć dowód wpłaty stwierdzający udział dziecka w wykładach.

Dochód na członka rodziny liczony jest w następujący sposób: przychód z rozliczenia rocznego PIT, złożonego w Urzędzie Skarbowym za rok 2016, wnioskodawcy i współmałżonka pomniejszony o zaliczkę pobraną przez płatnika na podatek dochodowy oraz o składkę zdrowotną i społeczną, podzielony przez 12 miesięcy i przez liczbę osób w rodzinie (patrz §6 ust. 2 Regulaminu ZFŚS). Alimenty, dochody osiągnięte z prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz rentę przyznaną osobie legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności należy wliczyć do dochodu rodziny (patrz §6 ust. 5 Regulaminu ZFŚS). Do dochodu rodziny nie należy wliczać świadczenia „pięćset plus”.

Na stronie internetowej w zakładce Biura Socjalnego oraz w załącznikach do niniejszej aktualności znajduje się wzór wyliczenia dochodu na podstawie PIT-37.

Rozpatrywanie wniosków i wypłata świadczenia nastąpi nie później niż do końca roku kalendarzowego, w którym świadczenie jest przyznawane (§ 12 Regulaminu ZFŚS).

Poprawnie wypełnione wnioski dotyczące poszczególnych rodzajów świadczeń dla pracowników UMCS można przesyłać wewnętrzną pocztą Uczelni, składać w swoich sekretariatach lub osobiście w Biurze Socjalnym.

Kierownik Biura Socjalnego
mgr Beata Walczak

    Aktualności

    Data dodania
    13 listopada 2017