NAWA - nabór wniosków do programu SPINAKER

Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS, Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego informuje, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków do programu SPINAKER – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia.

Celem głównym programu jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki.

Cele szczegółowe programu:

  • wzrost zainteresowania ofertą kształcenia w polskich instytucjach nauki i szkolnictwa wyższego wśród zagranicznych studentów i/lub doktorantów;
  • wzrost udziału zagranicznych studentów i/lub doktorantów w programach kształcenia na polskich uczelniach;
  • poszerzenie oferty intensywnych międzynarodowych programów kształcenia, realizowanych także w formule hybrydowej lub zdalnej.

W ramach programu SPINAKER wspierane są m.in. działania takie jak tworzenie nowych intensywnych międzynarodowych programów kształcenia, a także adaptowanie już istniejących form kształcenia pod kątem ich umiędzynarodowienia. Do tego ubiegające się jednostki mogą uzyskać środki finansowe np. na przygotowanie kadry dydaktycznej, rekrutację uczestników czy stworzenie co najmniej jednego intensywnego międzynarodowego programu kształcenia - od 30 do 150 godzin - przeznaczonego dla studentów czy doktorantów z zagranicy.

Kwota finansowania przeznaczona na realizację pojedynczego projektu wynosi minimum 100 000,00 zł, a maksymalnie 800 000,00 zł.

Uczelnia może złożyć maksymalnie 3 wnioski.

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie do 30 listopada 2021 roku godz. 15:00.

Szczegółowe informacje dot. naboru wniosków

Zainteresowane pozyskaniem dofinansowania jednostki prosimy o kontakt z Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, Biurem ds. Kształcenia Ustawicznego do 8 listopada 2021 r.:
pracownicy Biura ds. Kształcenia Ustawicznego, tel.: 81 537 54 92, 81 537 54 61,
Dyrektor CKiOS mgr Alicja Borzęcka-Szajner, tel.: 81 537 58 44,
e-mail: ksztalcenie.ustawiczne@poczta.umcs.lublin.pl

Przed przystąpieniem do opracowywania wniosku o dofinansowanie jednostka zgłaszająca pomysł na projekt proszona jest o złożenie do Biura ds. Kształcenia Ustawicznego formularza zgłoszeniowego na wzorze dostępnym pod adresem: https://www.umcs.pl/pl/akty-prawne-wzory-dokumentow-dotyczace-projektow-edukacyjnych,19339.htm

    Aktualności

    Data dodania
    21 października 2021