Konkursy NCN i MNiSW - aktualne nabory

Biura ds. Badań Naukowych uprzejmie informuje o trwających naborach w konkursach na projekty badawcze ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejne edycje konkursów ETIUDA i SONATINA, w ramach których naukowcy będą mogli ubiegać się o finansowanie stypendiów doktorskich, projektów badawczych oraz staży w jednostkach zagranicznych. Wnioski w poniższych konkursach można składać za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF do dnia 15 marca 2019 r.

ETIUDA 7

Konkurs skierowany do osób nieposiadających stopnia naukowego doktora, które wykazują się sukcesami w działalności naukowej i mają otwarty przewód doktorski lub otworzą go do dnia 30 kwietnia 2019 r. Młodzi badacze mogą otrzymać stypendium w wysokości 4500 zł miesięcznie na okres od 6 do 12 miesięcy oraz odbyć trwający od 3 do 6 miesięcy staż w wybranym zagranicznym ośrodku naukowym.

SONATINA 3

Konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem złożenia wniosku lub które uzyskają stopień naukowy doktora do końca czerwca 2019 r. Konkurs ma na celu umożliwienie zatrudnienia młodych uczonych w polskich jednostkach naukowych w roli kierowników własnych projektów badawczych. Oprócz tego beneficjenci programu mają możliwość odbycia stażu zagranicznego w wybranej przez siebie instytucji.

Więcej informacji dotyczących oferty konkursowej NCN znajdziecie Państwo na stronie www.ncn.gov.pl.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło nabór na projekty badawcze w ramach VIII edycji Programu "DIAMENTOWY GRANT".

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej. W ramach programu środki finansowe przeznaczone są na finansowanie badań naukowych prowadzonych przez wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów, wskazanych w projekcie badawczym.

Adrsaci konkursu muszą spełniać łącznie następujące warunki:

 • nie posiadają tytułu zawodowego magistra lub jego odpowiednika;
 • nie są laureatami poprzednich edycji konkursu w ramach programu "Diamentowy Grant";
 • posiadają udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego;
 • prowadzą zaawansowane badania naukowe i posiadają osiągnięcia naukowe lub, w przypadku kierunków studiów artystycznych, posiadają osiągnięcia artystyczne.

Wnioski w konkursie można składać za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF do dnia 31 stycznia 2019 r.Więcej informacji na temat samego programu "Diamentowy Grant" znajdą Państwo na stronie MNiSW.


Jednocześnie informujemy, że pracownicy naszej Uczelni odnieśli kolejne sukcesy w pozyskiwaniu środków na finansowanie swoich badań. W konkursie MINIATURA 2 Narodowego Centrum Nauki granty zdobyli:

 • dr Marek Kopciuszyński z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki z działaniem pn. Nowa metoda syntezy germanenu; (wysokość dofinansowania: 7 095,00 zł);
 • dr Joanna Dobrzyńska z Wydziału Chemii z działaniem pn. Mezoporowate materiały krzemionkowe z odwzorowaniem jonów Pt(II) i Pt (IV) - synteza, charakterystyka i zastosowanie w analityce platyny; (wysokość dofinansowania: 45 430,00 zł).

Laureatom serdecznie gratulujemy.

Szczegółowych informacji o ww. ofercie konkursowej udzielają pracownicy Zespołu ds. projektów badawczych krajowych CBNiWMmgr inż. Paweł Mazurek, mgr inż. Beata Herbaczyńska-Stankevič , mgr Dorota Samociuk oraz mgr Anna Kochalska-Wasak.


Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej:
Paweł Mazurek – pokój 1302, tel. 81 537 51 16
Beata Herbaczyńska-Stankevič, Dorota Samociuk oraz Anna Kochalska-Wasak – pokój 1303, tel. 81 537 51 22

  Aktualności

  Data dodania
  14 stycznia 2019