Obieg dokumentacji na UMCS w czasie epidemii COVID-19

W związku z § 4 Zarządzenia Nr 18/2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w związku z postanowieniami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.), kierując się zasadą ograniczenia bezpośrednich kontaktów pracowników w miejscu pracy,

przypomina się o obowiązujących tymczasowo zasadach obiegu korespondencji:

㤠4

  1. Wprowadza się obowiązek ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników w pracy.
  2. W celu zapewnienia komunikacji zaleca się wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych.
  3. Korespondencję w formie papierowej należy składać w Kancelarii UMCS, a nie bezpośrednio w jednostkach lub sekretariatach administracyjnych.
  4. Pisma, zawierające informacje poufne, np. w sprawach personalnych, powinny zawierać oznaczenie nadawcy, powinny być oznaczone czerwonym napisem „dane osobowe” i zaadresowane do Centrum Kadrowo-Płacowego”.

    Aktualności

    Data dodania
    16 października 2020