Kurs języka rosyjskiego dla pracowników UMCS – ostatnie wolne miejsce

Szanowni Państwo,

informujemy, że zwolniło się jedno miejsce na kurs z języka rosyjskiego na poziomie A2, trwający 120 godz. dydaktycznych. W związku z powyższym prowadzimy rekrutację uzupełniającą. Serdecznie zachęcamy wszystkich pracowników stanowiących kadrę kierowniczą lub administracyjną Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie do wzięcia udziału w atrakcyjnym kursie, który realizowany jest w ramach projektu „Bądź kompetentny i atrakcyjny na rynku pracy”.

Osoby zainteresowane udziałem w kursie zachęcamy do złożenia Formularza zgłoszeniowego.

Kurs odbędzie się w formule zdalnej za pośrednictwemplatformy Zoom już w przyszłym tygodniu.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić czytelnie, a następnie podpisać i dostarczyć bezpośrednio do Biura Projektu (DS. Ikar, pok. 8) lub poprzez Kancelarię UMCS (Plac Marii Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, Rektorat UMCS/Budynek Wydziału Ekonomicznego, parter) w formie pisemnej w zamkniętej kopercie (opakowaniu). Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć dane nadawcy oraz oznaczenie: Projekt „Bądź kompetentny i atrakcyjny na rynku pracy” – formularz zgłoszeniowy.

W przypadku większej liczby chętnych decydująca jest kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy!

Projekt „Bądź kompetentny i atrakcyjny na rynku pracy”, współfinansowany z Unii Europejskiej,  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    17 lutego 2021