Kształcenie na potrzeby gospodarki - nabór wniosków FERS

Zespół ds. projektów edukacyjnych w Biurze ds. Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 01.05: Umiejętności w szkolnictwie wyższym, Priorytet 1: Umiejętności, Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, ogłasza nabór w ramach konkursu Kształcenie na potrzeby gospodarki – nr naboru: FERS.01.05-IP.08-006/23

W ramach naboru dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące kompleksowy program wsparcia realizowany na kierunku lub kierunkach studiów, umożliwiający dostosowanie kwalifikacji lub kompetencji studentów danego kierunku lub kierunków studiów do potrzeb gospodarki i rynku pracy, a także rozwój kwalifikacji lub kompetencji kadry zaangażowanej w realizację procesu kształcenia na kierunku lub kierunkach objętych wsparciem, w celu dostosowania oferty podmiotów systemu szkolnictwa wyższego do potrzeb rozwoju gospodarki oraz zielonej i cyfrowej transformacji.

Projekt obowiązkowo musi obejmować realizację wszystkich następujących elementów:

 • tworzenie nowych lub modyfikację istniejących programów kształcenia we współpracy z pracodawcami, praktykami lub podmiotami funkcjonującymi w otoczeniu społeczno-gospodarczym,
 • realizację dodatkowych elementów kształcenia, w tym elementów praktycznych, podnoszących kompetencje studentów, np. staże, kursy/szkolenia, wizyty studyjne, zajęcia dodatkowe prowadzone przez praktyków,
 • realizację działań zmierzających do ograniczenia zjawiska przedwczesnego kończenia nauki,
 • rozwój kompetencji kadry zaangażowanej w realizację procesu kształcenia.

W ramach naboru uczelnia może złożyć tylko jeden wniosek. Z uwagi na powyższe wszelkie inicjatywy kwalifikujące się do dofinansowania zostaną włączone w 1 wspólny wniosek z uczelni.

Termin naboru wniosków w NCBR: 10 lipca – 31 października 2023 r. przy czym termin zamknięcia naboru może zostać skrócony z zastrzeżeniem, że nabór może się skończyć nie wcześniej niż po 40 dniach od dnia upublicznienia ogłoszenia o naborze, i o skróceniu terminu naboru wniosków ION poinformuje nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem
zakończenia naboru.

Wymagany jest wkład własny – minimum 3% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne są na stronie konkursu.

Wniosek wspólny w systemie SOWA EFS składany będzie ze strony Uczelni przez Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego. Wydziały zainteresowane pozyskaniem środków na wsparcie studentów i kadry akademickiej  prosimy o złożenie formularza zgłoszeniowego do Biura ds. Kształcenia Ustawicznego (Rektorat, pok. 1003) do 20.09.2023 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Zespołu ds. projektów edukacyjnych z Biura ds. Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów tel.: 81 537 54 92, 54-61) lub mailowy (pod adresem: ksztalcenie.ustawiczne@mail.umcs.pl).

  Aktualności

  Autor
  Anna Rycek
  Data dodania
  12 września 2023