Konkursy HERA i Interreg Central Europe

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej uprzejmie informuje o aktualnych konkursach

HERA (Humanities in the European Research Area)

Tematyka konkursu: Uses of the past (społeczne, kulturowe oraz polityczne wyzwania współczesnej Europy).

Międzynarodowe projekty badawcze powinny być realizowane wspólnie przez zespoły składające się z naukowców pochodzących z co najmniej 3 krajów należących do sieci HERA

O finansowanie mogą się starać międzynarodowe zespoły badawcze złożone z co najmniej 4 naukowców pochodzących z 4 różnych krajów przystępujących do konkursu. Czas trwania projektu nie może przekroczyć 3 lat.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

I etap: outline proposal do 9 kwietnia 2015 do godz. 19.00 czasu środkowoeuropejskiego
II etap: full proposal październik 2015 r. 

Budżet konkursu: 20 milinów EUR (konkurs współfinansowany ze środków UE)


Program Interreg Europa Środkowa (Central Europe)

Zapraszamy do składania wniosków w Programie Interreg Europa Środkowa (Central Europe). Program oferuje dofinansowanie dla projektów transnarodowych - realizowanych w międzynarodowych partnerstwach - przyczyniających się do wdrażania inteligentnych rozwiązań na poziomie regionalnym w obszarze innowacyjności, gospodarki niskoemisyjnej, środowiska, kultury i transportu. Konkurs jest dwuetapowy, pierwszy etap trwa od 12 lutego do 13 kwietnia br.

Priorytety:

  • Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego
  • Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności
  • Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych
  • Współpraca na rzecz poprawy powiązań transportowych

Rekomendowany budżet całkowity projektu to 1-5 mln euro.

Dofinansowanie dla polskich instytucji wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Na dofinansowanie nie mogą liczyć wnioskodawcy, składający projekty koncentrujące się wyłącznie na współpracy akademickiej, badaniach naukowych, networkingu czy wymianie doświadczeń, jak również takie, których „miękkie" produkty (np. studia) nie prowadzą do konkretnych i trwałych rezultatów.

Szczegółowe informacje na temat konkursu i wymagań oraz pomoc w składaniu aplikacji można uzyskać w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej:

Magdalena Pokrzycka-Walczak e-mail: magdalena.pokrzycka@poczta.umcs.lublin.pl
Anna Kotula-Pytel e-mail: anna.kotula@poczta.umcs.lublin.pl
Tel. 81 537 54 58
Rektorat, pokój 1306

    Aktualności

    Data dodania
    23 lutego 2015