NCBR - konkurs pt. „Kadra dydaktyczna dla projektowania uniwersalnego” – nabór wniosków

Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS, Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego uprzejmie informuje, iż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłosiło konkurs na działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadry uczelni w obszarze projektowania uniwersalnego.

Konkurs pt. „Kadra dydaktyczna dla projektowania uniwersalnego” o nr POWR.03.04.00-IP.08-00-KPU/21 ogłaszany jest w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego.

Zakres tematyczny projektu dotyczy działań podnoszących kompetencje kadry dydaktycznej w zakresie projektowania uniwersalnego (szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne i inne), tak aby zapewnić wysoką jakość kształcenia studentów w tym obszarze.

Projekt zakłada praktyczne wykorzystanie w trakcie realizacji projektu zdobytych przez kadrę dydaktyczną kompetencji w ramach prowadzonych zajęć ze studentami w wymiarze co najmniej 1 semestru.

Planowana alokacja na konkurs wynosi 20 000 000 PLN.
Maksymalna kwota kosztów kwalifikowalnych: brak.
Minimalna kwota kosztów kwalifikowalnych: 100 000 euro.
Wkład własny musi wynosić minimum 3,00% wydatków kwalifikowalnych w projekcie.

Nabór wniosków trwa od 20 maja 2021 r. (godz. 08:15) do 8 lipca 2021 r. (godz. 14:00).

Uczelnia może złożyć wyłącznie jeden wniosek w konkursie.

Dokumentacja konkursowa jest dostępna pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/ncbr/kadra-dydaktyczna-dla-projektowania-uniwersalnego-po-wer

Zainteresowane pozyskaniem dofinansowania Jednostki prosimy o kontakt z Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, Biurem ds. Kształcenia Ustawicznego:

Dyrektor CKiOS mgr Alicja Borzęcka-Szajner, tel.: 81 537 58 44,
pracownicy Biura ds. Kształcenia Ustawicznego, tel.: 81 537 54 61

e-mail: ksztalcenie.ustawiczne@poczta.umcs.lublin.pl

Przed przystąpieniem do opracowywania wniosku o dofinansowanie Jednostka zgłaszająca pomysł na projekt proszona jest o złożenie do Biura ds. Kształcenia Ustawicznego formularza zgłoszeniowego na wzorze dostępnym pod adresem: https://www.umcs.pl/pl/akty-prawne-wzory-dokumentow-dotyczace-projektow-edukacyjnych,19339.htm

    Aktualności

    Autor
    Anna Rycek
    Data dodania
    2 czerwca 2021