MAESTRO 12, SONATA BIS 10 i DAINA 2 – konkursy NCN

Doświadczeni badacze, naukowcy zamierzający utworzyć zespoły badawcze oraz osoby planujące realizację projektów we współpracy z litewskimi uczonymi – to adresaci ogłoszonych właśnie konkursów MAESTRO 12, SONATA BIS 10 i DAINA 2, których łączny budżet wynosi 180 mln zł.

DAINA to wspólny projekt NCN i litewskiej agencji Research Council of Lithuania (RCL). Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z zespołem litewskim wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego. Naukowcy mogą otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokrycie innych kosztów związanych z realizacją polskiej części projektu. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na badania prowadzone przez polskie zespoły badawcze wynosi 10 mln zł.

- Konkurs DAINA 2 jest przeprowadzany zgodnie z procedurą oceny równoległej, co oznacza, że NCN i RCL dokonają równoczesnej oceny formalnej i merytorycznej wniosków, a finansowanie otrzymają tylko te projekty, które uzyskają rekomendację obu agencji – mówi prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN. – Pierwsza edycja konkursu cieszyła się dużym zainteresowaniem i potwierdziła, że istnieje zapotrzebowanie na inicjatywy, które mają za zadanie wzmacniać polski i litewski potencjał naukowy oraz rozwijać polsko-litewską współpracę badawczą – dodaje prof. Błocki.

Osoby zainteresowane konkursem DAINA 2 prosimy o kontakt z Centrum Współpracy Międzynarodowej:

Rektorat, pokój 1207, 1308  
tel. 81 537 53-86, 54-98, 54-58, 52-20
e-mail: cwm@umcs.pl

Tradycyjnie w czerwcu są ogłaszane także konkursy MAESTRO i SONATA BIS. Adresatem pierwszego z nich są doświadczeni naukowcy, którzy planują prowadzić pionierskie badania, w tym także interdyscyplinarne, istotne dla rozwoju nauki i wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która ma co najmniej tytuł naukowy doktora i w ciągu ostatnich 10 lat miała co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach lub wydawnictwach naukowych polskich lub zagranicznych. Ponadto powinna wykazać się realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych. Konkurs MAESTRO jest ogłaszany już po raz dwunasty, a jego budżet wynosi 20 mln zł.

W konkursie SONATA BIS kierownikiem projektu może być osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem z wystąpieniem z wnioskiem. Planowany projekt badawczy musi mieć na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla członków nowego zespołu, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, a także pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. Budżet konkursu SONATA BIS 10 to 150 mln zł.

Osoby zainteresowane konkursami MAESTRO 12 i SONATA BIS 10 prosimy o kontakt z Zespołem ds. Krajowych Projektów Badawczych:
e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl
Beata Herbaczyńska-Stankevič, Dorota Samociuk, Anna Kochalska-Wasak – Rektorat, pokój 1406, tel.: 81 537 51 22
Anna Kotula-Pytel, Paweł Mazurek – Rektorat, pokój 1406, tel.: 81 537 51 16

Nabór wniosków we wszystkich konkursach jest prowadzony za pośrednictwem systemu elektronicznego OSF i potrwa do 15 września br. do godz. 16:00. Szczegółowe informacje na temat konkursów można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Nauki.


Informacja prasowa

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    15 czerwca 2020