Kształcenie na potrzeby branż kluczowych - nabór wniosków FERS

Zespół ds. projektów edukacyjnych w Biurze ds. Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 01.05: Umiejętności w szkolnictwie wyższym, Priorytet 1: Umiejętności, Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, ogłasza nabór w ramach konkursu Kształcenie na potrzeby branż kluczowych – nr naboru: FERS.01.05-IP.08-001/23

W ramach naboru dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które obejmują realizację kompleksowych działań na kierunkach studiów kształcących na potrzeby wybranych branż kluczowych dla rozwoju gospodarki, tj. energetyka odnawialna, rolnictwo i przemysł spożywczy, przemysł lotniczo - kosmiczny, transport w celu dostosowania oferty podmiotów systemu szkolnictwa wyższego do potrzeb rozwojugospodarki oraz zielonej i cyfrowej transformacji.

Projekt obowiązkowo musi obejmować realizację następujących elementów:

  • tworzenie nowych lub modyfikację istniejących programów kształcenia we współpracy z pracodawcami, praktykami lub podmiotami funkcjonującymi w otoczeniu społeczno - gospodarczym zbranż: energetyka odnawialna, rolnictwo i przemysł spożywczy, przemysł lotniczo-kosmiczny, transport),
  • realizację dodatkowych elementów kształcenia, w tym elementów praktycznych, podnoszących kompetencje studentów, np. staże, kursy/szkolenia, wizyty studyjne, zajęcia dodatkowe prowadzone przez praktyków,
  • realizację działań zmierzającychdo ograniczenia zjawiska przedwczesnego kończenia nauki,
  • rozwój kompetencji kadry zaangażowanej w realizację procesu kształcenia.

W ramach naboru uczelnia może złożyć jeden wniosek.

Termin naboru wniosków: 15 maja 10 lipca 2023 r. przy czym termin zamknięcia naboru może zostać skrócony z zastrzeżeniem, że nabór może się skończyć nie wcześniej niż po 40 dniach od dnia upublicznienia ogłoszenia o naborze, i o skróceniu terminu naboru wniosków ION poinformuje nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem
zakończenia naboru.

Wymagany jest wkład własny minimum 3% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne są na stronie konkursu.

Wniosek w systemie SOWA EFS składany będzie ze strony Uczelni przez Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego. Osoby zainteresowane złożeniem wniosku prosimy o złożenie formularza zgłoszeniowego do Biura ds. Kształcenia Ustawicznego (Rektorat, pok. 1003) do 31.05.2023 r.

Formularz zgłoszeniowy:

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Zespołu ds. projektów edukacyjnych z Biura ds. Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów tel.: 81 537 54 92, 54-61) lub mailowy (pod adresem: ksztalcenie.ustawiczne@mail.umcs.pl).

 

    Aktualności

    Data dodania
    19 maja 2023